Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de promovare în clasă, pentru funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formã de învãţãmânt superior în specialitatea în care îşi desfãşoarã activitatea din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Data de desfășurare a examenului (proba scrisă):

a) 23 noiembrie 2021, ora 10,00 pentru funcţionarii publici din cadrul Direcției Generale Poliția locală.

b) 25 noiembrie 2021, ora 09,00 pentru funcţionarii publici din Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății.

Locul de desfășurare al examenului

a) Sediul Direcției Generale Poliția locală, str. Iuliu Maniu, nr.16, pentru funcţionarii publici din cadrul Direcției Generale Poliția locală. (examenul organizat în 23 noiembrie 2021, ora 10,00)

b) Sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam 89-90, pentru funcţionarii publici din cadrul Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății (examenul organizat în 25 noiembrie 2021, ora 09,00)

Funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formã de învãţãmânt superior în specialitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, trebuie sã prezinte diploma de licență sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste absolvirea unei forme de învãţãmânt superior precum şi o cerere de înscriere la concursul de promovare în clasã înregistrată la registratura instituţiei în termen de 5 zile de la data afişãrii respectiv în perioada 08-15.11.2021.

selecţia dosarelor de înscriere

probă scrisă

interviu

Funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formã de învãţãmânt superior în specialitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, trebuie sã prezinte diploma de licență sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste absolvirea unei forme de învãţãmânt superior precum şi o cerere de înscriere la concursul de promovare în clasã înregistrată la registratura instituţiei în termen de 5 zile de la data afişãrii respectiv în perioada 08-15.11.2021.

Bibliografia/tematica pentru examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ ŞI TRAFIC RUTIER

A.SERVICIUL ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ.

I. BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ DE EXAMEN:

 1. Constituția României, republicată.

 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutu ror formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 4. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 5. Legea nr. 155 /2010 a poliției locale cu modificările și completările ulterioare.

 6. Legea nr. 61/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al contravențiilor.

Legea nr. 60/1991, cu modificările și completările ulterioare pentru organizarea și desfașurarea adunărilor publice

B. SERVICIUL TRAFIC RUTIER

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN:

 1. Constituția României, republicată.

 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 4. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 5. Legea nr. 155 /2010 a poliției locale cu modificările și completările ulterioare.

 6. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al contravențiilor.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002republicată privind circulația pe drumurile publice

 1. Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL

A.SERVICIUL INSPECȚIE COMERCIALĂ:

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN / TEMATICA:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile I și II ale părții a VI-a);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor forme de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

7.O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

8. HCL 150/2009 privind reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca.

B SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR, BAZE DE DATE ȘI RELAȚII PUBLICE:

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN / TEMATICA:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile I și II ale părții a VI-a);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor forme de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

7. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

8. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

A. SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII, TERENURI:

I.BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; partea a V a, Titlul I secțiunea a 4 a și Titlul II, Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind locuințele.

6. H.G. nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuintei nr.114/1996;

7. Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,

8. H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Codul civil – Legea nr.287/2009;

10. Codul de procedură civilă – Legea nr. 134/2010, republicată.

II. TEMATICA

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; partea a V a, Titlul I secțiunea a 4 a ,,Închirierea bunurilor proprietate publică” și Titlul II ,,Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale”, Titlul I şi II ale părţii a VI-a Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.

5. Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind locuințele.

6. HG nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuintei nr.114/1996;

7. Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

8. HG nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Codul civil – Legea nr. 287/2009, republicată- Contractul de locațiune (art. 1777-1835);

10.Codul de procedura civilă – Legea nr.134/2010, republicată, Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art. 1033-1038).

B.SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU:

I. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

6.Codul Civil din 17 iulie 2009 (*republicat*) (Legea nr. 287/2009, republicată)

Titlul VI Proprietatea Publica

Titlul VII Cartea Funciară

II. TEMATICA:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

5.Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

6. Codul Civil din 17 iulie 2009 (*republicat*) (Legea nr. 287/2009, republicată)

Titlul VI Proprietatea Publica

Titlul VII Cartea Funciară

Formularul de înscriere pentru promovare se descarcă de pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – ADMINISTRAȚIE- Informații publice-Concursuri pentru ocupare posturi – Funcții publice, Promovare.

Anunț concurs

Formular înscriere

REZULTATE SELECTIE DOSARE COMISIA 1

REZULTATE SELECTIE DOSARE COMISIA 2

REZULTATE SELECTIE DOSARE COMISIA 3

REZULTATE PROBA SCRISA COMISIA 2 

REZULTATE INTERVIU COMISIA 2

REZULTATE FINALE COMISIA 2

REZULTATE PROBA SCRISA COMISIA 1

REZULTATE INTERVIU COMISIA 1

REZULTATE FINALE COMISIA 1

REZULTATE PROBA SCRISA COMISIA 3

REZULTATE INTERVIU COMISIA 3

REZULTATE FINALE COMISIA 3