1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de promovare, în data de 25.05.2021, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă: șef serviciu (1 post – id.432233) la Serviciul Audit public intern.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

– proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 25.05.2021, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;

 • Perioada de depunere a dosarelor: 21.04.2021 – 10.05.2021;

 • Data afișării anunțului: 21.04.2021;

 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, probă la care pot participa doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

Condiţii de ocupare a unei funcţii publice de conducere:

  Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere vacantă, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii

  a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

  b) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  c) să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice;

  d) să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

  e) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Cod Administrativ (cazier administrativ).

 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Specializarea

Matematică și științele naturiiinformaticăinformatică-informatică
Științe socialeștiințe juridiceștiințe juridice-drept

-drept european și internațional

științe economice

contabilitate

-contabilitate și informatică de gestiune

economie generală

-economie generală

finanțe și bănci

-finanțe și bănci

marketing

-marketing

economie și afaceri internaționale

-economie și afaceri internaționale

 Studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (art. 468, alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ);

 Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.

Bibliografie:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (*republicată *), cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 82/1991 a contabilității (*republicată*),cu modificările și completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

9. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind Codul controlului intern managerial al entităților publice;

10. Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

Tematică:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Cunoașterea formelor de discriminare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziilor

5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern (*republicată *), cu modificările și completările ulterioare;

– Organizarea activității de audit public intern

– Desfășurarea auditului public intern

– Atribuții și responsabilități ale compartimentului de audit public intern

– Cadrul general de competențe profesionale ale auditorilor interni din sectorul public

6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Veniturile și cheltuielile bugetelor locale

– Principii și reguli bugetare

– Competențe și responsabilități în procesul bugetar

– Responsabilitățile ordonatorilor de credite

– Procesul bugetar

– Execuția bugetară

– Finanțarea instituțiilor publice

7. Legea nr. 82/1991 a contabilității (*republicată*),cu modificările și completările ulterioare;

– Organizarea și conducerea contabilității

– Cadrul general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

– Contabilitatea Trezoreriei statului și a instituțiilor publice

8. Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

– Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern

– Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern

9. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind Codul controlului intern managerial al entităților publice;

– Obiectivele generale ale Controlului Intern Managerial

– Cerințele Controlului Intern Managerial

– Aplicarea standardului de audit public intern

10. Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

– Principii fundamentale și reguli de conduită.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, intrarea str. Moților nr.3 , et.II, camera 99.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni (str. Moților nr.7), în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro);

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate;

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; (numai pentru funcții publice de conducere);

 f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazier administrativ;

  i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

  Nota: Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, intrarea str. Moților nr.3, et.II, camera 99, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Cluj-Napoca (www.primariaclujnapoca.ro).

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7 (Centrul de Informare pentru cetățeni).

Conform prevederilor Legii nr. 672/2002, republicată, privind auditul public intern şi a Normelor generale de audit aprobate prin HG nr. 1086/2013 cu modificările şi completările ulterioare:

1. Organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului audit intern, referitoare la:

– elaborarea/actualizarea normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern specifice instituţiei;

– elaborarea planurilor anuale şi multianuale precum şi a rapoartelor anuale de activitate;

– raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatea de audit public intern;

– raportarea conducătorului instituţiei şi structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii;

– transmiterea raportului de audit public intern finalizat conducătorului instituţiei care a aprobat misiunea, pentru analiză şi avizare , împreună cu rezultatele concilierii;

– informarea UCAAPI despre recomandările care nu au fost avizate de către conducătorul instituţiei, însoţite de documentaţia de susţinere ;

– elaborarea/actualizarea cartei auditului intern la nivelul instituţiei.

2. Organizarea, coordonarea şi supervizarea misiunilor de audit intern (asigurare/consiliere) pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei/entităţilor publice subordonate sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate (conform planului de audit anual și a misiunilor de audit ad-hoc, necuprinse în planul anual ), în ceea ce priveşte:

– activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;

– plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fonduri comunitare;

– administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al municipiului;

– concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al municipiului;

– constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

– alocarea creditelor bugetare;

– sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

– sistemul de luare a deciziilor,

– sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

– sistemele informatice.

3. Repartizarea şi coordonarea sarcinilor potrivit programelor de audit: întocmirea documentaţiei de lucru şi a corespondenţei cu entităţile/structurile auditate, pregătirea misiunilor de audit şi efectuarea intervenţiilor la faţa locului, întocmirea rapoartelor de audit şi urmărirea recomandărilor.

4. Respectarea prevederilor codului privind conduita etică a auditorului intern.

5. Participarea la activităţi/programe de pregătire, perfecţionare/specializare profesională.

6. Conform prevederilor Legii nr. 672/2002, republicată, privind auditul public intern şi a Normelor generale de aplicare a acesteia, va respecta întocmai procedurile prevăzute de HG nr.1086/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind modul de inițiere, pregătire, desfășurare a misiunilor de audit public intern, prin intervenții la fața locului, raportare a rezultatelor, urmărirea implementării recomandărilor formulate în conținutul rapoartelor de audit public intern elaborate, informarea periodică a conducătorului instituției asupra stadiului implementării acestora.

Anual, sau ori de câte ori se solicită, va informa organul superior pe linie de audit public intern (UCAAPI) asupra realizării activității desfășurate.

7. Organizarea, desfășurarea și coordonarea activității de audit public intern :

 • organizarea structurii de audit public intern din cadrul instituției;

 • organizarea controlului intern a structurii de audit intern din cadrul instituției;

 • asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern;

 • implementarea planului de pregătire profesională pentru auditorii interni ( minim 15 zile/an);

 • numirea/revocarea auditorilor interni din cadrul instituției;

 • avizarea numirii/destituirii șefilor compartimentelor de audit public intern ale entităților publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate;

 • avizarea normelor metodologice specifice entităților publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate subordonate;

 • evaluarea activității de audit public intern la nivelul structurilor de specialitate din cadrul instituțiilor subordonate aflate în coordonare sau sub autoritatea Consiliului local.

8. Atribuții cu caracter administrativ, cum ar fi:

 • organizarea și coordonarea activității de primire/expediere și prelucrare a corespondenței la nivelul compartimentului de audit public intern;

 • organizarea și coordonarea activităților administrative necesare bunei desfășurări a relațiilor cu celelalte compartimente, precum și cu instituțiile subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea Consiliului local;

 • întocmirea lunară a foii colective de prezenţă;
 • elaborarea programelor şi rapoartelor lunare de activitate.

9. Instrumentează procedurile prevăzute de lege privind răspunsul la petiții și/sau referitoare la informațiile publice din domeniul său de activitate. Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.

10. Participă direct la sistemul de comunicare a informațiilor privind resursele umane, între compartimentele de muncă, respectiv între acestea și conducătorul instituției.

11. Alte prevederi:

11.1. Securitatea şi sănătatea în muncă:

 1. – salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.

 2. – salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege

11.2.Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.

11.3.Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.

11.4. Salariatul, funcționarul public, este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Salariatul, funcționarul public, are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală.

11.5.Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentului intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de serviciu, angajamentul de loialitate și fidelitate, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.

11.6. Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.

11.7. Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează .

11.8. Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.