Anexă la Hotărârea nr. 22/2020

1.1. Finanțarea nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor structurilor sportive este făcută în acord cu principiile stabilite prin strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, în temeiul:

 • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;

 • al Legii nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • al Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • al Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

 • al Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

 • al Ordinului nr. 631/2017 al Ministrului Tineretului și Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al Ministrului Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă;

 • al Ordinului nr. 664/2018 al Ministrului Tineretului și Sportului, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

 • al H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;

 • al H.G. nr. 518/1995 privind drepturi și obligații deplasări în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

 • al Hotărârii Consiliului local nr. 22/2020.

1.2. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru următoarele categorii de proiecte:

 1. susținerea financiară (parțială) a acțiunilor/activităților interne și internaționale a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca;

 2. susținerea financiară (parțială) a sportului pentru toți/evenimentelor sportive de interes local, regional, național și internațional organizate în municipiul Cluj-Napoca;

1.3. În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 1. activitate generatoare de profit activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;

 2. autoritate finanțatoare Municipiul Cluj-Napoca;

 3. acțiune sportivă – oricare dintre acțiunile care fac parte din activitatea sportivă;

 4. acțiune de pregătire – acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psiho-motrică a individului și participarea la competiții sportive;

 5. activitate sportivă – complex de acțiuni anuale și/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv; categoriile de acțiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive;

 6. beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 7. cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă;

 8. competiție sportivă – acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 9. contract de finanțare nerambursabilă – contract încheiat, în condițiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanțatoare și un beneficiar;

 10. echipament sportiv – totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, de încălțăminte și de accesorii cu care este dotat un sportiv pentru efectuarea unei activități/acțiuni sportive (de exemplu: tricou, șort, trening, geacă, pantofi de sport, jambiere, cască, mănuși, ochelari de protecție, genunchiere etc);

 11. eveniment sportiv – acțiune sportivă punctuală, de regulă având o durată redusă, organizată de structuri sportive, precum și de alte persoane fizice sau juridice interesate, având ca obiectiv promovarea și dezvoltarea activității sportive, care se desfășoară conform unui regulament propriu, de nivel local, regional, național sau internațional, cu participarea unor sportivi sau echipe dintr-o anumită ramură și care se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca;

 12. finanțare nerambursabilă alocare financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

 13. fonduri publice – sume alocate din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 14. materiale sportive – totalitatea obiectelor care sunt folosite într-o activitate sportivă pentru atingerea scopului acesteia, pentru sezonul competițional curent sau consumabile (mingi, palete, substanțe de contact/aderență etc);

 15. program sportiv – un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv și indicatori, pentru un eveniment sportiv secvențial, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament înscris/ă în calendarul asociației județene sau al unei federații sportive; categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 16. solicitant – persoană juridică fără scop patrimonial – structura sportivă de drept privat fără scop lucrativ și asociația pe ramură de sport – sau instituția de drept public care depune o propunere de proiect;

 17. sportul de performanță – activitate având ca scop valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei; programul „Promovarea sportului de performanță“ reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului de performanță.

 18. sportul pentru toți – reprezintă un complex de activități bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic într-un mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori independent, având ca scop menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant; programul „Sportul pentru toți“ reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului pentru toți.

2.1. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“. Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora pot fi finanțate proiecte din fonduri publice sunt:

 1. promovarea sportului de performanță;

 2. sportul pentru toți (include evenimentele sportive).

2.2. Scopul și obiectivele programelor sportive menționate

2.2.1. Promovarea sportului de performanță”

Scop:

 1. selecția, pregătirea, performanța și participarea la competiții în vederea obținerii de rezultate deosebite pe plan intern și internațional;

 2. organizarea de evenimente publice de interes național și internațional.

