1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 06.02.2018, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie consilier, clasa a I-a, grad profesional debutant (1 post) vacantă la Biroul Strategii urbane, Direcţia Generală de Urbanism – Direcția Urbanism.

 

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 06. 02. 2018, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);

Perioada de depunere a dosarelor: 05. 01.2018 – 25. 01.2018.

 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
 • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
  • domeniul arhitectură specializarea arhitectură;
  • domeniul urbanism specializarea proiectare și planificare urbană, amenajare și planificarea peisajului, urbanism și amenajarea teritoriului;
  • domeniul geografie specializarea planificare teritorială;
  • domeniul inginerie civilă specializarea inginerie urbană și dezvoltare regională.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesară;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – vor fi prezentate certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.
 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

 • formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro);
 • curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
 • copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
 • cazierul judiciar*;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data
şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 1. Studiază şi aplică prevederile Legii nr. 350/2001, modificată şi completată, Legii nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; Ordinul Ministerului dezvoltării regionale şi locuinţe nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodolice de aplicare a Legii nr. 50/1991; Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi toate H.G., O.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului, de urbanism şi autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii.
 2. Studiază şi aplică Regulamentul general de urbanism aprobat cu H.G. nr. 525/1996, Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca (P.U.G.) aprobat şi regulamentele locale de urbanism aferente documentaţiilor de urbanism (P.U.Z.) aprobate conform legii.
 3. Întocmeşte în termen răspunsuri la cereri şi petiţii repartizate de şeful ierarhic superior.
 4. Informează cetăţenii interesaţi cu privire la studiile de urbanism aprobate şi regulamentele acestora, precum şi despre documentaţiile de urbanism aflate în procedura de avizare.
 5. Punerea la dispoziţia serviciilor din cadrul Direcţiei Urbanism a documentaţiilor de urbanism aprobate în vederea întocmirii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire în conformitate cu ultimele studii de urbanism aprobate conform legislaţiei în vigoare.
 6. Punerea la dispoziţia departamente din cadrul primăriei, pentru informare şi consultare, a documentaţiilor de urbanism aprobate.
 7. Verifică în prealabil documentaţiile de urbanism repartizate, din punct de vedere al conţinutului – cadru în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 8. Ţine evidenţa documentaţiilor de urbanism depuse, pe tot parcursul procedurii de avizare.
 9. Participă la şedinţele de lucru (Comisii operative) pentru verificarea şi analizarea documentaţiilor cu Director, Arhitect Şef şi alţi membrii ai comisiei de urbanism
 10. Întocmește minuta ședințelor Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului și Urbanism.
 11. Actualizează periodic site-ul primăriei cu documentațiile de urbanism aprobate
 12. Duce la îndeplinire dispoziţiile primarului şi face parte din comisiile în care este desemnat de către acesta.
 13. Îndeplineşte şi alte sarcini de serviciu primite de la şefii ierarhici.
 14. Deplasări pe teren pentru verificarea situaţiei de la faţa locului acolo unde se impune.
 15. Respectă disciplina la locul de muncă şi programul de lucru, conform Regulamentului intern.