1
sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240) organizează concurs, în data de 14.01.2020, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie: inspector, clasa I, grad profesional superior (1 post – id.340036 ) vacantă la Serviciul Administrare Cimitire domeniu public – Direcția Tehnică.

  • selecţia dosarelor de înscriere;
  • probă scrisă;
  • interviu;

3.1. Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

3.2.1 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental: științe inginerești; ramura de stiință: ingineria resurselor vegetale și animale; domeniul de licență: agronomie și horticultură;

3.2.2.Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

3.2.3. Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.

  1. Constituția României, republicată;

  2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea III, art.105 -169, Partea VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II – Cap. I, II, V, VI, VIII,IX);

  3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) (*actualizat*) aprobată prin Legea nr.48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**);

  4. Legea nr. 102/2014, privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare ;

  5. Hotărârea Consiliului Local nr. 300/2014, Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor administrare de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca (www.primariaclujnapoca.ro -secțiunea Administratie – Consiliul Local – Hotărâri de Consiliul Local) .

Sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2, camera 99

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;

  c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;

g) cazierul judiciar*;

  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

Indeplineste atributiile de serviciu in conformitate cu regulamentul de ordine interioara al institutiei, contractului colectiv de munca, legislatia in vigoare si alte ordine, dispozitii sau sarcini trasate de superiorii ierarhici, in limitele competentei.

Pune în executare legi si acte normative conform legislatiei in vigoare.

Reprezinta interesele instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară sau străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul instituţiei publice;

Participa la realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a instituţiei publice;

Executa la timp şi calitativ deciziile autorităţilor publice în problemele ce ţin de competenţa lui;

Indeplineste toate sarcinile de serviciu legate de activitatea specifica inhumarilor: Verifică actele de stare civilă privind decedaţii, inregistreaza numele decedatilor in Registre evidenta decedati, verifică evidenţa şi valabilitatea concesiunilor; eliberează, la cerere, adeverinte de concesiune către notariatele publice si judecatorii; face programarea înhumărilor pentru toate cimitirele Primăriei; conduce evidenţa înhumărilor în registru specific; intocmeste contracte de concesiune, transcrie certificate de mostenitor, contracte de donatie si sentinte civile.

Verifică în teren sesizările concesionarilor privind eventualele necorelări între evidenţele scrise şi situaţia din teren;

Predă la faţa locului amplasamentele către noii concesionari;

Parceleaza si identifica in teren locuri de inhumare,

Participa ca reprezentant al serviciului, alaturi de familie, la deshumari, conf art 66 HCL 300/2014

Asigură conducerea corectă a evidenţei şi întocmeste notele de comandă către Regia Autonomă a Domeniului Public pentru săpatul gropilor;

Intocmeste si redacteaza programele de activitate privind intretinerea curateniei in cimitirele administrate de Municipiul Cluj-Napoca, verifica modul de executie cantitativa si calitativa a acestora, face receptionarea acestora si coordoneaza activitatea firmelor care executa lucrarile;

Raspunde de rezolvarea sesizarilor cetatenilor care i-au fost repartizate;

Indeplineste sarcinile încredinţate, manifesta iniţiative şi perseverenţă, asigura îndeplinirea necondiţionată a sarcinilor stabilite, conform legislatiei in vigoare;

Respecta cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;

Este obiectiv şi imparţial în exercitarea atribuţiilor , conform legislaţiei în vigoare;

Examineaza la timp propunerile, cererile şi plângerile cetăţenilor în domeniul activităţii sale de serviciu, în conformitate cu legislaţia in vigoare;

Este atenta la solicitarile cetatenilor şi ţine cont de opinia publică în activitatea sa;

Respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste informaţiile cu caracter personal cu care are contact în exercitarea atribuţiilor;

Pune in aplicare Dispoziţiile Primarului şi hotărârile Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca cu care a fost incredintat Serviciul Administrare Cimitire Domeniul Public;

Urmăreste şi asigura respectarea programului de lucru, disciplina, regulamentul de ordine interioară şi contractul colectiv de muncă;

Îndeplinește orice sarcini prevazute de superiori, în condiţiile legii.

Anunț concurs