Rezultate afișate în 8 martie 2019 09:00
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 26.02.2019, pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuţie vacantă la Direcția Generală Poliția Locală:
– polițist local, clasa a I-a, grad profesional asistent (1 post) – Serviciul Control urbanism și disciplina în construcții – Direcția Inspecție și Control – Direcția Generală Poliția Locală.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • proba scrisă
  •  interviu.

Data, ora, locul și locația desfășurării probei scrise: 26. 02. 2019, ora 11 la Colegiul Tehnic „Napoca”, str. Taberei, nr. 3, Cluj – Napoca;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 14. 01.2019 – 04. 02.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
– cerințe specifice: permis de conducere categoria B;
aviz psihologic;
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (polițist local, clasa a I-a, grad profesional asistent și polițist local, clasa a I-a, grad profesional principal)
Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; (polițist local, clasa a I-a, grad profesional asistent);
Cunoștințe operare calculator – nivel începător – atestat in conditiile legii prin document (diploma/certificat/atestat) potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
6.Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
8.Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la secțiunea Administrație – Informații publice – concursuri posturi vacante;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale prevăzut în anunțul de concurs;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
i)permis conducere categoria B;
j) aviz psihologic.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

Atribuţiile postului
În conformitate cu dispoziţiile legale : politistul local pune in aplicare legi, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca sau Dispoziţiile Primarului cu privire la activitatea de control. verifică respectarea normelor şi prevederilor legale privind executarea lucrărilor de construcţii, sancţionează contravenţiile şi stabileşte măsurile necesare în cazul constatării nerespectării acestora, astfel:
Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind Disciplina în Construcţii stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate pe raza municipiului Cluj-Napoca;
Asigură punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative care intră în competenţa Poliţiei Locale pe raza municipiului Cluj-Napoca;
Asigură elaborarea documentelor pentru informarea zilnică a primarului cu privire la problemele care reclamă soluţionarea la nivelul serviciilor primăriei;
Reprezintă interesele autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în limita competenţelor
Constată şi aplică sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construire fără a deţine documentele legale sau care nu respectă documentaţia tehnică aprobată, dispune măsuri şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în conformitate cu prevederile legale în vigoare
Înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii primarului, pentru contravenţiile pentru care sunt abilitaţi(legi, alte norme legislative)
Întocmeşte materiale şi analize de sinteză, informări, rapoarte de activitate zilnică, rapoarte de activitate lunară;
Întocmeşte referate de specialitate solicitate de către şeful de serviciu sau de către conducere;
Răspunde la sesizările populaţiei şi adreselor instituţiilor care intră în raza de competenţă; constată contravenţii şi aplică sacţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la disciplina în construcţii;
Dă dispoziţii obligatorii în scris persoanelor fizice sau juridice controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate;
Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul în care răspunde, răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei;
Informează şeful de serviciu despre toate constatările din controalele efectuate;
Asigură consilierea şi controlul privind disciplina în construcţii;
Poliţistul local cu ocazia deplasării în teren va sesiza dispeceratul Poliţiei Locale şi alte aspecte care intră în competenţa altor servicii din cadrul Direcţiei Poliţia Locală şi va lua măsuri până la sosirea celor abilitaţi;
Respectă programul de lucru, disciplina, regulamentul de ordine interioară şi contractul colectiv de muncă;
Salariatul (ocupantul postului) are obligaţia de a se prezenta la sediul instituţiei sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către şeful compartimentului de muncă şi/sau primarul municipiului Cluj-Napoca (în timpul programului de lucru, în timpul serviciului de permanenţă sau în alte cazuri aprobate prin referat). Salariatul trebuie să comunice şefului compartimentului de muncă, precum şi Biroului de Resurse Umane numărul de telefon mobil şi fix la care poate fi apelat;
Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului, legate de problemele specifice serviciului (sesizări, petiţii, sesizări prin dispecerat, sesizări pe site-ul https://mycluj.e-primariaclujnapoca.ro/), le verifică la faţa locului, propune mod de rezolvare a aspectelor constatate şi le soluţionează în termenul prevăzut de Legea Petiţiilor;
Participă la misiuni/dispozitive ordonate;
Poliţiştii locali în timpul serviciului au obligaţia de a purta uniforma şi însemnele din dotare conform prevederilor Legii nr. 155/12.07.2010 Legea poliţiei locale, a HG nr.1332/2010 şi a HCL nr.85/2011;
Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege – execută şi alte misiuni, ordonate de către conducerea Poliţiei Locale şi se deplasează la reclamaţiile primite prin dispeceratul Poliţiei Locale;
Respectă regulamentul de ordine interioară cu privire la: prezenţa la serviciu, folosirea eficientă a timpului de muncă, fumat, consumul de băuturi alcoolice şi contractul colectiv de muncă;
Formează, instruieşte şi îndrumă personalul nou angajat în cadrul Serviciului Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii;
Efectuează acţiuni de control referitoare la disciplina în construcţii pe raza municipiului Cluj-Napoca, la obiective aflate în diferite faze de execuţie în conformitate cu Legea nr. 50/1991 – republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Verificarea aspectelor privind disciplina în construcţii în fiecare zonă a municipiului Cluj–Napoca, probleme privind legalitatea construcţiilor aflate în execuţie, modificări ale spaţiului de locuit, înlocuirea tâmplăriei, etc.);
Efectuează acţiuni de verificare a construcţiilor aflate în curs de edificare pe raza municipiului Cluj-Napoca în zona de responsabilitate sau în alte zone de responsabilitate la solicitarea şefilor ierarhici superiori;
Efectuează verificări la imobilele situate în municipiul Cluj–Napoca ocazie cu care se verifică documentaţiile tehnice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire (respectarea amplasamentului autorizat prin planul de situaţie, planul de încadrare în zonă, respectarea planurilor nivelelor, a regimului de înălţime, a faţadelor etc.);
Efectuează acţiuni de verificare împreună cu diverse instituţii publice privind respectarea legislaţiei în domeniul construcţiilor precum şi a avizelor emise de către acestea;
Efectuează acţiuni de verificare împreună cu Inspectoratul în Construcţii Cluj privind respectarea legislaţiei în domeniul construcţiilor în baza Legii 50/1991 –republicată;
Efectuează acţiuni de verificare împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 8 Transilvania pentru stabilirea şi constatarea infracţiunilor prevăzute de Legea nr.50/1991-republicată, precum şi a Legii nr.422/18.07.2001 *** Republicată privind protejarea monumentelor istorice;
Efectuează acţiuni de verificare a construcţiilor privind eliberarea Certificatului de Atestare a Edificării Construcţiei împreună cu reprezentanţii Direcţiei Urbanism;
Efectuează acţiuni şi verificări în urma sesizărilor şi petiţiilor pentru modificări structurale sau nestructurale aduse în apartamente;
Efectuează verificări, identifică şi ia măsurile ce se impun în cazul imobilelor, împrejmuirilor degradate, care necesită reparaţii sau intervenţii urgente;
Participă împreună cu reprezentanţii Direcţiei Urbanism la verificări privind respectarea Planurilor Urbanistice Zonale, Planurilor Urbanistice de Detaliu aprobate în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;
Participă împreună cu executorul judecătoresc la punerea în aplicare a sentinţelor definitive şi irevocabile (dosare execuţionale) cu privire la desfiinţarea construcţiilor ilegale sau la încadrarea construcţiilor în prevederile documentaţiilor tehnice autorizate;
Verifică amplasarea panourilor publicitare şi a firmelor luminoase, conform Regulamentului pentru Panotajul Publicitar şi a legilor specifice în vigoare pe zona Municipiului Cluj-Napoca – domeniul public;
Verifică amplasarea panourilor publicitare şi a firmelor luminoase, conform Regulamentului pentru Panotajul Publicitar şi a legilor specifice în vigoare pe zona Municipiului Cluj-Napoca – domeniul privat;
Verifică amplasarea panotajului electoral amplasat pe domeniul public / pe domeniul privat;
Participă la acţiuni de patrulare în dispozitiv ordonat pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice cu ocazia unor manifestări publice (mitinguri,manifestări sportive,etc)
Efectuează activităţi de ordine şi siguranţă publică în legătură directă cu atribuţiile de serviciu pe linie de urbanism prin acţiuni care vizează siguranta cetaţenilor prin izolarea construcţiilor aflate în pericol de prăbuşire,interzicerea accesului în zona şantierelor neprotejate prin împrejmuiri sau cu împrejmuiri deteriorate, participarea la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