Obiective:

 1. reprezentarea și promovarea imaginii municipiului Cluj-Napoca, atât în țară, cât și în străinătate;

 2. susținerea jocurilor sportive pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de seniori, grupa valorică I-IV, participante la competițiile interne și internaționale;

 3. susținerea jocurilor sportive pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de tineret și juniori I, II și III participante la competițiile interne și internaționale, categoriile de juniori sunt definite în modul în care este specificat de către federațiile de specialitate din România;

 4. susținerea jocurilor sportive prin premierea categoriilor de sportivi care participă la competițiile oficiale, interne și internaționale în condițiile și baremele specificate în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 cu modificările și completările ulterioare;

 5. susținerea sporturilor individuale pentru secțiile structurilor sportive de seniori, pe ramură de sport, participante la competițiile interne și internaționale;

 6. susținerea sporturilor individuale pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de tineret și juniori I, II și III participante la competițiile interne și internaționale; categoriile de juniori sunt definite în modul în care este specificat de către federațiile de specialitate din România;

 7. susținerea sporturilor individuale prin premierea categoriilor de seniori, tineret și juniori I, II și III, clasate pe locurile I–III la competițiile interne și internaționale, în condițiile și baremele specificate în Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 cu modificările și completările ulterioare.

2.2.2. Sportul pentru toți”

Scop:

 1. organizarea de acțiuni/activități sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare a întregii colectivități;

 2. selecția și promovarea tinerilor cu calități deosebite de către cluburile de juniori;

 3. organizarea de evenimente sportive de interes local, regional, național și internațional.

Obiective:

 1. atragerea și educarea cât mai multor cetățeni, din toate categoriile sociale și de vârstă, pentru practicarea mișcării în aer liber.

 2. susținerea organizării unor acțiuni/activități sportive de masă-evenimente sportive de nivel local, regional, național și internațional în colaborare cu federațiile de specialitate, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, structuri sportive de drept public sau privat și asociații județene pe ramură de sport

3.1. Finanțarea nerambursabilă nu este acordată pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

3.2. Potrivit dispozițiilor prezentului Regulament, nu sunt acordate finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

3.3. În cadrul programului „Promovarea sportului de performanță” nu sunt finanțate acțiunile/ activitatea sportivilor de la categoria cadeți și/sau copii, sub nivelul de vârstă corespunzător categoriilor de juniori I–III așa cum sunt acestea definite în regulamentul federațiilor de profil; pentru sportivii juniori, vor fi decontate cheltuielile efectuate pentru categoriile de vârstă începând de la U15 inclusiv și mai sus; pentru încadrarea sportivilor într-o categorie superioară vor fi prezentate documente care să ateste încadrarea la nivel de seniori.

3.4. Poate fi acordată finanțare pentru activitățile/acțiunile desfășurate de cadeți și copii în cadrul programelor „Sportul pentru toți”.

 1. libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structura sportivă de drept public sau privat să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condițiile legii și ale criteriilor stabilite de finanțator;

 2. transparența, prin punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la finanțarea nerambursabilă;

 3. cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 4. anualitatea contractului, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 5. eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 6. tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice structură sportivă de drept public sau privat să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 7. excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

 8. neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare și cu respectarea plafonului de cofinanțare prevăzut la lit. c).

 9. sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare, în cadrul sezoanelor competiționale sportive desfășurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive în care s-a acordat finanțarea, dar pentru care se vor încheia contracte de finanțare secvențiale în fiecare an fiscal.

5.1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă este făcută exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare; rezultatele evaluării în urma selecției publice de proiecte vor fi supuse aprobării consiliului Local.

5.2. Anual va exista una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, în funcție de fondurile publice alocate anual în bugetul autorității finanțatoare.

5.3. Procedura de selecție de proiecte cuprinde următoarele etape:

 1. publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 2. publicarea anunțului de participare;

 3. înscrierea candidaților;

 4. transmiterea documentației;

 5. prezentarea propunerilor de proiecte;

 6. verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

 7. evaluarea propunerilor de proiecte și selecția proiectelor structurilor sportive;

 8. comunicarea rezultatelor;

 9. încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă;

 10. publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.

