SCOP ŞI DEFINIŢII:
1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
Reglementările legale în vigoare pe baza cărora a fost elaborat acest regulament sunt:
– O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin O.G. nr. 11/2014;
– H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 984/2014;
2. În înţelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
a) cultele recunoscute – persoane juridice de utilitate publică care se organizează și funcționează în baza prevederilor constituționale și ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.
b) unitate de cult – se înființează și se organizează de către culte, în mod autonom, potrivit propriilor statute, regulamente și coduri canonice, conform art. 14 din Legea nr. 489/2006.
c) lăcaş de cult – imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deserveşte acestui scop, respectiv: biserică, templu, casă de rugăciune, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniţă, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora;
d) sprijin financiar – sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.
DOMENIUL DE APLICARE:
3. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al muncipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prioritățile stabilite prin Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.
4. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:
a) Întreţinerii şi funcţionării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;
b) Construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
c) Conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
d) Desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
e) Amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;
f) Construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
g) Construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
h) Construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.
4.1 Consiliul local are obligaţia de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate în conformitate cu prevederile punctului 4.
PREVEDERI BUGETARE:
5. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

6. Procedura de acordare a de sprijinului financiar pentru unităţile de cult recunoscute din România se desfășoară în următoarele etape:
a) publicarea anunţului de participare;
b) înregistrarea documentaţiei de solicitare a sprijinului financiar; ulterior desfășurării procedurii anuale de selecție, se poate acorda sprijin financiar doar în cazul apariției unor proiecte de interes local de importanță majoră sau a unor situații de urgență și în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;
b’) Documentaţia de solicitare a finanţării se poate depune într-un exemplar scris la Serviciul Centrul de Informare pentru cetăţeni, str. Moților nr. 5-7, precum și online (pe link-ul menționat în anunțul de participare).
c) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului;
d) evaluarea și selecția cererilor;
e) comunicarea rezultatelor;
7. Documentaţia va fi întocmită în limba română.
8. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei.
9. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se acordă pe baza următoarelor documente:
a. cerere-tip – anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al muncipiului Cluj-Napoca pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România);
b. devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de şantier;
c. copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut din România;
d. în cazul solicitărilor privind asistența socială, se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent; documentația va fi înaintată Direcției de Asistență Socială și Medicală, Serviciul Protecție Socială, cu respectarea legislației în vigoare;
e. copie a certificatului de înregistrare fiscală;
f. adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
g. documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi medicale sau sociale, după caz;
h. declarația pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii, conform formularului tip-anexa 2;
i. acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale și de învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;
j. certificate fiscale care să ateste că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi local, în anul fiscal anterior depunerii cererii de sprijin financiar;
k. în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;
l. în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;
m. pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;
n. fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar;
10. Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. Pentru lucrările propuse în devizul ce însoţeşte documentaţia necompletată în termenul de 30 de zile, unitatea de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic următor.

11.Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţie:
a) proiectele sunt de interes public local;
b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului sprijinului financiar prin:
precizarea proiectelor desfăşurate în anul calendaristic anterior şi gradul de realizare a acestora;
indicarea surselor de finanţare ale proiectului.
12.Nu sunt selectate programele şi proiectele aflate în una din următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă;
b) solicitanții au conturile bancare blocate;
c) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local;

13. Evaluarea şi selecţia cererilor de sprijin financiar se face de către Comisia de evaluare și selecție, formată din membrii Comisiei pentru Învăţământ, cultură, culte, drepturile omului, minorităţi şi societate civilă din cadrul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, iar din partea Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte vor fi desemnate două persoane, prin dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca, cu drept de vot în cadrul procedurii de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar. Vor mai fi desemnați, fără drept de vot, prin dispoziție a primarului, un secretar, un reprezentant din cadrul Direcției Economice, un reprezentant din partea Direcției Tehnice și un jurist din partea Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive.
Comisia este legal întrunită în prezența a minim cinci membri cu drept de vot.

14. Acordarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinaţie, prin hotărâre a Consiliului local, cu încheierea unui protocol de finanțare (Anexa nr. 4 a prezentului Regulament) între autoritatea publică locală şi unitatea de cult beneficiară.
15. Protocolul de finanțare se încheie în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii prin care a fost alocat sprijinul financiar de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca; 16. Comunicarea rezultatului selecţiei se face în mod public, pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, www.primariaclujnapoca.ro şi prin corespondență scrisă, trimisă prin poştă cu confirmare de primire.

17. Protocoalele de finanțare vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Serviciului Audit din cadrul Primăriei şi a Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 18. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către beneficiarul sprijinului financiar alocat atrage după sine sistarea finanţării şi recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.
19. În vederea utilizării sprijinului financiar acordat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, documentele se vor adresa Direcției Tehnice, avându-se în vedere următoarele:
a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta menţiunea «conform cu originalul» şi vor fi certificate prin semnătura beneficiarului ajutorului financiar. Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;
b) nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;
c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax; d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz; e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale; f) chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți-pentru pictură și procurări de materiale de la particulari-trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de un împuternicit al primarului municipiului Cluj-Napoca; g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat; h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d); i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia; j) facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginţii de specialitate; k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la cap. I art. 4 din regulament, solicitantul va depune alături de documentele justificative și un raport de justificare a utilizării sprijinului primit. l) facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a avansului; m) actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.
20. Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar. Unităţile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la art. 19, lit. i) sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare. 21. Sumele alocate ca sprijin financiar, conform prevederilor cap. I art. 4 din regulament, vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult. Sumele vor fi virate cu respectarea graficului de eșalonare pe care solicitantul trebuie să îl depună în vederea semnării protocolului de finanțare, conform Anexei 5. 22. Pentru acordarea tranșei a doua și a următoarelor tranșe este obligatorie justificarea sumei primite anterior.

23. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie se va transmite de către solicitanţi sub formă de document scris sau online, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 5-7. În cazul în care datele (documentele) se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.”
23.1 La depunerea documentelor justificative aferente acordării sprijinului financiar, unitatea de cult va depune, la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 5-7, și un raport financiar al lucrărilor executate, care va evidenția și cofinanțarea lucrărilor de către cultul religios (dacă există) – din surse proprii sau din alte surse.
24. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.
25. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricăror forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, acordate începând cu anul 2018.

26. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul regulament:
a) Anexa 1 – formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România;
b) Anexa 2 – declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului unității de cult;
c) Anexa 3 – raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

d) Anexa 4 – protocol de finanțare;
e) Anexa 5 – grafic de eșalonare a sumelor alocate de către bugetul local.