COSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de transport public local,

între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect

delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Gilău

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de transport public local, între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Gilău – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 632858/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 632876/44.10 din 24.12.2020 al Direcţiei Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de transport public local, între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Gilău;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5 alin. 2 lit. b, ale art. 13 alin.1, ale art. 13 alin. 4, ale art. 16 alin. 3 și ale art. 21 alin.1 din Statutul Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, ale art 8 alin. 3, ale art. 10 alin. 5, ale art. 29 alin. 7 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 24 alin.1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale și ale art. 35 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Văzând Hotărârea nr. 1/5.12.2020 a Adunării Generale Ordinare a Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj privind acceptarea U.A.T. Gilău în calitate de membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj”, Hotărârea Consiliului local Gilău nr. 217/23.12.2020, Hotărârea Consiliului local Cluj-Napoca nr. 843/2020, precum și Încheierea civilă nr. 12381/CC/18.12.2020 a Judecătoriei Cluj-Napoca;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă încheierea actului adițional la Contractul nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Gilău.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al Municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației Metropolitane de Transport Public, pentru a vota în conformitate cu cele prevăzute la art.1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează domnul Emil Boc, Primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția Tehnică și Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 951 din 30 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)