0

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în data de 21.09.2021, pentru ocuparea, pe durată determinată a funcţiei publice de execuție, temporar vacantă: inspector, clasa I, grad profesional principal (ID: 438470), Compartimentul Protecția monumentelor istorice, Serviciul Urbanism, Direcția Urbanism, Direcția Generală de Urbanism.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

– selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

– proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 21.09.2021, ora 10, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Piața Lucian Blaga, nr.1-3, Cluj-Napoca;

 • Perioada de depunere a dosarelor: 03.09.2021 – 10.09.2021;

 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, probă la care pot participa doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

 Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniu fundamental: științe umaniste si arte; Ramura de știință:arhitectură; Domeniul de licență: arhitectură; Specializare: arhitectură, conservare și restaurare de arhitectură;

Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 Cunoştinţe de operare pe calculator: cunoștințe dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii, potrivit standardului solicitat -nivel mediu.

Bibliografie:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul I și titlul II ale părții a VI-a;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări precum și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

  e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Nota:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Bălan Adina – consilier Serviciul Resurse umane.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – Administrație – Informații publice – Concursuri posturi vacante:

Formularul de înscriere la concurs, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii, Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

I. Studiază și aplică prevederile :

-Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificata si completata ;

-Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 3454/2019, şi nr. 1867/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009;

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;

-Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

-Studiază Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca (P.U.G.) și regulamentele locale aferente documentațiilor de urbanism – Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) aprobate conform legii;

-toate H.G., O.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului, de urbanism şi autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii.

