CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2023

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2023 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 837317/1/1.11.2022, conex cu nr. 935224/1/21.12.2022, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 837391/1.11.2022, conex cu nr. 935294/7/21.12.2022, al Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune stabilirea taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2023;

În conformitate cu prevederile art. 454 lit. h), art. 486, art. 487, art. 490, art. 491 şi art. 494 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 11 lit. n) din H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 87, art. 129 alin. 1 şi 4 lit. c), art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. 2 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică pentru anul 2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, începând cu data cu 1.01.2023, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor şi Direcția Generală Poliția locală Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 926 din 27 decembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptat cu 20 voturi)