CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii Modernizare strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 630133/1/23.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 630204/441/23.12.2020 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 1 din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, înregistrată sub nr. 625670/21.12.2020;

În temeiul art. 5 și 9 din H.G. nr. 907/2016, a art. 44 din Legea nr. 273/2006, precum și a art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca, scenariul 1 din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Juridică și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 942 din 30 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA TEHNICĂ Anexă la Hotărârea nr. 942/2020

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Modernizare strada George Coșbuc

din municipiul Cluj-Napoca

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada George Coșbuc este situată în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în zona centrală, fiind delimitată de Splaiul Independenței și Calea Moților.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

    • Lungimea străzii modernizate L = 557,32 ml

    • Suprafaţă carosabil și parcări S = 6.042,80 mp

    • Suprafaţă trotuare modernizate S = 3.161,40 mp

    • Suprafaţă spațiu verde S = 858,70 mp

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI: 5.727.410,71 lei + T.V.A.

din care C+M: 5.032.258,29 lei + T.V.A.

Durata de implementare a investiţiei este de șapte luni: o lună proiectare și șase luni execuție.

Finanţarea investiţiei: bugetul local și alte surse, constituite conform legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, întocmite de R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Director                                                                                                Șef Serviciu

ing. Poruțiu Virgil                                                                                ing. Cora Gabriela

Întocmit,

cons. Faur Ruxandra