6.1. Documentația de solicitare a sprijinului financiar este depusă într-un exemplar (set), îndosariat și cuprinde documentele enumerate în capitolul Dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile”, completate cu datele aplicantului. Solicitanții trebuie să păstreze un exemplar (set) complet din Cererea de finanțare depusă, pentru referință. Acest set nu se depune la Autoritatea finanțatoare.

6.2. Toate documentele sunt depuse în format tipărit pe suport de hârtie la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7 sau electronic în formatul special pus la dispoziția beneficiarilor pe site-ul primăriei sau online, prin e-mail la adresa: registratura@primariaclujnapoca.ro, în atenția Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive, după cum este menționat în anunțul de participare.

6.3. În cazul în care datele (documentele) sunt depuse/sunt transmise în format electronic (în formatul special sau prin e-mail), acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, Legea nr. 455 din 2001, republicată, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

6.4. Formularele pentru Cererea de finanțare pot fi obținute de la Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, cam. 66, tel. 0264.596.030, interior 5192 sau de pe site: www.primariaclujnapoca.ro secțiunea: Economie- Finanțări nerambursabile- Activități sportive- Regulament privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor structurilor sportive.

7.1 Anunțul public privind sesiunile de selecție este comunicat pe siteul autorității finanțatoare, în mass-media locală și în Monitorul Oficial”, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor sportive.

7.2. Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor de participare la selecție.

7.3. Selecția proiectelor structurilor sportive se realizează de către o comisie constituită la nivelul autorității finanțatoare. Comisia de analiză și selecție este alcătuită din consilierii locali membri ai Comisiei pentru sport, tineret, mediu și turism, numiți prin hotărâre a consiliului local, doi reprezentanți ai executivului cu drept de vot, un jurist din partea Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive și un reprezentant al Direcției economice (care va asigura secretariatul), fără drept de vot. Comisia este legal întrunită în prezența a minimum cinci membri cu drept de vot.

7.4. Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro la secțiunea Administrație-Informații publice-Anunțuri de interes public.

7.5. Contestațiile se depun la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 7, pe suport de hârtie sau în format electronic prin e-mail la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro.

7.6. În cazul în care datele (documentele) sunt transmise în formă electronică pe e-mail, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

7.7. Contestațiile sunt soluționate în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor; în vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității finanțatoare, va fi înființată Comisia de soluționare a contestațiilor, aprobată prin hotărâre a consiliului local, formată din trei consilieri, un președinte și doi membri, din cadrul consiliului local și doi reprezentanți ai executivului, numiți prin dispoziție a primarului; comisia de soluționare a contestațiilor analizează motivele respingerii și înaintează Comisiei de analiză și selecție a proiectelor propunerea de aprobare/respingere a contestației.

8.1. Pentru ca o structură sportivă de drept public/privat să primească finanțare trebuie ca aceasta să fie recunoscută în condițiile legii și să aibă sediul în raza teritorial-administrativă a Municipiului Cluj-Napoca.

8.2. Criterii de finanțare a programelor sportive.

8.2.1. Promovarea sportului de performanță”:

 1. specificul secțiilor sportive active de seniori, juniori și nivelul campionatelor în care activează;

 2. numărul de sportivi legitimați;

 3. performanțele structurii sportive pe plan național;

 4. performanțele structurii sportive pe plan internațional;

8.2.2. Sportul pentru toți”:

 1. nevoia și relevanța proiectului;

 2. capacitatea organizațională;

 3. calitatea și fezabilitatea proiectului;

 4. buget și eficacitatea distribuirii costurilor.

8.3. Nu vor beneficia de finanțare pentru sportul de performanță:

 1. Jocuri sportive: secțiile de juniori care participă la competiții de nivel inferior Campionatului regional (zonal); categoriile de juniori sunt definite în modul în care este specificat de către federațiile de specialitate din România;

 2. Sporturi individuale: secțiile pe ramură de sport care participă la competiții de nivel inferior Campionatului regional (zonal).

