Rezultate afișate în 22 februarie 2019 09:30
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, 0264 59 60 30, int. 1020, 5030, site: www.primariaclujnapoca.ro; e-mail:resurseumane@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 14.02.2019, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie vacantă la Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii:

Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru:
consilier , clasa a I-a, grad profesional superior – (1 post)

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 14. 02. 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 07. 01.2019 – 28.01.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: -științe economice, științe administrative, științe juridice-drept; – (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior și consilier , clasa a I-a, grad profesional principal) – Serviciul Administrare spații, terenuri;
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior -Serviciul Evidență patrimoniu și cadastru) ;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior);
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu documente emise în condițiile legii, care să ateste deținerea competențelor specifice, potrivit nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 7/1996, cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Codul civil (Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare), Titlul VI – Proprietatea publică; Tilul VII – Cartea Funciară.
7. Ordin nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat;
8.Legea nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Standarde de evaluare a bunurilor ediția 2018 aprobate prin Hotărârea nr.3/2017 privind aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare publicat în Monitorul Oficial nr.986/12.12.2017 .site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/standarde_2018.compressed.pdf.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1.Clarificarea situaţiei juridice a unor imobile din patrimoniul Statului Român, la solicitarea cetăţenilor şi serviciilor din Primariei.
2.Relaţii cu publicul pentru lămurirea situaţiei juridice a unor imobile trecute în proprietatea Statului Român şi a celor restituite foştilor proprietari..
3.Studierea documentelor (decrete de naţionalizare, decizii de preluare, hotărâri ale fostelor Comitete Executive ale Consiliului Popular Judeţean şi Sfaturilor Populare, Hotărâri ale Consiliului de Miniştri etc) şi obţinerea de copii legalizate ale acestora, necesare la întabularea dreptului de proprietate al Statului Român.
4.Verificarea pe teren a cererilor privitoare la clarificarea situaţiei juridice imobilelor din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca
5.Obţinerea datelor referitoare la modul de preluare la stat a imobilelor
6.Punerea la dispoziţia celorlalte compartimente din instituţie, altor instituţii ale statului şi cetăţenilor, informaţii, documente, relaţii, despre situaţia juridică a imobilelor trecute în proprietatea statului român în baza unor acte normative,sau date despre imobilele construite din fondurile statului.
7.Eliberararea, la cererea persoanelor interesate copii după documentele existente în dosarele juridice ale imobilelor, după documentaţii tehnice de întăbulare a imobilelor
8.Intocmirea informariilor, referatelor, rapoartelor, raspunsurilor la audientele conducerii, raspunsuri la sesizari si alte cereri ale cetatenilor sau ale persoanelor juridice.
9 Verificarea pe teren a unor aspecte sesizate despre imobilele aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.
10 Participarea la efectuarea inventarierii anuale, conform legislaţiei în vigoare a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca. Transmite Direcţiei economice, prin subcomisiile de inventariere, rezultatele acestei inventarieri în vederea reactualizării inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr.213/1998, respectiv a inventarului domeniului privat.
11.Verificarea documentaţiilor de comasare redistribuire a documentaţiilor de întăbulare şi parcelare, în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară.
12. Întocmirea documentatiilor necesare in vederea obtinerii certificatului de urbanism pentru imobilele aflate in domeniul public sau privat al unitatii administrativ teritoriale.
13.Identificarea pe hărţile topografice a imobilelelor din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.
14.Identificarea în registrul parcelar de la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară a parcelelor topografice şi a cărţilor funciare aferente imobilelelor care fac parte din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.
15.Obţinerea de la arhiva Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară a actelor şi planurilor în baza cărora s-au făcut înscrierile în cărţile funciare.
16.Depunerea la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Cluj-Napoca, a deciziilor de preluare, a decretelor de expropriere ,a documentaţiilor de întabulare şi a sentinţelor judecătoreşti definitive, privind înscrierea dreptului de proprietate al Statului român, rectificarea cărţilor funciare, şi urmărirea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al Statului Român.
17.Participarea la efectuarea măsurătorilor şi a constatărilor din teren în vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instanţele de judecată, în cauzele la care Statul Român prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca/municipiul Cluj-Napoca este parte.
18.Formularea observaţiilor cu caracter tehnic asupra rapoartelor de expertiză tehnică judiciară
19.Obţinerea de copii simple sau legalizate ale cărţilor funciare pentru imobilele care au fost sau sunt în proprietatea Statului Român.
20.Efectuarea măsurătorilor tehnice ale locuinţelor care se vând în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 61/1991, şi întocmirea schiţelor funcţionale.
21.Efectuarea demersurilor, respectiv întocmirea documentaţiilor necesare pentru promovarea acţiunilor judecătoreşti privind reconstituirea şi întăbularea dreptului de proprietate al statului român pentru imobilele neevidenţiate în cartea funciară şi pentru cele în care nu este operat modul de preluare la statul român.
22.Eliberarea de copii după documentele existente în dosarele juridice ale imobilelor, după documentaţii tehnice de întăbulare a imobilelor.
23.Completeaza baza de date de evidenţă a imobilelor aflate in domeniul public al unitatii administrativ teritoriala
24.Solicitarea vizelor de la serviciile implicate în aplicarea Legii nr. 10/2001 (acţiuni juridice, concesiuni, situaţie locativă, revendicări pe Legea nr. 112/1995);
25.Intocmirea adreselor prin care comunica avizul pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru executarea de lucrări la imobilele închiriate sau intervenţii la clădiri aflate în coproprietate cu statul român şi pentru amplasarea de construcţii provizorii în curţi
26.Redactarea acordurilor pentru extinderi, concesionări, mansardări, firme luminoase, la imobilele unde statul român este coproprietar
27.Evaluarea proprietatilor imobiliare de tip rezidential, comercial si terenuri aflate in proprietatea sau administrarea municipiului cluj-napoca/Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
28.Întocmirea si redactarea rapoartelor de evaluare conform cerintelor stabilite de Standardele de Evaluare si recomandarilor Agentiei nationale a evaluatorilor din Romania folosind metodele si tehnicile specifice: abordarea prin cost, abordarea prin compararea veniturilor, abordarea prin capitalizarea veniturilor.
29.Verificarea rapoartelor de evaluare efectuate de ati experti si formularea obiectiunilor raportat la acestea.