CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2021 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 630581/1/23.12.2020, conex cu nr. 555754/1/10.11.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 630724/23.12.2020, conex cu nr. 555846/7/10.11.2020, al

Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, al Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Economice, prin care se propune stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, începând cu anul 2021;

În conformitate cu prevederile art. 454, lit. h), ale art. 486, ale art. 487, ale art. 490, ale art. 491 şi ale art. 494 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pct.11 lit. n) din H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, ale art. 87, ale art. 129 alin. 1 şi alin. 4 lit. c), ale art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări ulterioare, ale art. 2 alin. 2 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Începând cu data cu 1.01.2021, se aprobă nivelul taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor şi Direcția Generală Poliția locală Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ştefan Tarcea

Contrasemnează

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 948 din 30 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)