8.4. Vor fi acceptate și proiectele depuse de federațiile de specialitate, cu sediul în alte localități, dacă implementarea proiectului se desfășoară pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca;

8.5. Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare din următoarele situații:

 1. dosarul de solicitare a finanțării este incomplet, incorect și nu respectă prevederile alin. 8.1, coroborat cu alin. 8.4 și alin. 9.1;

 2. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat;

 3. se află în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 4. furnizează informații false în documentele prezentate;

 5. a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 6. face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 7. nu depune toate declarațiile;

 8. dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile a fost înregistrat după termenul limită de depunere precizat în anunțul de participare;

 9. dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile conține documente nesemnate (neasumate), ori documentele depuse în format electronic nu respectă prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic;

 10. proiectul nu respectă condițiile și/sau criteriile de finanțare;

 11. structura sportivă care a beneficiat de finanțare în anul anterior nu a depus documentele privind raportările solicitate prin Regulamentul de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), în termenele stabilite;

 12. structura sportivă are datorii la bugetul local la data încheierii procedurii de depunere a cererilor de finanțare;

 13. structura sportivă se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii.

8.6. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sportive din municipiul Cluj-Napoca este aprobată anual în bugetul local.

8.7. Autoritatea finanțatoare va asigura cheltuielile eligibile, conform prezentului regulament, pentru categoriile de cheltuieli, în condițiile și în baremele prevăzute în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, pentru acțiunile/activitățile sportive interne și internaționale, precum și alte reglementări specifice cu respectarea normelor privind finanțele publice.

8.8. Autoritatea finanțatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare nerambursabilă ca plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în avans, în raport cu faza de execuție a proiectului sau a calendarului competițional și cu cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.

8.9. Tranșele sunt acordate prin virament bancar din bugetul autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de beneficiar pentru fiecare tranșă.

8.10. Eliberarea tranșei următoare, aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului conform graficului de finanțare, este acordată numai după justificarea utilizării integrale a tranșei anterioare prin depunerea documentelor justificative și a rapoartelor la încheierea evenimentului.

8.11. Valoarea minimă a unei tranșe nu poate depăși valoarea de maxim 30 % din totalul valorii finanțării nerambursabile alocate prin hotărârea consiliului local din partea autorității finanțatoare.

8.12. Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării, aceasta virându-se beneficiarului doar după prezentarea documentelor justificative.

8.13. Documentele pentru justificarea tranșei acordate vor fi depuse în maximum 60 de zile de la data solicitării de acordare a tranșei.

8.14. Cuantumul și eșalonarea tranșelor sunt stabilite în baza graficului de finanțare.

8.15. Autoritatea finanțatoare va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile, astfel:

 1. pentru programul Sportul de performanță” – pe baza documentelor justificative;

 2. pentru programul Sportul pentru toți” – pe baza documentelor justificative, după validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorității finanțatoare odată cu documentele justificative ale tranșei finale, dar nu mai târziu de sfârșitul anului.

8.16. Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă este acceptată numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile și au fost efectuate în perioada executării contractului.

8.17. Graficul de finanțare va fi întocmit și asumat prin semnătură de către beneficiar în urma alocării de către consiliul local și pe baza etapizării/eșalonării acțiunilor/activităților; acest grafic va conține datele de identificare ale contractului de finanțare, etapele, tranșele și suma pe fiecare tranșă; graficul este anexă la contractul de finanțare nerambursabilă.

8.18. În cazul nejustificării de către beneficiar a cheltuielilor pentru o tranșă acordată, la cererea autorității finanțatoare beneficiarul este obligat să restituie autorității finanțatoare, în termen de 15 zile de la data solicitării, suma acordată, precum și dobânda legală aferentă sumei acordate de la data viramentului până la data plății efective.

