Anexa 1 la Hotărârea nr.  1030/2017

1. Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor structurilor sportive se face în acord cu principiile stabilite prin strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, în temeiul:
– Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legii nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotãrârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
– Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive;
– Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinului nr. 631/2017 al Ministerului Tineretului și Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă și hotărârii Consiliului local nr. 1030/2017.

2. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru următoarele categorii de proiecte:
a) susţinerea financiară (parţială) a acţiunilor/activităţilor interne şi internaţionale a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca;
b) susţinerea sportului pentru toți-evenimentelor sportive de interes local, regional, naţional şi internaţional organizate în municipiul Cluj-Napoca;

3. În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) activitate generatoare de profit – activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;
b) autoritate finanţatoare – Municipiul Cluj-Napoca;
c) beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;
e) contract de finanţare nerambursabilă – contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare şi un beneficiar;
f) finanţare nerambursabilă – alocare financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
g) fonduri publice – sume alocate din bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca;
h) solicitant – persoană juridică fără scop patrimonial – structura sportivă de drept privat fără scop lucrativ şi asociaţia pe ramură de sport – sau instituţia de drept public care depune o propunere de proiect.

(1) Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice sunt:
Promovarea sportului de performanţă şi
Sportul pentru toţi-evenimente.

(2) Scopul şi obiectivele programelor menţionate:

Promovarea sportului de performanţă
Scop:
-selecția, pregătirea, performanța şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional;
-organizarea de evenimente publice de interes naţional şi internaţional.
Obiective:
a) reprezentarea şi promovarea imaginii Municipiului Cluj-Napoca, atât în ţară, cât şi în străinătate;
b) susţinerea jocurilor sportive se face astfel:
– pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de seniori, grupa valorică I-IV, participante la competițiile interne și internaționale;
– pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de juniori, la categoria: juniori I (U 18), juniori II (U 17) şi juniori III (U 16), participante la competițiile interne și internaționale;
– prin premierea categoriilor de seniori şi juniori I (U 18), care participă la competiţiile oficiale, interne şi internaţionale.
c) susţinerea sporturilor individuale se face astfel:
– pentru secţiile structurilor sportive de seniori, pe ramură de sport, participante la competițiile interne și internaționale;
– pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de juniori, la categoria: juniori I (U 18), juniori II (U 17) şi juniori III (U 16), participante la competițiile interne și internaționale;
– prin premierea categoriilor de seniori şi juniori I (U 18), clasate pe locurile I – III la competițiile interne și internaționale.
d) susţinerea organizării, în colaborare cu federaţiile de specialitate, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, structuri sportive de drept privat şi asociaţii judeţene pe ramură de sport, a unor acţiuni/activităţi sportive de masă-evenimente sportive de nivel local, regional, naţional şi internaţional.

Sportul pentru toţi – evenimente sportive
Scop:
– organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi;
– selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori;
– organizarea de evenimente sportive de interes local, regional, naţional şi internaţional.

Obiectiv:
– atragerea şi educarea cât mai multor cetăţeni, din toate categoriile sociale şi de vârstă, pentru practicarea mişcării în aer liber.

(1) Finanţarea nerambursabilă nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

(2) Potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condiţiile legii și ale criteriilor stabilite de finanţator;
b) transparenţa, prin punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la finanţarea nerambursabilă;
c) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
d) anualitatea contractului, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;
e) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
f) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
g) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
h) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanțare prevăzut la lit. c;

(1) Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanţare. Rezultatele evaluării în urma selecţiei publice de proiecte vor fi supuse aprobării Consiliului local.

(2) Anual va exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor, în funcţie de fondurile publice alocate anual în bugetul autorității finanţatoare.

(3) Procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) înscrierea candidaţilor;
d) transmiterea documentaţiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
g) evaluarea propunerilor de proiecte şi selecţia proiectelor structurilor sportive;
h) comunicarea rezultatelor;
i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

(1) Documentaţia de solicitare a sprijinului financiar se depune într-un exemplar (set), îndosariat şi cuprinde:
– documentele enumerate la capitolul CONDIŢII ŞI CRITERII DE FINANŢARE;
– solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar (set) complet din Cererea de finanţare depusă;
– toate documentele se înaintează la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7, sau online, la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro, în atenția Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive.
Cererea de finanțare se poate obţine de la Direcţia Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 1-3, cam. 51, tel. 0264.596.030/1006 sau 5192, site-ul www.primariaclujnapoca.ro (Finanțări – Regulament privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor structurilor sportive);

(1) Anunţul public privind sesiunile de selecţie este comunicat pe site-ul autorităţii finanţatoare, în mass-media locală şi în Monitorul Oficial cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor sportive.

(2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de participare la selecţie.