Participă la acţiuni de identificare, somare, desfiinţare a imobilelor, construcţiilor provizorii – garaje, copertine, improvizaţiilor realizate nelegal pe terenurile aparţinând Domeniului Public şi Privat al Statului Român sau cu ocazia realizării de parkinguri sub-supraterane;
Participă la verificări tematice privind executarea construcţiilor în zonele de activitate a serviciului;
Participă la acţiuni de desfiinţare a cablurilor aeriene şi relocarea acestora de către operatorii de internet, telefonie, TV în canalizaţiile subterane finalizate împreună cu regiile subordonate Consiliului Local;
Verifică modul de respectare şi ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare a contravenţiei;
Răspunde de ducerea la îndeplinire a atribuţiilor permanente şi temporare, a dispoziţiilor venite pe cale ierarhică, privind problemele de control urbanism şi disciplina în construcţii, în municipiul Cluj-Napoca;
Face demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată după cazurile prevăzute de lege;
Participă periodic sau în cazul producerii unor evenimente – situaţii de urgenţă (alunecări de teren, inundaţii, explozii) la acţiuni de verificare împreună cu reprezentanţii Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă pe teritoriul Municipiului Cluj-Napoca;
Participă la acţiuni de verificare împreună diverse cu instituţii publice (Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj, Direcţia Regională în Construcţii Nord-Vest) sau a regiilor autonome subordonate privind respectarea legislaţiei în domeniul construcţiilor precum şi a avizelor emise de către acestea.
În timpul serviciului politistul local:
II. ţine permanent legătura cu dispeceratul Poliţiei Locale, cu celelalte echipaje/patrule şi poliţiştii locali din dispozitivul zilnic, prin staţie radio, telefon sau contact direct precum şi cu ofiţerul de serviciu;
III. ţine legătura cu patrulele de poliţie şi jandarmeriei când desfăşoară activităţi în sistem integrat;
IV. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
V. manifestă receptivitate, calm şi amabilitate în ascultarea celor relatate de către, martori, persoane legitimate sau cetăţenii care ridică anumite probleme, în vederea rezolvării cazurilor, solicită sprijin şefului O.P. sau echipajului mobil de intervenţie sau dacă se depăşeşte competenţa Poliţiei Locale va proceda la sesizarea organelor cu atribuţii;
VI. prezintă raport scris în fiecare zi la ieşirea din serviciu, consemnând toate evenimentele şi procesele verbale de constatare a contravenţiei încheiate;
VII. purtarea echipamentului specific este obligatorie cu excepţia cazurilor în care şeful serviciului/biroului dispune altfel;
VIII. propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul în care răspunde;
IX. răspunde sesizărilor populaţiei privind activitatea specifică Serviciului Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii;
X. dă dispoziţii obligatorii în scris persoanelor fizice sau juridice controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate;
XI. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă;
XII. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi sau hotărârâri ale consiliului local;
XIII. informează şeful de serviciu despre toate constatările din controalele efectuate;
XIV. se adresează politicos reprezentanţilor mass-media, iar pentru problemele solicitate îi îndrumă către biroul Mass-Media al instituției şi îl informează pe șeful direct de îndată care transmite datele persoanei nominalizate din cadrul direcției;

Poliţistul local are următoarele drepturi conform L155/2010:
– să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
– să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
– să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;
– să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;
– să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
– să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
– să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;
– să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

Poliţistul local este obligat conform L155/2010:

– să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
– să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
4. să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
– să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;
– să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;
– să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;
– să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
– să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

Anunț concurs