CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea

imobilului strada Plevnei și strada Beiușului (tronsonul 1 și 2),

din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Plevnei și strada Beiușului (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 18.084 din 8.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 19139 din 11.01.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Plevnei și strada Beiușului (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11, poziția nr. 1599 și nr. 1092;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 15880/2/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 15880/2/1/1, teren cu suprafața de 2185 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 15880/2/1/2, teren cu suprafața de 2261 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 15798/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 15798/1/1, teren cu suprafața de 185 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 15798/1/2, teren cu suprafața de 1685 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 15798/1/3, teren cu suprafața de 277 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 15880/5/1/1/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 15880/5/1/1/1/1, teren cu suprafața de 2837 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 15880/5/1/1/1/2, teren cu suprafața de 500 mp.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Plevnei, cu suprafața măsurată de 29669 mp., provenind din CF nr. 263747 Cluj-Napoca, nr. topo. 15652, 15898/2/1, CF nr. 309665 Cluj-Napoca, nr. topo. 15843, CF nr. 309643 Cluj-Napoca, nr. topo. 15731, CF nr. 327477 Cluj-Napoca, nr. topo. 15880/3, CF nr. 302584 Cluj-Napoca, nr. topo. 15880/2/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 5. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Beiușului (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 7678 mp., provenind din CF nr. 302572 Cluj-Napoca, nr. topo. 15797, CF nr. 332814 Cluj-Napoca, nr. topo.

15880/2/2/2/1/2/1/3/1/1, CF nr. 302584 Cluj-Napoca, nr. topo. 15880/2/1/1, CF nr. 284718 Cluj-Napoca, nr. topo. 15798/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 6. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Beiușului (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 3475 mp., provenind din CF nr. 323957 Cluj-Napoca, nr. topo. 15798., CF nr. 334853 Cluj-Napoca, nr. topo. 15880/5/1/1/1/2, CF nr. 284718 Cluj-Napoca, nr. topo. 15798/1/3, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 7. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Plevnei, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Beiușului (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Beiușului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 9 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)