1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 26 .04.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie: consilier, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post) vacantă la Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport şi societate – Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 26. 04. 2018, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);

Perioada de depunere a dosarelor: 21. 03.2018 – 10.04.2018.

 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – vor fi prezentate certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.
 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Constituția României, republicată;
 5. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

 • formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro);
 • curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
 • copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
 • cazierul judiciar*;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data
şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 1. Respectă legalitatea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, oferind servicii de calitate, la timp.
 2. Redactează documentele solicitate, răspunsurile către petenţi, conform legilor în vigoare.
 3. Răspunde cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor date de primar, viceprimari, director şi şeful biroului.
 4. Asigură legalitatea şi calitatea lucrărilor pe care le întocmeşte, precum şi respectarea termenelor de finalizare afectate lucrărilor repartizate.
 5. Respectă disciplina şi foloseşte integral timpul de lucru.
 6. Asigură corectitudinea informaţiilor, conform mandatului încredinţat pe linie ierarhică.
 7. Corectează proiectele de hotărâre care au fost aprobate în plenul şedinţelor Consiliului local şi amendate în urma dezbaterilor şi le depune la Serviciul relaţii cu Consiliul şi administraţie locală.
 8. Răspunde de punerea în aplicare a H.C.L.-urilor aprobate.
 9. Întocmeşte, în colaborare cu şeful de birou, raportul lunar de activitate pe sectorul de care aparţine.
 10. Asigură redactarea răspunsurilor ce se impun prin coordonarea şi colaborarea cu departamentele de resort.
 11. Participă la organizarea evenimentelor oficiale prilejuite de derularea unor proiecte locale şi la alte activităţi organizate de Primăria municipiului Cluj-Napoca pe domeniul culturii și învăţământului preuniversitar și universitar.
 12.  Transmite prin poştă, telefon şi/sau pe e-mail adrese şi invitaţii la diferite evenimente organizate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca sau la care aceasta este co-organizator.
 13. Răspunde la solicitările cetăţenilor exprimate în scris, pe domeniul propriu de specialitate.
 14. Reprezintă Primăria municipiului Cluj-Napoca în cadrul unor proiecte şi evenimente locale.
 15. Participă la şedinţele consiliilor de administraţie din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar, în care reprezintă executivul clujean.
 16. Aduce la cunoştinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca şi a altor instituţii informaţii cu privire la organizarea unor evenimente/acţiuni organizate de Primăria municipiului Cluj-Napoca, în colaborare cu alte instituţii.
 17. Colaborează cu Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, sport şi societate civilă, comisie de specialitate a Consiliului local, căreia îi înaintează toate documentele necesare pentru rezolvarea unor solicitări.
 18. Coordonează și administrează activitatea voluntarilor Municipiului Cluj-Napoca.
 19. Planifică și organizează activitățile de achizitii publice ale biroului.
 20.  Elaborează și completează documentația specifică sistemului de control intern/managerial, a managementului de risc pe activitatea desfășurată de Biroul învăţământ, cultură, culte, sport, societate.
 21. După semnarea documentelor (de către şeful de birou, director, primar/viceprimari), expediază răspunsurile întocmite către petenţi prin registratura instituţiei sau prin e-mail, după scanarea acestora.
 22.  Îndosariează documentele în bibliorafturi speciale, în funcţie de specificul şi conţinutul acestora.
 23. Operează în sistemul INFOCET corespondenţa repartizată şi documentele interne.
 24. Ia măsuri de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe, repartizate de către şeful ierarhic superior.
 25. Acordă audienţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în limitele prevăzute de lege şi doar în legătură cu atribuţiile postului, direct, telefonic, prin e-mail etc.
 26. Pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de către aceştia, în problemele ce intră în competenţa de soluţionare, cu avizul şefului de birou şi a directorului.
 27. Colaborează la arhivarea documentelor specifice biroului.
 28. Menţine relaţii de colaborare cu reprezentanţii ONG-urilor, a instituţiilor de cultură şi artă.
 29. Îndeplineşte şi alte dispoziţii date de conducere (şef birou, director, viceprimari şi primar).