SCOP ȘI DEFINIȚII

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

 1. activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;
 2. autoritate finanţatoare – Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;
 3. beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
 4. cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform Anexei 6 la regulament;
 5. contract de finanţare nerambursabilă – contract încheiat, în condiţiile legii, între Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar;
 6. finanţare nerambursabilă – alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Cluj-Napoca;
 7. fonduri publice – sume alocate din bugetul local de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;
 8. solicitant – orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

Art. 3. Prezentul regulament stabileşte procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.

Art. 4. Solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații sau fundații constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.

Art. 5. Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de către aceştia, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii şi sponsorizări.

DOMENIU DE APLICARE

Art. 6 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, cu excepţia instituţiilor de cultură subordonate Consiliului local.

(2) Primăria şi Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale – educative cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a municipiului, menite să sprijine activităţile din cadrul manifestărilor desfăşurate în vederea susţinerii candidaturii municipiului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Culturală Europeană.

(3) Domeniile pentru care se aplică prezentul regulament sunt:

 1. activităţi de tineret;
 2. programe culturale;
 3. protecţia mediului;
 4. învăţământ;
 5. programe de sănătate publică;
 6. activităţi sportive;
 7. culte religioase;
 8. social.

(4) Direcţiile prioritare din domeniile prevăzute la alin. 3 vor fi stabilite anual de comisia de specialitate.

Art. 7. Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

Art. 8. Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului şi nici pentru cheltuieli care se constituie, într-o formă sau alta, în remuneraţie pentru membrii organizaţiei.

Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă

Art. 9. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

 1. libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit sau instituţia publică să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
 2. eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
 3. transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
 4. tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit sau instituţie publică să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;neredistribuirea unei sume aprobate pentru un proiect către alt proiect al aceluiaşi aplicant din cauza nerealizării proiectului selecţionat iniţial;
 5. neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare prevăzut la lit.g);
 6. cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului, provenind din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor, altele decât cele provenite de la bugetul local;
 7. anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local;
 8. excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare.

Art. 10. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părţi.

Art. 11. Pentru acelaşi domeniu, un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanţări nerambursabile în decursul unui an.

Art. 12. În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelaşi domeniu trebuie precizată ordinea importanţei lor pentru beneficiar.

Art. 13. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în buget.

PREVEDERI BUGETARE

Art. 14. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

Informarea publică şi transparenţa decizională

Art. 15. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selectionare, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 16. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 9.

Art. 17. Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor. În cazul unor proiecte culturale de importanţă majoră, apărute ulterior desfăşurării selecţiei, din motive de urgenţă, autoritatea finanţatoare poate accelera aplicarea procedurii de selecţie prin reducerea termenului de depunere a proiectelor, în limita rezervelor bugetare. În cazul procedurii de urgenţă, termenul de depunere a proiectelor nu poate fi mai mic de 15 zile.

Art. 18. Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Primăria şi Consiliul local Cluj-Napoca, va cuprinde următoarele etape:

 1. publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii necesare (în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, respectiv în cel puțin două cotidiene locale, pe portalul primăriei şi la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni- înregistrare documente);
 2. depunerea proiectelor, la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni – înregistrare documente în termenul limită stabilit, în atenţia Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate;
 3. verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
 4. evaluarea propunerilor de proiecte;
 5. comunicarea rezultatelor;
 6. rezolvarea contestațiilor;
 7. încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
 8. publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, pe portalul primăriei www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 19. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două exemplare (pe suport de hârtie, original şi copie) precum şi pe un CD, la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni- înregistrare documente, la sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, situată pe Moţilor 7.

Art. 20. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Art. 21. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.

Art. 22. În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă, documentaţiile prevăzute la art. 23 din Regulament se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.

Art. 23. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:

 1. formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 1 a Regulamentului;
 2. proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului – Anexa 3;
 3. declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ solicitante, conform Anexei 2;
 4. actul constitutiv, statutul, sentinţa civilă sau hotărârea autorităţii tutelare în baza căreia a fost înfiinţată persoana juridică de drept public, după caz, şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiționale, după caz;
 5. situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Cluj-Napoca (bilanț prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exercițiului); în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se va depune balanța de verificare la data de 31 decembrie;
 6. documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
 7. CV-ul coordonatorului de proiect (de preferință model Europass);
 8. certificate fiscale din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat (certificat de atestare fiscală) şi către bugetul local (certificat de atestare fiscală);
 9. declaraţia de imparţialitate – Anexa 5;
 10. buget narativ – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute;
 11. declarație privind neîncadrarea în niciuna din prevederile art. 25 din prezentul Regulament;
 12. alte documente considerate relevante de către aplicant.

