1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs, în data de 24.10.2019, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie: inspector, clasa I, grad profesional asistent (1 post – id.448781) vacantă la Biroul Evidență străzi din municipiul Cluj Napoca – Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.
  • Data, ora, locul și locația desfășurării probei scrise: 24.10.2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

  • Perioada de depunere a dosarelor: 23.09.2019 – 14.10.2019.

3.1. Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465
Condiţii de ocupare a unei funcţii publice
(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
3.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
3.2.1 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul fundamental – științe inginerești; ramura de stiință: inginerie geodezică ; domeniul de licență – inginerie geodezică;
3.2.2.Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
3.2.3. Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea I, Titlul I, II, III; Partea III, Titlul I-VII, Partea V, Titlul I, II, PARTEA VI – (Titlul I, Titlul II – Cap. I, II, V, VI, VIII,IX), Partea VII, Titlul I,II;III,IV;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) (*actualizat*) aprobată prin Legea nr.48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**);
4. Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, Titlul VI – Proprietatea publică, Titlul VII – Cartea Funciară;
5. Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (www.anfp.gov.ro; www.primariaclujnapoca.ro).

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

Întocmirea referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local, referitoare la activităţile specifice biroului în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit.
efectuarea de măsurători topografice pentru identificarea şi delimitarea imobilelor –terenuri cu destinaţia de străzi-, imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca
întocmirea planurilor topografice, a schiţei parcelelor şi transpunerea acestora pe suport topografic.
asigurarea publicităţii imobiliare în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată, a ordinelor directorului general al ANCPI in baza informaţiilor /lucrărilor efectuate de către Biroul Evidenta Strazi din municipiul Cluj-Napoca;
determinarea, pe bază de măsurători topografice, calcule de suprafeţe, realizarea unor schiţe, planuri, prin diverse proiecţii la scară a detaliilor topografice, a poziţiei configuraţiei imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi), imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca.
obţinerea de la arhive a actelor, planurilor şi a decretelor de expropriere care au stat la baza preluării imobilelor, terenuri cu destinaţia de străzi , imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca.
participarea la efectuarea măsurătorilor si a constatărilor din teren în vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instantele de judecată, in cauzele care au ca obiect imobilele (terenuri cu destinaţia de străzi), imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca.
transmiterea către Serviciului juridic, contencios, a observaţiilor tehnice asupra rapoartelor de expertiza care au ca obiect imobile cu destinaţia de străzi.
întocmirea documentaţiilor topo-cadastrale pentru imobilele- terenuri cu destinaţie de străzi- aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislaţiei în vigoare.
Furnizarea datelor privind situaţia juridică a imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi ), imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca, celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice şi fizice, altor autorităţi si instituţii, cu excepţia aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar si a Legii nr. 10/2001.
Efectuarea demersurilor necesare pentru promovarea acţiunilor judecătoreşti privind reconstituirea/conservarea dreptului de proprietate al municipiului Cluj-Napoca asupra imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi) – imobilele neevidenţiate în cartea funciară şi cele pentru care nu este operat în cartea funciară modul de preluare la statul roman, în vederea întabularii;
Efectuează demersurile necesare preluarii terenurilor afectate de servitute de utilitate publică, potrivit PUG, intrate în patrimoniul municipiului prin donaţie sau renunţare a drept.
Efectuează demersurile necesare și verifică încadrarea străzilor care fac obiectul ofertelor de donație în PUG/PUZ/PUD în vederea promovării proiectelor de hotărîre de consiliu local de acceptare a ofertelor de donaţie a terenurilor afectate de servitute de utilitate publică sau a străzilor deja constituite.
Efectuează demersurile necesare și verifică încadrarea străzilor care fac obiectul renunțărilor la dreptul de proprietate în PUG/PUZ/PUD în vederea promovării proiectelor de hotărîre de consiliu local de aprobare a înscrierii în domeniul privat a imobilelor-teren afectate de servitute de utilitate publică sau a străzilor deja constituite.
Transmiterea către Direcţia economică a imobilelor care intră în proprietatea autorităţii locale, în vederea introducerii acestora în inventar şi în evidenţele contabile.
Constituirea bazei de date privind imobilele -terenuri cu destinaţie de străzi- aflate/preluate în patrimoniul municipiului, pe care o actualizeaza;
Verificarea documentaţiilor depuse de catre proprietarii unor drumuri private în vederea donarii acestora către municipalitate. Promovarea proiectelor de hotarare de consiliu local in acest sens.
Verificarea documentaţiilor de comasare redistribuire, a documentaţiilor de întabulare şi parcelare, pentru drumurile private constituite în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară.
Întocmirea informărilor şi referatelor privind activitatea specifică biroului;
Emiterea de avize în calitate de reprezentant al municipiului Cluj-Napoca pentru lucrările de construire efectuate asupra imobilelor cu destinaţie de străzi.
Desfăşurarea activităţilor de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al biroului.
Arhivarea documentelor ( note interne, petiţii persoane fizice şi juridice, sentinţe judecătoreşti, HCL, acte normative).
Expediază corespondenţa proprie privind lucrarile solutionate, in cadrul primărie şi în afara instituţiei;
Ţine evidenţa actelor soluţionate, a adreselor şi registrelor speciale.
prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de angajator;