9.1. Dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de finanțare, model anexa 1 la Regulament;

 2. declarație de imparțialitate (tip), anexa 1.1. la Cererea de finanțare;

 3. declarație pe propria răspundere (tip), anexa 1.2. la Cererea de finanțare;

 4. raport de activitate pentru anul anterior, anexa 1.3 la Cererea de finanțare, document care cuprinde date relevante privind realizarea obiectivelor sportive: lit. A, alin. 11 – din cerere și financiare: lit. A, pct. 12, alin 2.1 din cerere;

 5. anexele nr. 1.3.1 și 1.3.2 la raportul de activitate pentru anul anterior, cu toate rubricile completate;

 6. raport de activitate cu activitățile planificate în anul pentru care se solicită finanțare nerambursabilă, anexa 1.4. la Cererea de finanțare, document care cuprinde datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare: obiective sportive, lit. B, alin. 11- din cerere și financiare, lit. A, pct. 12, alin 2.2- din cerere, propuse, în funcție de calendarul competițional și programul activităților/acțiunilor sportive;

 7. anexele 1.4.1 și 1.4.2 la raportul de activitate planificat în anul pentru care se solicită finanțare, cu toate rubricile completate;

 8. dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația sportivă pe ramură de sport a județului Cluj;

 9. certificatul de înmatriculare sportivă (CIS); structurile sportive care depun proiecte în cadrul Programului Sportul pentru toți” vor trebui să fie membri ai Federației Române Sportul pentru toți”, site: http://sportulpentrutoti.ro/, la data depunerii proiectului;

 10. certificat/ cod fiscal;

 11. hotărârea civilă de acordare a personalității juridice de către instanță sau alt document care să ateste modalitatea de constituire, în copie certificată Conform cu originalul” și semnată;

 12. situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administrația finanțelor publice a municipiului Cluj-Napoca, bilanț prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exercițiului, cu dovada validării documentației de către A.N.A.F.; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, va fi depusă balanța de verificare întocmită de către responsabilul financiar până la sfârșitul lunii anterioare datei de depunere a documentației;

 13. certificat fiscal care atestă că nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice;

 14. dovada că participă cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării, la depunerea proiectului.

9.2. Dosarul poate fi depus în format tipărit pe suport hârtie la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 7 sau electronic în formatul special pus la dispoziția beneficiarului pe site-ul primăriei sau online, prin e-mail, la adresa: registratura@primariaclujnapoca.ro, în atenția Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive, după cum este menționat în anunțul de participare.

9.3. În cazul în care datele și documentele sunt transmise în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

9.4. Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive va verifica dacă la data ultimei zile de depunere a proiectelor din sesiunea de finanțare curentă solicitantul are vreo datorie la bugetul local; în cazul în care solicitantul are vreo datorie la bugetul local la data ultimei zile de depunere a proiectelor din sesiunea de finanțare curentă, solicitantul va fi considerat neeligibil.

10.1. Pentru acordarea finanțării, fiecare structură va primi un punctaj conform criteriilor precizate în Anexa 3 la prezentul Regulament.

11.1. Criteriul de acordare a finanțării este în funcție de punctajul obținut, precum și de strategia de dezvoltare a activității sportive în municipiul Cluj-Napoca.

11.2. Programele și activitățile/acțiunile structurilor sportive vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul autorității finanțatoare cu această destinație.

11.3. Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat; autoritatea finanțatoare trebuie să repete procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant; în cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia, în condițiile legii.

11.4. În termen de 15 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare și selecționare anunță, pe site-ul primăriei, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

11.5. Structura sportivă are obligația de a încheia contractul de finanțare în maxim 30 de zile de la data publicării pe site-ul primăriei, a hotărârii consiliului local de alocare a sumelor; în cazul când o structură sportivă nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta consiliului local nu a fost acceptată, iar proiectul în cauză este eliminată de la finanțare.

11.6. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării nerambursabile, procedurile de alocare de sume privind finanțarea nerambursabilă, contractele de finanțare încheiate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

12.1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de document scris.