 1. Respectă proceduri operaționale – care se aduc la cunoștință de către șeful superior precum și cele de sistem care se regăsesc în aplicația INFOCET în secțiunea De consultat, stabilite de conducerea direcţiei/instituție şi aprobate de Primarul municipiului Cluj-Napoca;
 2. Verificarea ( art 34. din ordinul 3454/2019) continutului documentatiilor depuse la registratura primariei si repartizate spre rezolvarea conform prevederilor legale, respectiv depuse online pe platforma edirect.e-guvernare.ro ;
 3. Elaborează CERTIFICATE DE URBANISM în aplicația “Infocet” și GIS;
 4. Primeşte actele repartizate de către şeful de serviciu/repartizarea aleatorie, prin intermediul persoanei responsabile, pe bază de borderou/semnătură;
 5. Studiază documentaţiile repartizate, întocmeşte și semnează adrese de completare în termen de 5 zile (pe e-mail), respectiv adresă de restituire în 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, dacă documentația nu e completă conform legislației;
 6. Elaborează certificate de urbanism; Verifică, analizează, întocmeşte şi promovează spre aprobare, doar d.p.d.v. tehnic, fără a avea atribuţii în stabilirea situaţiei juridice (neavând pregătirea juridică profesională adecvată);
 7. Pentru certificatul de urbanism, inspectorul completează fişa de identificare internă, 431, cu datele necesare şi o anexează la cerere; anexeaza si incadrarea în GIS a parcelei pe coperta dosarului, în situații complexe colegul topograf îi va transmite acestuia, pe bază de semnătură, extrasul din P.U.G. cu încadrarea imobilului în acesta în 2 exemplare,; extrasul din P.U.Z./P.U.D., dacă este cazul, cu încadrarea imobilului în acesta pe care îl va prelua din directorul comun 43, inspectorul va asigura anexarea acestor anexe dar și H.C.L.+ aviz C.T.A.T.U., pe coperta dosarului când acesta este trimis spre aprobare;
 8. Un exemplar din încadrarea în GIS a parcelei îl va anexa la dosarul beneficiarului însoțit de certificatul de urbanism emis;
 9. Este responsabil de redactarea certificatelor de urbanism în aplicaţia Infocet și GIS, completând toate câmpurile, operarea şi a prelungirii termenului de valabilitatea Certificatului de urbanism;
 10. In cazul documentaţiilor depuse pentru modificare- proiect autorizat se va prezenta material foto / vizita in teren;
 11. In cazul tuturor documentaţiilor depuse indiferent de scopul solicitat în cerere, verifică existenţa unor litigii/sesizari pe rol la 48 – Control Urbanism (prin semnarea cererilor de către inspectorii desemnaţi), ataşând apoi eventualele PVCSC, PVC, sentinţe;
 12. In cazul cererilor pentru care a existat litigiu, se verifica stadiul acestuia la Serviciul Juridic 303 (prin semnarea cererilor de către inspectorii desemnaţi) si se vor atasa sentintele .
 13. In cazul returnării de pe circuitul de semnături, inspectorul se preocupă de corectarea, comple-tarea imediata a actului întocmit, precum si verificarea parcursului acestuia ( semnarea lui ), în vederea rectificarii, rezolvarii si emiterii acestuia în termenul prevăzut de lege – 15 de zile lucratoare;
 14. După semnarea certificatelor de urbanism de către şefii ierarhici superior, înregistrează actele ieşite de la semnat, atribuindu-le număr în aplicaţia “Infocet” și “GIS” constituindu-se astfel registrul de evidenţă aferentă şi ştampilează piesele cu situația existentă din ambele exemplare de documentaţie tehnică;
 15. Răspunde la instanţele de judecată, interogatorii;
 16. Răspunde la sesizări – reclamații,
 17. Elaborează adeverințe pentru schimbarea destinației cf. Legea 50/91 actualizată, art.11, alin. (1) lit. o) și alin.(2), lit.h), efectuează obligatoriu deplasări pe teren pentru verificarea situaţiei de la faţa locului, conform procedurii interne ;
 18. Intocmeşte note interne către celelalte compartimente ale primăriei în vederea obţinerii de date, ori pentru transmiterea unor informaţii;
 19. Întocmește Avizul Primarului și se emite în termenul prevăzut de lege;
 20. Răspunde de verificarea tuturor pieselor necesare emiterii certificatului de urbanism/ adresei O.C.P.I./ aviz primar/ achitarea taxei prevăzute de lege, în caz contrar se va returna documentația;
 21. Aceste piese se vor preda complete, pe bază de borderou, către arhiva 431 și se vor păstra în arhivă în termenul prevăzut de Nomenclatorul arhivistic;
 22. Predă actele Centrului de Informare Cetățeni (C.I.C.), pe bază de borderou, spre ridicare de către beneficiari;
 23. Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate, de rezolvarea lor în termenul prevăzut de lege şi de dispoziţiile Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 24. Respectă disciplina la locul de muncă și programul de lucru, conform Regulamentului intern al instituţiei ;
 25. Raportează şefului de serviciu stadiul lucrărilor, săptămânal sau în cazurile urgente zilnic, în vederea finalizării sarcinilor de serviciu primite;
 26. Finalizează toate problemele în curs de executare, în cazul în care solicită plecarea în concediul de odihnă, în delegaţie sau dacă va lipsi din alte motive, predă inspectorului care îl înlocuiește actele care le are în operare și nesoluționate și îi aduce la cunoștință problemele nesoluționate;
 27. Acordă relaţii publicului și online – Tichetul albastru, conform programului aprobat de Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 28. Deplasări pe teren pentru verificarea situației de la fața locului acolo unde se impune;
 29. Colaborează la actualizarea sau elaborarea altor regulamente de reglementare, înaintează propuneri privind îmbunătățirea activității serviciului;
 30. Preia sarcinile de serviciu ale ocupantului postului de inspector ….., când aceasta este în concediu de odihnă sau în alte situaţii neprevăzute – conform tabelului de delegări de atribuții și competență anexat; în anumite situații preia sarcini ale altor colegi pe o perioadă scurtă de timp, pentru buna fucționare a serviciului (Ex: acte redistribuite, corectură, să raspundă la telefon, etc)
 31. Îndeplinește și alte sarcini, intervenite, în funcţie de necesităţile instituţiei, primite de la șefii ierarhici.
 32. Procedează la arhivarea, în condiţiile legii, cererilor, a documentaţiilor aferente, a certificatelor de urbanism şi a adeverinţelor emise, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic aprobat cu Dispoziţia primarului nr. 3820/23.11.2020 şi predă documentele, pe bază de borderou în 2 exemplare, semnat, persoanei responsabile cu arhiva din serviciul urbanism/Direcția Urbanism;
 33. Salariatul iși poate desfășura activitatea de la domiciliu cu aprobarea conducătorului instituției, conform PS 38 – Munca la domiciliu. Salariatul fiind obligat să își întocmească un raport de activitate zilnic și să trimită șefului de serviciu pe email. In acest sens, documentațiile se primesc în format electronic, iar actele întocmite la domiciliu (adrese intra/extravilan, aviz Primar, răspunsuri la diverse solicitări, răspunsuri note interne, interogatorii, răspunsuri la solicitări primite prin e-mail, adrese poștale transpuse în GIS) vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail a departamentului. Certificatele de urbanism se vor lucra în GIS, se vor înregistra, scana și încărca pe platforma GIS.
 34. Inspectorul va utiliza semnătura electronică și documentele electronice potrivit Dispoziției primarului nr. 2093/16.06.2021, privind reglementarea cadrului general pentru utilizarea la nivelul Primăriei municipiului Cluj-Napoca a semnăturii electronice și a documentelor electronice.