1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 08.02.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacantă la Serviciul buget și execuție bugetară, Direcţia Economică:

 •  inspector, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post).
 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 08.02.2018, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);
Perioada de depunere a dosarelor: 05. 01.2018 – 25. 01.2018.

 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,ramura de știință: științe economice, domeniul de studii universitare informatică economică sau contabilitate;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – vor fi prezentate certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.
 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizată.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

 • formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro);
 • curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
 • copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
 • cazierul judiciar*;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data
şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 1. În procesul execuției bugetare răspunde de următoarele capitole de cheltuieli:

Cap.51 – Autorități publice și acțiuni externe

70 cheltuieli de capital

Cap.61 – Ordine publică și siguranță națională

70 cheltuieli de capital

Cap.65 – Învățământ

70 cheltuieli de capital

Cap.70 – Locuințe servicii și dezvoltare publică

55 Transferuri

Cap. 81 – Combustibili și energie

40 Subvenții

55 Transferuri

Cap.84 – Transporturi

55 Transferuri

57 Ajutoare sociale

 1.  Verifică existenţa creditelor bugetare disponibile, în cadrul propunerii de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare aprobate ce ţin de capitolele de care răspunde;
 2. Verifică existenţa creditelor de angajament disponibile, în cadrul propunerii de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament aprobate ce ţin de capitolele de care răspunde;
 3. Verifică ordonanţările la plată pentru capitolele de care răspunde dacă acestea:
  • au fost emise corect, corespund cheltuielilor angajate şi suma este exactă
  • cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;
  • există credite bugetare disponibile;
  • documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;
  • numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte.
 4. Efectuează plata cheltuielilor aferente capitolelor de care răspunde, după verificarea prealabilă a respectării următoarelor condiţii:
  •  cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate;
  • există toate documentele justificative care să justifice plata;
  • semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate să exercite atribuţiile ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare, potrivit legii;
  • beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat;
  • suma datorată beneficiarului este corectă;
  • documentele de angajare şi ordonanţare au primit viza de control financiar preventiv;
  • documentele sunt completate cu datele cerute de formular;
  • alte condiţii prevăzute de lege.
 5. Ține evidenţa analitică a angajamentelor bugetare – contul 8066 pentru capitolele de care răspunde;
 6. Ține evidenţa analitică a angajamentelor legale – contul 8067, pentru capitolele de care răspunde;
 7. Ține evidenţa analitică a operațiunilor de evidența a conturilor: 401-Furnizori, 404 – Furnizori de active fixe și 462 – Creditori, 673 – Transferuri interne și alte conturi de cheltuieli pentru capitolele de care răspunde;
 8. Ține evidenţa analitică a plăţilor pe fiecare contract încheiat și a operațiunilor de evidență a plăților, contul 770 pentru capitolele de care răspunde;
 9.  Ține evidenţa garanţiilor reţinute pe fiecare contract încheiat şi efectuează deblocarea garanţiilor pentru capitolele de care răspunde şi a instrumentelor de garanţie, conturile 8049 şi 8050;
 10.  Ține evidenţa creditelor de angajament aprobate şi a creditelor de angajament angajate conturile 8071 şi 8072;
 11. Operează în programul ForexBug, conform OUG nr.88 din 18 septembrie 2013;
 12. Întocmește și verifică unele componente ale situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale care țin de atribuțiile serviciului;
 13. Rezolvă corespondenţa repartizată;
 14. Efectuează lucrări de redactare şi operare pe calculator;
 15. Urmăreşte documentarea cu legislaţia specifică acestui domeniu, precum şi punerea corectă în aplicare a acesteia;
 16. Pentru buna desfăşurare a activităţii serviciului participă la executarea altor lucrări solicitate de şeful de serviciu;