(3) Selecţia proiectelor structurilor sportive se realizează de către o comisie constituită la nivelul autorităţii finanţatoare. Comisia de analiză și selecţie este alcătuită din consilierii locali membri ai Comisiei pentru sport, tineret, mediu și turism, numiţi prin hotărâre a Consiliului local, doi reprezentanți ai executivului cu drept de vot, un jurist și un reprezentant al Direcției economice, (care va asigura secretariatul), fără drept de vot. Comisia este legal întrunită în prezența a cinci membri cu drept de vot.
(4) Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei.

(5) Contestațiile pot fi depuse în maxim trei zile lucrătoare de la data publicării propunerilor Comisiei de analiză și selecție pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/anunțuri. Aceste contestații se depun la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7, sau online, la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro.

(6) Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor. În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii finanţatoare, se va înfiinţa Comisia de soluţionare a contestaţiilor aprobată prin hotărâre a Consiliului local, formată din trei consilieri (doi membri și un președinte) din cadrul Consiliului local și doi reprezentanți ai executivului numiți prin dispoziția primarului.
Comisia de soluționare a contestațiilor analizează motivele respingerii și înaintează Comisiei de analiză și selecție a proiectelor propunerea de aprobare/respingere a contestației.

(1) Condiţiile de finanţare a structurilor sportive de drept public/privat sunt următoarele:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii având sediul în raza teritorial-administrativă a Municipiului Cluj-Napoca. Vor fi acceptate și proiectele depuse de federațiile de specialitate, cu sediul în alte localități, dacă implementarea proiectului se desfășoară pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca;
b) dosarul de solicitare a finanţării nerambursabile va cuprinde următoarele documente:
– cererea de finanţare, tip (anexa 1 din regulament);
– declarație de imparțialitate (tip);
– declarație (tip);
– raport de activitate pentru anul anterior, cuprinzând date relevante privind realizarea obiectivelor sportive (lit. A, alin. 11-din cerere) și financiare (lit. A, pct. 12, alin 2.1-din cerere), însoţit de anexele nr. 1.1 și 1.2, cu toate rubricile completate;
– raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare: – obiective sportive (lit. B, alin. 11-din cerere) și financiare (lit. A, pct. 12, alin 2.2-din cerere) propuse, în funcție de calendarul competițional și programul activităților/acțiunilor sportive, însoţit de anexele nr. 1.3 și 1.4, cu toate rubricile completate;
– dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate și/sau la asociaţia sportivă pe ramură de sport a judeţului Cluj;
– certificatul de înmatriculare sportivă(CIS);
– certificat (cod) fiscal;
– încheiere civilă de acordare a personalității juridice, în copie legalizată de judecătoria la care a fost pronunțată;
– situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administrația finanțelor publice (bilanț prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exercițiului). În cazul în care acestea nu sunt finalizate, se va depune balanța de verificare la data de 31 decembrie;
– certificat fiscal care atestă că nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat (certificat de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice);
– certificat fiscal care atestă că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicita atribuirea unui contract de finanţare (certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Impozite şi taxe locale a municipiului Cluj-Napoca).
Federațiile vor depune și certificate de atestare fiscală din care să rezulte că nu au datorii către instituția administrativă pe raza căreia își au sediul;
– dovada că participă cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării, la depunerea proiectului);

(2) Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se află în oricare din următoarele situaţii:
– dosarul de solicitare a finanțării este incomplet și/sau nu respectă prevederile art. 10 alin 1, lit. b;
– nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;
– furnizează informaţii false în documentele prezentate;
– a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
– face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
– nu depune toate declarațiile;
– dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile a fost înregistrat după termenul limită de depunere;
– dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile având documente nesemnate;
– proiectul nu respectă condiţiile şi criteriile de finanţare;
– structura sportivă nu a depus raportul final până la 31 decembrie.
3) Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sportive din municipiul Cluj-Napoca este aprobată anual în bugetul local.
a) Autoritatea finanțatoare va asigura cheltuielile eligibile, conform regulamentului, la valorile prevăzute în HG nr. 1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru acţiunile/activităţile sportive interne şi internaţionale.
 b) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza de execuţie a proiectului şi cu cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
c) Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.
d) Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe, prin virament bancar, din bugetul autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare tranșă;
– Cuantumul și eșalonarea tranșelor se fac în baza unui grafic de finanțare, în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata și evoluția în timp a activităților/acțiunilor sportive și se prevăd în contractul de finanțare.
– Autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activităţii.
 – Tranșa solicitată nu poate depăși valoarea de maxim 30 % din valoarea finanțării nerambursabile din partea autorității finanțatoare.
 Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării, aceasta virându-se beneficiarului doar după prezentarea documentelor justificative.
 – Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile și au fost efectuate în perioada executării contractului.
 – Graficul de finanțare va fi întocmit de către autoritatea finanțatoare în urma unei cereri a beneficiarului fundamentate pe etape de desfășurare. Acest grafic va conține datele de identificare a contractului de finanțare, etapele, tranșele și suma pe fiecare tranșă. Graficul va fi semnat de către beneficiar.
e) În cazul nejustificării de către beneficiar a cheltuielilor pentru o tranșă acordată, beneficiarul este obligat să restituie autorității finanțatoare, în termen de 15 zile de la data solicitării, suma acordată precum și dobânda legală aferentă sumei acordate până la data plății efective.

