Rezultate afișate în 20 februarie 2019 00:30
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 12.02.2019, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacantă la Direcţia Generală de Urbanism – Direcția Urbanism:
Biroul Strategii urbane:
-consilier, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post)

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 12. 02. 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Perioada de depunere a dosarelor: 07.01.2019 – 28. 01.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
– Biroul strategii urbane – domeniul fundamental: “științe umaniste și artă”, ramura de știință: “arhitectură și urbanism”; domeniul de licență: “arhitectură, urbanism”, specializarea: “arhitectură, proiectare și planificare urbană, urbanism și amenajarea teritoriului” (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior).
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani (pentru funcțiile publice de grad profesional superior);
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani (pentru funcțiile publice de grad profesional principal);
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an (pentru funcțiile publice de grad profesional asistent);
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesară (pentru funcțiile publice de grad profesional debutant);
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document emis în condițiile legii potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4.Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro);
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, (sectiunea Informații publice – Concursuri ocupare posturi vacante);
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1. Studiază şi aplică prevederile Legii nr. 350/2001, modificată şi completată, Legii nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; Ordinul Nr.233/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinul nr.839/2009 privind normele de aplicare a Legii nr.50/1991, O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi toate H.G., O.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului, de urbanism şi autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii.
2. Studiază şi aplică Regulamentul general de urbanism aprobat cu H.G. nr. 525/1996, Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca (P.U.G.) aprobat şi regulamentele locale de urbanism aferente documentaţiilor de urbanism (P.U.Z.) aprobate conform legii.
3. Întocmeşte în termen răspunsuri la cereri şi petiţii repartizate de şeful ierarhic superior.
4. Verifică în prealabil documentaţiile de urbanism repartizate, din punct de vedere al conţinutului – cadru în conformitate cu legislaţia în vigoare și întocmește în termen adrese de restituire pentru cele neconforme.
5.Participă la ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism și a subcomisiilor acesteia (comisia operativă de urbanism, comisia de estetică urbană) împreună cu Arhitectul Șef , Șef birou strategii urbane și alți membri ai comisiei, asigurând secretariatul C.T.A.T.U ( întocmește proces vebal ședință, fișe tehnice documentații, întocmește adrese de completare sau restituire a documentațiilor analizate)
6. Întocmește din punct de vedere tehnic Avizul Arhitectului Șef pentru documentații de urbanism, estetică urbană și Avize de Oportunitate.
7. Intocmește referate și proiecte de hotărâre pentru documentații de urbanism
8 Ţine evidenţa documentaţiilor de urbanism depuse pe tot parcursul procedurii de avizare.
9. Informează cetăţenii cu privire la studiile de urbanism aprobate şi documentaţiile de urbanism aflate în procedura de avizare.
10. Pune la dispoziţia serviciilor din cadrul Direcţiei Urbanism documentaţiile de urbanism aprobate în vederea întocmirii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire în conformitate cu ultimele studii de urbanism aprobate conform legislaţiei în vigoare.
11. Pune la dispoziţia departamentelor din cadrul primăriei, pentru informare şi consultare, documentaţiile de urbanism aprobate.
12. Întocmeşte informări pentru Consiliul local, departamentul juridic sau alte departamente ale primăriei şi răspunde la notele interne repartizate de şefii ierarhici superiori.
13. Întocmeşte răspunsuri la notele de audienţă ale Directorului şi a altor şefi ierarhici superiori.
14. Răspunde în termen la solicitările instanţelor de judecată şi a altor instituţii ale statului.
15. Participă la elaborarea temelor de proiectare și a temelor pentru concursuri de urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură organizate de administrația locală pentru obiective de interes public
16. Face propuneri pentru atribuirea de denumiri străzilor noi sau de modificare a denumirilor, colaborând cu Comisia Judeţeană de Atribuire de Denumiri şi cu Comisia IV a Consiliului local.
17. Duce la îndeplinire dispoziţiile primarului şi face parte din comisiile în care este desemnat de către acesta.
18. Îndeplineşte şi alte sarcini de serviciu primite de la şefii ierarhici.
19. Deplasări pe teren pentru verificarea situaţiei de la faţa locului acolo unde se impune.
20. Respectă disciplina la locul de muncă şi programul de lucru, conform Regulamentului intern.
21. Salariatul a luat cunostinta si se obliga sa respecte obligatiile ce-i revin pe linie de securitate si sanatate in munca, asa cum sunt stabilite de lege;

Securitatea şi sănătatea în muncă:
Salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
Salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege
Sistemul de management al calităţii:
Salariatul îşi va realiza atribuţiile ce-i revin stabilite prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.
Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.
Salariatul este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală.
Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă situaţiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.
Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.
Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.
Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.
Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic.
Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului/biroului/compartimentului documentele
întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunț concurs

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final