CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018, Hotărârea nr. 1017/2018 și Hotărârea nr. 280/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018, Hotărârea nr. 1017/2018 și Hotărârea nr. 280/2020 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 630313/1/23.12.2020, conex cu. nr. 555841/1/10.11.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 630338/23.12.2020, conex cu nr. 555885/10.11.2020, al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018, Hotărârea nr. 1017/2018 și Hotărârea nr. 280/2020;

zând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile de art. 3 alin. (1) lit. (i), ale art. 14 alin. (1) lit. e) și ale art. 28 lit. a) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 67 alin. (3) al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii nr. 820/2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a două stații de încărcare autovehicule electrice, amplasate pe strada Molnar Piuariu și strada Fabricii de Zahăr, din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 şi 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. (1) Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 986/2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) introducerea în zona tarifară 1 a str. Fortăreței;

b) eliminarea din zona tarifară 2 a poziției 51 – Bd. Nicolae Titulescu, a poziției 52 – str. București și a poziției 53 – Calea Florești;

c) introducerea în zona tarifară 2 a șapte poziții noi, respectiv str. Kovács Dezső, str. Petre Ispirescu, str. René Descartes, str. Craiova, str. Tăbăcarilor, str. Molnar Piuariu – 2 locuri de parcare destinate încărcării electrice și str. Fabricii de Zahăr – 2 locuri de parcare destinate încărcării electrice ”.

(2) Se aprobă actualizarea Anexei la Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 986/2017, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea nr. 986/2017, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Direcţia Generală Poliția locală.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 947 din 30 decembrie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 947/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Anexa la Regulamentul de administrare

Serviciul public de interes local pentru a parcărilor publice cu plata orară din

administrarea parcărilor municipiul Cluj-Napoca

Încadrarea străzilor din zona centrală pe zone tarifare, respectiv străzile aferente Zonei 1 și străzile aferente Zonei 2

Nr. crt.

Zona 1

Zona 2

Baba Novac

Cloşca

Bolyai

Berăriei

Emmanuel de Martonne

Mamaia

Emil Isac

Calea Dorobanţilor

Eroilor

Crişan

I.C.Brătianu

Deva

Iuliu Maniu

Dragalina-Camera de Comerţ şi Industrie

Mihail Kogălniceanu

Aviator Bădescu

Octavian Petrovici

Remetea

P-ţa Unirii

Acad. David Prodan

Samuil Micu

Emil Racoviţă

Ştefan Octavian Iosif

B. P. Hasdeu

Hermann Oberth

Nicolae Bălcescu

Universităţii

21 Decembrie 1989

Virgil Fulicea

Parking B.R.D.

Constantin Daicoviciu

Bariţiu

Paul Chinezu

Cardinal I. Hossu

Vasile Alecsandri

Horea

S. Brassai

Parking Opera Maghiară

David Ferenc

Ilie Măcelaru

Emil Zola

Republicii

Gaal Gabor

Iaşilor

Tipografiei

P-ţa Cipariu (parking cu bariere)

Cotită

Avram Iancu

Sindicatelor

Bisericii Ortodoxe

Victor Babeş

Decebal

Aleea Învăţătorului

Traian

P-ţa Mihai Vitezu (parking cu bariere)

Dacia

Argeş

Constantin Dobrogeanu-Gherea

P-ţa Ştefan cel Mare

Mihai Eminescu

Clinicilor

Pavel Roşca

P-ţa Avram Iancu

Petöfi Şandor

Parkingul Moţilor

Piteşti

Fortăreței

Frederic Joliot Curie

Ploieşti

Năvodari

Gheorghe Marinescu

Arany Janos

Cişmigiu

Nuferilor

Traian Moşoiu

Rubin Patiţia

George Coşbuc

Păstorului

Croitorilor

Ceahlău

Moldovei

Cireşilor

Haiducului

Andrei Mureșanu

Albert Einstein

C. Brâncuşi (Tronsonul cuprins între N. Titulescu şi S. Albini)

Bună Ziua

Kovács Dezső

Petre Ispirescu

René Descartes

Craiova

Tăbăcarilor

Molnar Piuariu – 2 locuri de parcare destinate încărcării electrice

Fabricii de Zahăr – 2 locuri de parcare destinate încărcării electrice

Director                                                                                                Şef serviciul financiar-contabil

Bugnar Florin                                                                                      Nicoară Teodora

 

Şef birou juridic, achiziţii, investiţii                                              Red. Consilier juridic

Tanţău Ioana                                                                                     Dana Ardelean