CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor, depuse în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor, depuse în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 626086/1/21.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 626300/426/21.12.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive și al Direcției Juridice, prin care se propune constituirea Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor, depuse în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 127 alin. 3 și art. 128 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se constituie Comisia mixtă de soluționare a contestațiilor, depuse în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, în următoarea componență:

1. Irimie Andrei, consilier local, președinte;

2. Rácz Béla-Gergely, consilier local, membru;

3. Cristian Adriana, consilier local, membru;

4. Șeful Serviciului Evenimente publice, membru;

5. Șeful Serviciului Strategii de marketing, membru.

Art. 2. Perioada de desfășurare a activității Comisiei este pe durata mandatului consiliului local.

Art. 3. Obiectivul Comisiei este de a soluționa contestațiile, depuse în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 14/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 156/2017 și prin Hotărârea nr. 890/2019.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează membrii desemnați și Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 944 din 30 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)