5. Alte atribuţii:
– respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi disciplina muncii;
– asigurarea relaţiei cu publicul;
– acordarea asistenţei şi consultanţei persoanelor fizice sau juridice în limitele prevăzute de lege şi doar în legătură cu atribuţiile postului;
– ridicarea zilnică a corespondenţei repartizate de către şeful biroului şi completarea rubricilor specifice din registrul de corespondenţă;
– verificarea corespondenţei repartizate;
– analizarea modului de soluţionare a corespondenţei repartizată de către şeful biroului.
– elaborarea propunerilor de soluţionare a corespondenţei:
– întocmire act
– Referate
– Întocmirea materialelor pentru comisiile de specialitate (informări, documente necesare)
– Proiecte de hotărâri însoţite de referatul de specialitate
– răspunsuri cu privire la cadrul legal şi modalitatea de soluţionare a cererilor;
formularea propunerilor de soluţionare a corespondenţei în termen de 10 zile de la repartizarea acesteia;
prezentarea spre semnare a propunerilor de soluţionare a corespondenţei şefului ierarhic superior în cel mult a 11 – a zi de la repartizarea corespondenţei;
transmiterea în termenul legal către petenţi a modului de soluţionare a cererilor (expediere/înmânare);
întocmirea şi actualizarea inventarului tuturor imobilelor care au destinația de străzi.
-Intocmeste documentatii cadastrale pentru inscrierea strazilor in Carte funciara
-participare la formarea bazei de date în format electronic privind imobilele proprietatea Statului Român prin introducerea tuturor datelor pe care le deţin sau le-a deţinut/ sau de care are/a avut cunoştinţă;
-ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe, repartizate de către şeful ierrahic superior;
-însuşirea permanentă şi respectarea legislaţiei specifice, a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum şi a regulamentelor de ordine interioară;
pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de aceştia, în problemele ce intră în competenţa de soluţionare, cu avizul şefului de serviciu şi a directorului;
verifica documentele depuse si întocmeste referate pentru emiterea de avize/acorduri în calitate de reprezentant al municipiului Cluj-Napoca pentru lucrările de construire efectuate asupra imobilelor cu destinaţie de străzi.
întocmeşte documentaţiile necesare prezentării analizei comisiilor de specialitate;
propune şefului de birou măsuri în vederea bunei desfăşurări a activităţii a serviciului;

– operează în sistemul INFOCET întreaga corespondenţă repartizată precum şi documentele interne;
– sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.
– ocupantul postului este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Acesta are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, ocupantul postului este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală, caz în care are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic sau a persoanei care a emis dispoziţia situaţiile de acest gen.
îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de către şeful biroului.
6. RĂSPUNDERI:
– răspunde de calitatea lucrărilor efectuate şi de folosirea integrală a timpului de muncă;
– răspunde de legalitatea actelor întocmite;
– răspunde de exactitatea şi corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor înscrise în toate actele pe care le întocmeşte, atât cu privire la identificarea persoanelor fizice/juridice precum si a datelor de identificare a imobilelor, etc.
– răspunde de netransmiterea răspunsurilor către petenţi în afara termenului legal de soluţionare a petiţiilor;
– răspunde de neridicarea zilnică a corespondenţei şi a efectelor produse de acest aspect;
– răspunde de modul de soluţionare/nesoluţionare a corespondenţei repartizată, precum şi de propunerile de soluţionare a acesteia;
– răspunde de prezentarea eronată a situaţiei juridice a imobilelor -teren cu destinația de străzi asau a celor afectate de utilitate publică;
– răspunde de exactitatea şi corectitudinea datelor pe care le deţin sau le-a deţinut/ sau de care are/a avut cunoştinţă pe care le introduce în baza de date în format electronic privind imobilele care fac parte din patrimoniul municipiului;
– răspunde de neîndeplinirea corespunzătoare a tuturor sarcinilor de serviciu.
neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa ori intarzierea in indeplinirea atributiilor stabilite, nerespectarea limitelor de competenta, atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala dupa caz.
Alte prevederi:
Securitatea și sănătatea în muncă:
– salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
– salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege
Sistemul de management al calităţii:
– salariatul îşi va realiza atribuţiile ce-i revin stabilite prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.
Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.
Salariatul, este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
Salariatul, are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală.
Salariatul, are îndatorirea să aducă la cunoştinţă situaţiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.
Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.
Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.
Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.

Anunț concurs