2

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 13.02.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacantă la Serviciul contencios, Direcţia juridică:

 • consilier juridic, clasa a I-a, grad profesional asistent (2 posturi);
 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 13. 02. 2018, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);
Perioada de depunere a dosarelor: 11. 01.2018 – 30. 01.2018.

 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – științe juridice;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an;
 •  Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – vor fi prezentate certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.
 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 5. Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea contenciosului administrativ, nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

 • formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro);
 • curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
 • copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
 • cazierul judiciar*;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data
şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 1. instrumenteaza dosarele repartizate, spre solutionare, de catre seful ierarhic superior, sens in care:
  1. studiaza temeinic cauzele in care asista sau reprezinta interesele primarului, municipiului ori ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, repartizate de seful Serviciului contencios;
  2. analizeaza oportunitatea si legalitatea redactarii de cereri de chemare in judecata, pe baza referatelor aprobate de primar, intocmite de directiile/serviciile/birourile din cadrul Consiliului local, la care sunt anexate toate scriptele necesare promovarii acestora;
  3. formuleaza intampinari in dosarele in care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este citat in calitate de parat, repartizate, spre instrumentare, de catre seful serviciului;
  4. invoca exceptii, formuleaza cereri, propune probe, depune concluzii scrise, note de sedinta, etc., ori de cate ori considera necesar acest lucru sau instanta de judecata dispune in acest sens;
  5. analizeaza oportunitatea si legalitatea exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor pronuntate in dosarele pe care le instrumenteaza si, in cazul in care se impune, exercita caile de atac prevazute de lege. In caz contrar, intocmeste un referat motivat, cu propunerea de neexercitare a cailor de atac, care urmeaza a fi aprobat de primarul municipiului ClujNapoca.
  6. analizeaza oportunitatea si legalitatea exercitarii cailor extraordinare de atac impotrivahotararilor pronuntate in dosarele pe care le instrumenteaza;
  7. asigura reprezentarea primarului, municipiului si Consiliului local al municipiului ClujNapoca, la termenele de judecata stabilite de instante (in masura in care acest lucru este posibil), pentru solutionarea dosarelor cu a caror instrumentare a fost incredintat;
  8. raspunde de definitivarea proceselor si investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile si comunicarea acestora directiilor/serviciilor/birourilor interesate din cadrul Consiliului local.
  9. dupa solutionarea irevocabila a dosarelor pe care le-a instrumentat este obligat sa le predea, spre arhivare, personalului cu atributii in acest sens;
 2. raspunde de realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in termen a lucrarilor repartizate de catre conducerea Primariei, respectiv primar, viceprimari, secretar sau solicitate de catre alte institutii, ori de catre directiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel incat sa sporeasca increderea in instituia Primariei si a celor care o reprezinta, prin pastrarea secretului de serviciu, a confindentialitatii informatiilor sau documentelor de care ia cunostinta in exercitarea functiei;
 3. tine evidenta termenelor de judecata a cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata in care municipiul/primarul/consiliul local este parte;
 4. raspunde de modul de solutionare a corespondentei repartizata de catre seful serviciului. Dupa solutionarea acesteia ia masuri pentru completarea rubricilor specifice din registrul de corespondenta;
 5. raspunde de calitatea si legalitatea lucrarilor efectuate si a actelor intocmite, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
 6. asigura relatiile cu publicul si acorda consultanta juridica cetatenilor in dosarele in care acestia sunt parte, alaturi de municipalitate;
 7. respecta strict programul de lucru si regulamentul de ordine interna aprobat de conducerea Primariei;
 8. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor;
 9. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 14,30, raportul saptamanal de activitate;
 10. respecta procedurile operationale aprobate de catre primarul municipiului ClujNapoca, Statutul consilierului juridic si Codul deontologic al consilierului juridic;
 11. asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului de muncă;
 12. elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCIM a nivelul structurii din care fac parte;
 13. identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice structurii din care fac parte;
 14. evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice;
 15. propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează şefului ierarhic spre avizare;
 16. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de angajator;
 17. neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa ori intarzierea in indeplinirea atributiilor stabilite, nerespectarea limitelor de competenta, atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala dupa caz.