Art. 24. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor.

Art. 25. (1) Nu sunt selectate cererile de finanţare aflate în una dintre următoarele situaţii:

 1. documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 23 din Regulament;
 2. solicitanţii au conturile bancare blocate;
 3. solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară;
 4. solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat.
 5. solicitanţii furnizează informaţii false în documentele prezentate;
 6. a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
 7. face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 8. solicitanţii nu au prevăzut în statutul organizaţiei activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să participe.

(2) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a cere solicitanţilor, prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1), precum şi documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România.

Art. 26. Comisia de analiză şi selecţia proiectelor ce fac obiectul prezentului regulament este formată din membrii Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, drepturile omului, minorităţi şi societatea civilă şi două persoane din cadrul executivului, cu drept de vot, un secretar din cadrul Direcţiei economice, un jurist (ambii fără drept de vot). Comisia e legal întrunită în prezenţa a minim cinci membri cu drept de vot.

În cadrul comisiei pot fi cooptaţi experţi cu rol consultativ din domeniile culturii, ştiinţei, învăţământului, sănătăţii, turismului, ecologiei, asistenţei sociale etc. din municipiul Cluj-Napoca, reprezentanţi propuşi de instituţiile de profil sau de organizaţiile neguvernamentale, fără drept de vot.

Art. 27. Şedinţele comisiei sunt conduse de preşedintele comisiei pentru Învăţământ, cultură. culte, drepturile omului, minorităţi, societate civilă de la nivelul Consiliul local.

Art. 28. Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenţa comisiei.

Art. 29. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Direcţiei Economice. Secretarul nu are drept de vot.

Art. 30. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 8 a Regulamentului.

Art. 31. Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor.

Art. 32. Decizia comisiei de analiză și selecție va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca în termen de trei zile lucrătoare, solicitanţii să aibă posibilitatea depunerii de contestaţii.

Art. 33. Contestaţiile asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției se vor soluționa în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Art. 34. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi formată din trei consilieri (doi membri şi un preşedinte) din cadrul Consiliului local şi doi reprezentanţi ai executivului numiți prin dispoziția primarului.

Art. 35. Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează Comisiei de analiză şi selecţie a proiectelor propunerea de aprobare/respingere a contestaţiei.

Art. 36. Decizia comisiei de analiză şi selecţie, însoţită de rapoartele de evaluare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, va fi înaintată Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate, care va întocmi proiectul de hotărâre, ce va fi supus votului în plenul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 37. Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor culturale (condiţii cumulative)

Solicitantul, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor culturale, va ţine cont de faptul că Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună finanţarea proiectelor de anvergură, cu caracter local, regional, naţional şi internaţional, care susţin activităţile din cadrul manifestărilor desfăşurate pentru susținerea candidaturii municipiului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Culturală Europeană și cu strategia de dezvoltare a municipiului.

Pot fi finanțate proiecte culturale din domeniile artelor spectacolului (teatru, dans, muzică, operă etc), artelor vizuale, literaturii, filmului, patrimoniului material și imaterial, teoriei și criticii de artă, noilor media, arhitectură, design, formare profesională în domeniul culturii, educație culturală, intervenție culturală, cercetare și politici culturale etc., precum și proiecte interdisciplinare.

Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la îndeplinirea următoarelor obiective generale:

 1. încurajarea creației artistice;
 2. sprijinirea dezvoltării sectorului cultural clujean;
 3. dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural și alte domenii ale vieții publice clujene – educație, cercetare, coeziune socială etc;
 4. promovarea dialogului intercultural și punerea în valoare a diversității etnoculturale;
 5. încurajarea inițiativelor exprimentale, inovatoare, originale;
 6. păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului și a valorilor culturale tradiționale;
 7. încurajarea schimburilor culturale, creșterea mobilității creatorilor și a produselor culturale;
 8. dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale;
 9. dezvoltarea publicului și creșterea accesului la actul de cultură, sprijinirea educației culturale pe întreg parcursul vieții;
 10. dezvoltarea cercetării în domeniul cultural și în domeniile de intersecție dintre cultură și alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte şi strategii în domeniul cultural;
 11. creșterea vizibilității și notorietății orașului Cluj-Napoca și a scenei culturale clujene;
 12. creșterea expertizei și profesionalismului sectorului cultural, sprijinirea dezvoltării organizaționale a operatorilor culturali clujeni;

Activitățile eligibile contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective generale ale programului de finanțare și pot să ia forma – fără a se limita la aceste exemple – unor manifestări culturale – ateliere, expoziții, spectacole, festivaluri, simpozioane etc – activități cu caracter educațional, intervenții culturale, programe de formare, studii, rezidențe artistice, turnee etc.

Direcţiile prioritare din domeniul cultural-artistic vor fi stabilite anual de comisia de specialitate şi enunţate în Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, pe site-ul Primăriei municipiului şi în publicaţia Jurnalul municipal Cluj-Napoca, în scopul asigurării unei transparenţe maxime.

Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor de tineret

Art. 38. În acord cu prevederile Legii nr. 350/2006, Primăria şi Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca consideră importantă şi oportună sprijinirea tinerilor şi iniţiativelor adresate acestora pentru a deveni cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţii locale.

Pentru atingerea acestui scop, Primăria şi Consiliul local Cluj-Napoca au identificat pentru programul de sprijinire a activităţilor de tineret următoarele obiective:

 1. Creşterea gradului de consum al culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare a tinerilor;
 2. Creşterea gradului de implicare a tinerilor în activităţi de promovare a artelor: muzică, dans, teatru, operă, arte vizuale şi arte plastice;
 3. Creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale, naţionale şi universale;
 4. Creşterea capacităţii de relaţionare a tinerilor din cadrul unităţilor de învăţământ;
 5. Creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracurriculare, cum ar fi cele de protejare a naturii şi a unui mediu urban sănătos;
 6. Intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori sociali;
 7. Creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor;
 8. Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari;
 9. Conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;
 10. Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanţă în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial şi a dezvoltării carierei;
 11. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi principiilor de îngrijire a sănătăţii, prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor;
 12. Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind beneficiile mişcării, a practicării sportului, planificarea familială;
 13. Dezvoltarea parteneriatului între organizaţiile de tineret la nivel local, naţional şi internaţional;
 14. Promovarea caracterului multicultural şi multiconfesional al municipiului Cluj-Napoca şi a cooperării dintre microcomunităţi;
 15. Dezvoltarea paletei de servicii pentru petrecerea timpului liber al tinerilor din Cluj-Napoca.

Date limită de desfăşurare a programelor/ proiectelor/ acţiunilor

Art. 39. Durata activităţilor programelor/ proiectelor/ acţiunilor finanţate potrivit prezentului regulament:

Finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul de la data semnării contractului de finanţare până la data de 31 decembrie şi poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi temeinic justificate prin cererea de finanţare.

Cofinanţare

Art. 40. (1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA acordă finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni prevăzute la art. 6 alin. 3 din prezentul regulament în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.

(2) Nicio finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 90% din bugetul total al programului, proiectului sau acţiunii, diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor, altele decât cele provenite de la bugetul local.

(3) Solicitanţii şi/ sau partenerii asigură contribuţia minimă de 10% din valoarea totală a finanţării, sub forma contribuţiei în numerar şi/ sau natură; aportul în natură se cuantifică prin documente justificative.

(4) Cofinanţarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizări, parteneriate, alte finanţări etc., pentru care beneficiarul va încheia contracte în condiţiile legii.

(5) Sursele de finanţare în natură ale beneficiarului pot fi: cuantificări în lei ale contravalorii spaţiilor utilizate (birouri, spaţii pentru evenimente culturale), ale echipamentelor de birou şi de scenă (echipamente de sunet, lumini, videoproiecţie, altele similare), respectiv transportul participanţilor şi al echipamentelor.

Art. 41. Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în prezentul regulament. Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Comisia nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare.

Art. 42. Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de membrii comisiei de evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare.

Art. 43. Comisia IV înaintează procesul verbal de evaluare şi selecţie a proiectelor câştigătoare a procedurii de selecţie Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate în vederea întocmirii proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.

Art. 44. În termen de 30 zile de la data încheierii selecţiei, Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate comunică în scris aplicanţilor, prin intermediul siteului www.primariaclujnapoca.ro, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.

Art. 45. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

Categorii evaluare Punctaj maxim

1. Nevoia şi relevanţa proiectului 25

1.1 Relevanța proiectului pentru prioritățile apelului de finanțare 15

1.2 Măsura în care proiectul identifică o nevoie/oportunitate clară, importantă, urgentă/actuală. Relevanța proiectului pentru nevoile și constrângerilor grupului țintă vizat 10

2. Capacitatea organizațională 15

Solicitantul

2.1 Experiența solicitantului în managementul proiectelor și capacitatea administrativă și financiară 5

2.2 Experienţa organizației și a echipei propuse în domeniul proiectului 5

Parteneri

2.3 Nivelul și relevanța implicării partenerilor în proiect 5

3. Calitatea și fezabilitatea proiectului 45

3.1 Coerența concepției generale a proiectului (coerenţă = problemă/nevoi-scop- obiective-rezultate-impact) 5

3.2 Relevanța obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea și realismul obiectivelor 5

3.3 Măsura în care grupurile ţintă sunt corect identificate și clar definite. Nivelul de implicare al beneficiarilor 5

3.4 Claritatea și pragmatismul planului de acţiune. Relevanța activităților la realizarea obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor în perioada prevăzută 5

3.5 Rezultate și impact 5

3.6 Metode de evaluare şi monitorizare 5

3.7 Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare 5

3.8 Valoare adăugată, responsabilitate socială și de mediu 5

3.9 Sustenabilitatea proiectului. Măsura în care proiectul are efecte durabile și prevede măsuri de gestionare a riscurilor interne/externe 5

4. Buget și eficacitatea costurilor 15

4.1 Măsura în care bugetul este întocmit realist, corect și acoperă în mod cost-eficient necesitățile proiectului 5

4.2 Măsura în care cheltuielile prevăzute sunt corelate cu activităţile propuse 5

4.3 Măsura în care solicitantul asigură și alte surse de venit pentru finanțarea proiectului 5

TOTAL 100

Notă : Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un minim de 65 de puncte.

Art. 46. Contractul se încheie între Municipiul Cluj-Napoca şi solicitantul selecţionat. În cazul proiectelor domeniului menţionat în articolul 6, alineatul 3, litera h „social”, contractul se încheie intre Municipiul Cluj-Napoca şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, pe de o parte şi solicitant, pe de altă parte. Contractele se încheie în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor pe site-ul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, prin presa locală şi/sau prin corespondenţă.

Art. 47. La contract, se vor anexa bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului şi bugetul narativ.

Art. 48. Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.

Art. 49. Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în anexa nr. 6 la prezentul regulament. Beneficiarul are obligaţia de a respecta dispoziţiile referitoare la achiziţiile publice, conform OUG 34/ 2006 privind achiziţiile publice.

Art. 50. Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.

Art. 51. Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.

Art. 52. (1)Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe, prin virament bancar, din bugetul Autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă pentru fiecare etapă.(2) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se fac în baza unui grafic de finanțare, în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata și evoluția în timp a activităților cuprinse în oferta culturală evaluată, și se prevăd în contractul de finanțare. (3) Prima tranșă se acordă la semnarea contractului de finanțare. Următoarele tranșe se acordă în baza documentelor justificative privind tranșa anterioară, prezentate de beneficiarul finanțării nerambursabile.

(4) Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării.

(5) Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile și au fost efectuate în perioada executării contractului.

Art. 53. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate, din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, respectiv Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în cazul proiectelor din domeniul social, următoarele raportări:

 • raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare;
 • raportare finală: depusă în termen de 30 zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Consiliului local.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 4 la regulament şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie, în dublu exemplar, cât şi în format electronic (CD) fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni- înregistrare documente, la sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, situată pe str. Moţilor nr. 7, cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei 7 la regulament.

Beneficiarii contractelor au obligaţia de a elibera factură fiscală către autoritatea finanţatoare pentru încasarea sumelor prevăzute în contract.

Art. 54. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.

Art. 55. Autoritatea finanțatoare va stabili durata contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procesului de finanţare a contractului în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 15 decembrie.

În cazul în care proiectul se desfăşoară și după data de 15 decembrie, documentele justificative aferente decontării proiectului se vor depune până la sfârşitul anului.

Art. 56. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta documentele justificative în copie cu menţiunea “în conformitate cu originalul”, alături de ştampila şi semnătura preşedintelui organizației finanțate. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii.

Art. 57. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final.

Art. 58. Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Serviciului Audit din cadrul Primăriei şi a Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.

Art. 59. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

Art. 60. Contractele de finanţare pot fi reziliate de drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.

Art. 61. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.

Art. 62. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

Capitolul X – Dispoziţii finale

Art. 63.(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris.

(2)Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni- înregistrare documente, la sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, situată pe str. Moţilor 7, în atenţia Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Art. 64. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 65. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2015.

Art. 66. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

 • Anexa 1– formular de cerere de finantare
 • Anexa 2 – declaratie persoane juridice
 • Anexa 3 – bugetul de venituri si cheltuieli
 • Anexa 4 – formular pentru raportari intermediare si finale
 • Anexa 5 – declaratia de impartialitate a beneficiarului
 • Anexa 6 – tipuri de cheltuieli eligibile si neeligibile
 • Anexa 7 – adresa de inaintare a raportului intermediar sau final
 • Anexa 8 – declaratie de impartialitate a membrilor comisiei de analiza si selectie
 • Anexa 9 – decontarea cheltuielilor
 • Anexa 10 – declaratie a membrilor comisiei de evaluare si selectie
 • Anexa 11 – contract de finantare nerambursabila de la bugetul local