12.2. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii.

12.3. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

12.4. Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

 1. scrisoare prin poștă;

 2. telegramă;

 3. telefax;

 4. electronică.

12.5. Autoritatea finanțatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele de comunicare de la literele b), c) are obligația de a retransmite documentele respective în cel mult 24 de ore și sub formă de scrisoare prin poștă.

12.6. În cazul în care documentele sunt transmise în formă electronică, acestora le sunt aplicate prevederile legale referitoare la semnătura electronică.

12.7. În raporturile dintre beneficiari și autoritatea finanțatoare se folosește limba română. Documentele care se prezintă în altă limbă vor fi traduse prin grija beneficiarului.

13.1. Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora pentru activitățile sportive ce pot fi decontate din fonduri nerambursabile, în conformitate cu prevederile Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, sunt detaliate în cadrul Anexei 4 la Regulament – Ghidul de decontare a cheltuielilor; modul de decontare pentru fiecare tip de cheltuieli eligibile, precum și documentele solicitate sunt precizate în Ghidul de decontare, anexă la prezentul Regulament.

13.2. Acțiuni/activități sportive interne

13.2.1. Categorii de cheltuieli eligibile pentru „Promovarea sportului de performanță”, conform reglementărilor legale prevăzute în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu completările și modificările ulterioare:

 1. Transport;

 2. Cazare;

 3. Masă;

 4. Alimentație de efort;

 5. Cheltuieli arbitraj;

 6. Asistență medicală;

 7. Asigurări medicale;

 8. Medicamente/susținătoare;

 9. Echipament sportiv pentru pregătire, competiții, ținută de prezentare și materiale sportive;

 10. Chirii baze sportive;

 11. Ordine și pază;

 12. Promovare și reclamă;

 13. Taxe pentru înscrierea și participarea sportivilor la competiții;

 14. Taxe-vize anuale-legitimări pentru sportivi;

 15. Dulciuri/răcoritoare;

 16. Indemnizații sportive;

 17. Premii;

 18. Drepturi salariale izvorâte din contractele de activitate sportivă; limita maximă decontabilă din alocarea financiară a autorității finanțatoare per contract de activitate sportivă/contract de muncă pe lună este suma rezultată din înmulțirea cu 10 a indicatorului statistic „salariul minim brut pe economie”, valabil la data decontării.

13.2.2. Categorii de cheltuieli eligibile pentru acțiuni generale înscrise în programul „Sportul pentru toți”, conform reglementărilor legale prevăzute în Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu completările și modificările ulterioare:

 1. Cheltuieli arbitraj;

 2. Asistență medicală;

 3. Chirii baze sportive;

 4. Echipamente pentru competiții;

 5. Ordine și pază;

 6. Promovare și reclamă;

 7. Dulciuri/răcoritoare;

 8. Premii.

13.2.3. Categorii de cheltuieli eligibile pentru acțiunile de tip eveniment sportiv înscrise în programul Sportul pentru toți” conform reglementărilor legale prevăzute în Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu completările și modificările ulterioare:

 1. Transport;

 2. Cazare;

 3. Masa;

 4. Cheltuieli arbitraj;

 5. Asistență medicală;

 6. Chirii baze sportive;

 7. Ordine și pază;

 8. Promovare și reclamă, inclusiv materiale de promovare a evenimentului, imaginea autorității finanțatoare și a municipiului;

 9. Dulciuri/răcoritoare

 10. Premii.

13.3. Acțiuni/activități sportive internaționale

13.3.1. Categorii de cheltuieli eligibile pentru „Promovarea sportului de performanță”, conform reglementărilor legale prevăzute în Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu completările și modificările ulterioare:

 1. Transport;

 2. Cazare;

 3. Masă;

 4. Cheltuieli arbitraj;

 5. Asistență medicală;

 6. Asigurări medicale;

 7. Medicamente/susținătoare;

 8. Chirii baze sportive;

 9. Ordine și pază;

 10. Promovare și reclamă;

 11. Taxe pentru înscrierea și participarea sportivilor la competiții;

 12. Dulciuri/răcoritoare;

 13. Premii.

13.3.2. Categorii de cheltuieli eligibile pentru acțiunile de tip eveniment sportiv înscris în programul Sportul pentru toți”, conform reglementărilor legale prevăzute în Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu completările și modificările ulterioare:

 1. Transport;

 2. Cazare;

 3. Masă;

 4. Cheltuieli arbitraj;

 5. Asistență medicală;

 6. Chirii baze sportive;

 7. Ordine și pază;

 8. Promovare și reclamă, inclusiv materiale de promovare a evenimentului, imaginea autorității finanțatoare și a municipiului;

 9. Dulciuri/răcoritoare;

 10. Premii.

13.4. Limita maximă decontabilă din alocarea financiară a autorității finanțatoare per contract de activitate sportivă/contract de muncă pe lună este suma rezultată din înmulțirea cu 10 a indicatorului statistic salariul minim brut pe economie”, valabil la data decontării, limită prevăzută conform cerințelor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare.

13.5. Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 1. dezvoltarea infrastructurii solicitantului;

 2. cheltuieli cu utilitățile pentru spațiile închiriate (săli, baze sportive etc);

 3. activități generatoare de profit;

 4. nu vor fi finanțate achiziții de terenuri, clădiri, obiecte de inventar, mijloace fixe; excepție constituie echipamentele și materialele sportive care sunt prevăzute la capitolul de cheltuieli eligibile;

 5. dobânzi, amenzi sau penalități;

 6. băuturi alcoolice, țigări, droguri;

 7. alte cheltuieli care contravin legislației în vigoare privind finanțările din fonduri publice sau care sunt explicit definite în prezentul Regulament.

13.6. Beneficiarul va depune documente justificative privind contribuția proprie de minim 10% solicitată de prevederile legale în vigoare.

14.1. Finanțarea este acordată în baza și în condițiile unui contract încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și structura sportivă selecționată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament; modelul contractului de finanțare nerambursabilă este regăsit în Anexa 2 la prezentul Regulament.

14.2. Decontarea sumelor alocate va începe numai după semnarea contractului de finanțare de ambele părți și va cuprinde numai cheltuielile efectuate după data de semnare a contractului; în mod excepțional pot fi acceptate documente de angajare a cheltuielilor, de exemplu contracte cadru, facturi și plăți pentru bilete de călătorie internaționale pentru care pot fi obținute condiții mai favorabile, facturi de plată care să confirme participarea la competiții pe baza regulamentului de organizare.

14.3. Contractul de finanțare va fi încheiat în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării hotărârii consiliului local privind alocările de sume pentru finanțarea activităților/acțiunilor sportive sau publicarea pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro.

14.4. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este de tip concurențial.

14.5. Autoritatea finanțatoare dispune efectuarea plății către structura sportivă, prin virament în contul bancar al acesteia.

14.6. Structurile sportive care au beneficiat de finanțare în baza prezentului regulament au obligația să întocmească și să transmită autorității finanțatoare un raport final, după caz.

14.7. Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate, prin solicitare scrisă, numai prin acte adiționale semnate de către părți sau de către împuterniciți ai acestora.

14.8. Pe parcursul derulării proiectului, beneficiarul poate solicita modificarea contractului, prin solicitare scrisă justificată, privind durata de derulare, structura bugetului proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele proiectului și nici valoarea contractului.

15.1. Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligația să prezinte Municipiului Cluj-Napoca următoarele raportări, după caz:

 1. Pentru acțiuni desfășurate în programul „Sportul de performanță”: raport final care va fi depus în termen de 30 de zile de la încheierea proiectului, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului în care a primit finanțarea și va cuprinde obiectivele sportive și financiare propuse și realizate la nivelul întregului an.

