Rezultate afișate în 14 ianuarie 2019 09:00
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240 organizează concurs de promovare, în data de 10.01.2019, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de conducere de șef serviciu, vacantă la Serviciul Contencios – Direcția Juridică.

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu
 • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 10. 01. 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;

 • Perioada de depunere a dosarelor: 27. 11.2018 – 17. 12.2018.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

să fie absolvenţi de studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, şi anume studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă –domeniul științe juridice – specializarea drept;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;

să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cunoștințe operare calculator – nivel mediu – atestat in condițiile legii prin document (diploma/certificat/atestat) potrivit standardului sau nivelului solicitat.

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul de procedură Civilă (procedura contencioasă) – Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs se verifică de secretarul comisiei de concurs (cam. 99, et. II) și se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj- Napoca.

Dosarul va conţine:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro);

b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Informatii publice – concursuri ocupare posturi vacante;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:

în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1. Coordoneaza si indruma intreaga activitate a serviciului, in scopul realizarii la termen si din punct de vedere calitativ a sarcinilor ce revin fiecarui salariat din subordine.

2. Primeste si distribuie corespondenta serviciului si stabileste termene pentru solutionarea acesteia.

3. Contrasemneaza pozitiile procesuale intocmite de consilierii juridici in dosarele incredintate spre instrumentare.

4. Verifica, periodic, activitatea personalului din subordine.

5. Participa la sedintele organizate de catre primarul municipiului Cluj-Napoca, precum si la sedintele organizate de catre secretarul municipiului Cluj-Napoca.

6. Intocmeste si semneaza pontajele salariatilor serviciului.

7. Intocmeste fisa individuala de instructaj PSI si de protectia muncii pentru fiecare salariat al serviciului in parte, face instructajul periodic, aducand la cunostinta acestora toate adresele sau actele normative in acest sens.

8. Aduce la cunostinta salariatilor serviciului actele normative, modificarile si completarile aduse acestora.

9. Urmareste si vegheaza la disciplina de serviciu, punctualitatea, profesionalismul si comportamentul salariatilor din subordine.

10. Urmareste respectarea Regulamentului de ordine interioara in cadrul Serviciului.

11. Propune sanctionarea salariatilor din subordine, potrivit legii, atunci cand se impune.

12. Colaboreaza cu toti sefii serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, in vederea bunei indepliniri a activitatilor curente.

13. Instrumenteaza dosarele repartizate, spre solutionare, de catre seful ierarhic superior. In acest sens:

– studiaza temeinic cauzele in care asista sau reprezinta interesele primarului, municipiului ori ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, repartizate de seful ierarhic superior;

– analizeaza oportunitatea si legalitatea redactarii de cereri de chemare in judecata, pe baza referatelor aprobate de primar, intocmite de directiile/serviciile/birourile din cadrul Consiliului local, la care sunt anexate toate scriptele necesare promovarii acestora;

– formuleaza intampinari in dosarele in care primarul, municipiul, respectiv Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este citat in calitate de parat, repartizate, spre instrumentare, de catre seful ierarhic superior;

– invoca exceptii, formuleaza cereri, propune probe, depune concluzii scrise, note de sedinta, etc., ori de cate ori considera necesar acest lucru sau instanta de judecata dispune in acest sens;

– analizeaza oportunitatea si legalitatea exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor pronuntate in dosarele pe care le instrumenteaza si, in cazul in care se impune, exercita caile de atac prevazute de lege. In caz contrar, intocmeste un referat motivat, cu propunerea de neexercitare a cailor de atac, care urmeaza a fi aprobat de primarul municipiului Cluj-Napoca.

– asigura reprezentarea primarului, municipiului si Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la termenele stabilite de instante, pentru solutionarea dosarelor cu a caror instrumentare a fost incredintat;

-raspunde de definitivarea proceselor si transmiterea hotararilor judecatoresti directiilor/serviciilor/birourilor interesate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, in termen de cel mult 7 zile calendaristice de la comunicarea hotararilor judecatoresti .

14. Dupa solutionarea definitiva a dosarelor pe care le-a instrumentat este obligata sa le predea, spre arhivare, personalului cu atributii in acest sens, respectiv, referentului/inspectorului de specialitate, in termen de cel mult 10 zile calendaristice;

15. Are initiative pentru imbunatatirea activitatii serviciului si a institutiei.

16. Pune la dispozitia consilierilor locali datele solicitate de acestia, in probleme ce intra in competenta lor de solutionare.

17. Acorda asistenta si consultanta juridica Directiei Generale Urbanism in scopul corelarii practicii judiciare cu practica administrativa, sens in care va formula puncte de vedere in termen de cel mult 7 zile calendaristice, de la primirea solicitarii.

18. Vizeaza, sub aspectul existentei/inexistentei pe rolul instantelor de judecata a unor litigii, solicitarile adresate Directiei Generale Urbanism de emitere a actelor administrative reglementate de Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maxim 2 zile lucratoare. In cazul existentei unui litigiu, viza va cuprinde si modalitatea de solutionare a solicitarii petentului adresata Directiei Generale Urbanism;

19. Respecta procedurile operationale aprobate de catre primarul municipiului Cluj-Napoca, Statutul consilierului juridic si Codul deontologic al consilierului juridic;

20. Asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului de muncă;

21. Elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCIM a nivelul structurii din care fac parte

22. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice structurii din care fac parte

23. Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice.

24. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează şefului ierarhic spre avizare

25. Prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de angajator;

26. Prezinta in fiecare zi de vineri, pana la ora 14,30, raport saptamanal de activitate.

27. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă ori întârzierea în îndeplinirea atribuțiilor stabilite, nerespectarea limitelor de competență, atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.