Criterii de finanțare a programelor sportive
Promovarea sportului de performanță:
1. specificul secțiilor sportive active de seniori, juniori I-III (U18-U16) și nivelul campionatelor în care activează;
2. numărul de sportivi legitimați;
3. performanțele structurii sportive pe plan național;
4. performanțele structurii sportive pe plan internațional;

Evenimente-sportul pentru toți:
1. nevoia și relevanța proiectului;
2. capacitatea organizațională;
3. calitatea și fezabilitatea proiectului;
4. buget și eficacitatea distribuirii costurilor.

4) Nu vor beneficia de finanţare:
Jocuri sportive:
– secţiile de juniori I(U 18), juniori II (U 17) şi juniori III (U 16), care participă la competiţii inferioare Campionatului regional (zonal);
Sporturi individuale:
– secţiile pe ramură de sport care participă numai la competiţii inferioare Campionatului regional (zonal).

PUNCTAJ:

Promovarea sportului de performanță  – vezi document

Sportul pentru toți-evenimente – vezi document

(1) Criteriul de acordare a finanţării este în funcţie de punctajul obţinut, precum și de strategia de dezvoltare a activității sportive în municipiul Cluj-Napoca.
(2) Programele şi activitățile/acţiunile structurilor sportive vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul autorității finanțatoare cu această destinaţie.
(3) Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat.
Autoritatea finanţatoare trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant.
În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii.
(4) În termen de 15 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare şi selecţionare anunţă, pe site-ul primăriei, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.
(5) Structura sportivă are obligația de a încheia contractul de finanțare în maxim 30 de zile de la data comunicării, pe site-ul primăriei, a hotărârii Consiliului local de alocare a sumelor. În cazul când o structură sportivă nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare, se consideră că oferta Consiliului local nu a fost acceptată, iar proiectul în cauză se elimină de la finanţare.
(6) Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării nerambursabile, procedurile de alocare de sume privind finanţarea nerambursabilă, contractele de finanţare încheiate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii.
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea.
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:
a) scrisoare prin poştă;
b) telegramă;
c) telefax;
d) electronică.
Autoritatea finanţatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele de comunicare de la literele b),c) are obligaţia de a retransmite documentele respective în cel mult 24 de ore şi sub formă de scrisoare prin poşta.
În cazul în care documentele sunt transmise în formă electronică, acestora le sunt aplicate prevederile legale referitoare la semnătura electronică.

(1)Categoriile de cheltuieli şi cuantumul acestora pentru activităţile sportive ce vor fi decontate din fonduri nerambursabile, în conformitate cu prevederile HG nr. 1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

Activităţi/acţiuni sportive interne(detaliate în cererea și contractul de finanțare) – vezi document

Activităţi/acţiuni sportive internaționale(detaliate în cererea și contractul de finanțare) – vezi document

Limita maximă decontabilă din alocarea financiară a autorității finanțatoare per contract de activitate sportivă/contract de muncă per lună este de 10 salarii minime pe economie (brut), limită prevăzută conform cerințelor OUG nr. 38/2017, art. 11.

(2) Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:
-dezvoltarea infrastructurii solicitantului;
-activităţi generatoare de profit;
-nu se vor finanţa achiziţii de terenuri, clădiri, dobânzi, obiecte de inventar, mijloace fixe;
-băuturi alcoolice, ţigări;
-alte cheltuieli care contravin legislaţiei în vigoare privind finanţările din fonduri publice.