 2. Pentru acțiuni desfășurate în programul „Sportul pentru toți”: raportul final după încheierea activității sau evenimentului sportiv și va fi depus odată cu ultimul decont, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului în care a primit finanțarea.

15.2. Raportul va fi depus la Centrul de informare pentru cetățeni a municipiului Cluj-Napoca, transmis prin poștă sau electronic la termenele precizate mai sus, în formatul precizat la capitolul Forme de comunicare din prezentul Regulament.

15.3. Structura sportivă care nu va depune raportul final nu va fi admisă la sesiunea de selecție a proiectelor pentru anul următor.

15.4. Pentru justificarea cheltuielilor vor fi prezentate documentele precizate în Ghidul de decontare a cheltuielilor, anexat prezentului Regulament.

15.5. Contractele de finanțare nerambursabilă vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Serviciului Audit public intern din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Camerei de Conturi a județului Cluj de a exercita controlul financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fondurile publice.

15.6. Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar este realizat în condițiile legii; auditarea sumelor utilizate va fi făcută de către compartimentele de specialitate/auditorii independenți/comisiile de evaluare.

15.7. Dosarul complet conținând documentele justificative și raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

16.1. Contractele de finanțare nerambursabilă pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință faptul că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

16.2. Contractul poate fi reziliat conform prevederilor alin. (1), în următoarele cazuri:

 1. neutilizarea sumei prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților sportive prevăzute în Anexa 2.1 la contract, potrivit destinației stabilite prin contract în Anexa 2.2 la contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 2. nerealizarea acțiunilor/activităților sportive prevăzute la art. 1 al contractului de finanțare nerambursabilă, obiectivele și scopurile prevăzute în Anexa 2.3 la contract;

 3. nepromovarea imaginii Municipiului Cluj-Napoca prin neexpunerea stemei Primăriei și Consiliului local Cluj-Napoca, precum și a siglei Visit Cluj pe echipamentul sportiv, pe afișe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile pentru interviuri, pe panourile publicitare și cele de pe marginea terenului; acestea trebuie plasate lângă cel al sponsorului principal; fișierele cu siglele autorității finanțatoare vor fi postate pe site-ul primăriei și/sau puse la dispoziție pe suport extern la solicitarea beneficiarului, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă;

 4. nepermiterea persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă, precum și nepermiterea monitorizării pe timpul pregătirii și desfășurării evenimentelor;

 5. necontribuirea cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare acordată de autoritatea finanțatoare;

 6. nerespectarea prevederilor actului constitutiv și/sau ale statutului propriu ori statutul și/sau regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 7. netransmiterea rapoartelor precizate către autoritatea finanțatoare în termenele stabilite în prezentul Regulament;

 8. nepermiterea utilizării în scop necomercial de către autoritatea finanțatoare a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor și/sau a personalului care participă la acțiunile/activitățile sportive finanțate;

 9. nepromovarea spiritului de „fair-play”, neluarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului regulament;

 10. nerespectarea condițiilor și criteriilor de finanțare stabilite de finanțator.

16.3. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

16.4. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

16.5. Nerespectarea termenelor și a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale precum și la interzicerea participării pentru obținerea finanțării pentru anul viitor.

16.6. Prezentul regulament va fi completat cu prevederile legale în vigoare.

16.7. Pentru nepromovarea imaginii municipiului Cluj-Napoca, așa cum este precizat la art. 16.2. c), prin neafișarea însemnelor specifice, total sau parțial, pe unul sau mai multe materiale de promovare, în baza notificării din partea autorității finanțatoare, alocarea totală efectuată prin hotărârea consiliului local va fi diminuată cu 10% pentru anul în curs.

17.1. Contractul de finanțare nerambursabilă poate înceta prin acordul părților.

18.1. Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate structurilor sportive din bugetul local începând cu anul bugetar ulterior datei aprobării în ședința Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

19.  (1) Anexele următoare fac parte din prezentul Regulament: