HOTĂRÂRE

privind modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 668617/1/30.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 668864 din 30.12.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Sentința Civilă nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj în sensul reîncadrării funcționale a imobilelor înscrise în CF nr. 282359, nr. cad. 13754, CF nr. 282384, nr. cad. 13753, CF nr. 282380, nr. cad. 13752, CF nr. 282377, nr. cad. 13751, CF nr. 282381, nr. cad. 13750, CF nr. 282386, nr. cad. 13749, Cf nr. 282378, nr. cad. 13756, CF nr. 282383, nr. cad. 13757, CF nr. 282376, nr. cad. 13756 și CF nr. 282387, nr. cad. 13755 în UTR A = zona terenurilor și unităților agricole situate în intravilan – pășuni, fânețe, terenuri arabile, pepiniere.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 9 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)