(1) Finanţarea se acordă în baza unui contract încheiat între Municipiul Cluj-Napoca şi structura sportivă selecţionată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament.
Decontarea sumelor alocate va începe numai după semnarea contractului de finanţare cu Municipiul Cluj-Napoca.
Modelul contractului de finanţare nerambursabilă se regăseşte în anexa 2 la prezentul regulament.
(2) Contractul de finanţare se va încheia cu Municipiul Cluj-Napoca, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului local privind alocările de sume pentru finanţarea activităţilor/acţiunilor sportive, publicate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro.
(3) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este, după caz, cea prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau cea prevăzută în Anexa 2.4 la contractul încheiat potrivit prezentului regulament.
(4) Autoritatea finanțatoare dispune efectuarea plăţii către structura sportivă, prin virament în contul bancar al acesteia.
(5) Structurile sportive care au beneficiat de finanţare în baza prezentului regulament, au obligaţia să întocmească şi să transmită autorității finanțatoare o raportare intermediară şi o raportare finală, după caz.
(6) Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate, prin solicitare scrisă, numai prin acte adiţionale semnate de comun acord de către părţi, sau de către împuterniciţi ai acestora.
(7) Pe parcursul derulării proiectului, beneficiarul poate solicita modificarea contractului, prin solicitare scrisă justificată, privind durata de derulare, structura bugetului proiectului şi/sau alte elemente, cu condiţia ca acestea să nu schimbe scopul şi obiectivele proiectului şi nici valoarea contractului.

(1) Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Municipiului Cluj-Napoca următoarele raportări:
– raport intermediar: care va cuprinde obiectivele sportive și financiare realizate în primul semestru;
– raport final: care va fi depus în termen de 60 de zile de la încheierea activităţii, dar nu mai târziu de 31 decembrie şi va cuprinde obiectivele sportive și financiare realizate la nivelul întregului proiect; plata drepturilor salariale se va face în termen de 60 de zile de la data plății acestora prevăzută în contractul sportiv;
– raportul după încheierea unui eveniment sportiv va fi depus odată cu ultimul decont, dar nu mai târziu de 31 decembrie;
– raportul va fi depus la Centrul de informare pentru cetățeni a municipiului Cluj Napoca, transmis prin poştă sau electronic și va fi însoţit de copii după documentele care atestă contribuția beneficiarului, la finalul primului semestru, la finalul anului calendaristic și/sau la finalul evenimentului;
– structura sportivă care nu va depune raportul la finalul primului semestru nu va primi altă tranșă de finanțare până când acesta nu va fi depus/înregistrat;
– structura sportivă care nu va depune raportul final, la proiectul finanțat, nu va fi admisă la sesiunea de selecție a proiectelor pentru anul următor;
(2) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:
– documentele solicitate conform anexei 2.4 la contract;
– pentru cheltuielile ocazionate de achiziţionarea de bunuri şi servicii: factură fiscală, însoţită de chitanţă/ordin de plată/bon fiscal, cu evidenţierea tipurilor de produse;
– pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanţă/ordin de plată/dispoziţie de plată.
Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii/activității sportive.
Nu se acceptă la decont produse considerate din categoria de lux și alcool.
(3) Contractele de finanţare nerambursabilă vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Serviciului Audit public intern din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca şi a Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţilor nonprofit finanţate din fondurile publice.
(4) Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinand raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

(1) Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
(2) Contractul poate fi reziliat conform prevederilor alin. (1) în următoarele cazuri:
 neutilizarea sumei prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor/activităţilor sportive prevăzute în Anexa 2.1 la contract, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în Anexa 2.2 la contract şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 nerealizarea acţiunilor/activităţilor sportive prevăzute la art. 1 al contractului de finanțare nerambursabilă, obiectivele şi scopurile prevăzute în Anexa 2.3 la contract;
 nepromovarea imaginii Municipiului Cluj-Napoca prin neexpunerea stemei Primăriei şi Consiliului local Cluj-Napoca şi siglei Visit Cluj pe echipamentul sportiv, pe afişe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) şi banner pe marginea terenului (lângă cel al sponsorului principal);
 nepermiterea persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă;
 necontribuirea cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare acordată de autoritatea finanțatoare;
 nerespectarea prevederilor actului constitutiv şi/sau ale statutului propriu ori statutul şi/sau regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
 neîntocmirea şi netransmiterea autorității finanțatoare, în termen de 60 de zile calendaristice, dar nu mai târziu de 31 decembrie a.c., de la data încheierii acţiunilor/activităților sportive, a decontului însoţit de documentele justificative de cheltuieli conform modalităţilor de decontare stabilite de autoritatea finanțatoare;
 nepermiterea utilizării, în scop necomercial, de către autoritatea finanțatoare, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mişcare, a sportivilor care participă la acţiunile/activitățile sportive finanţate;
 nepromovarea spiritului de fair-play, neluarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor finanţate potrivit prezentului regulament;
 netransmiterea unui raport cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract, a raportului intermediar și a raportului final;
 nerespectarea condiţiilor şi criteriilor de finanţare stabilite de finanţator.
(3) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
(4) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.
(5) Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale precum şi la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.
(6)Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

Contractul de finanțare nerambursabilă poate înceta prin acordul părților.

18. (1) Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate structurilor sportive din bugetul local începând cu anul bugetar 2018.

19.  (1) Anexele următoare fac parte din prezentul Regulament: