1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în data de 24.11.2021, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacantă: inspector, clasa I, grad profesional asistent (ID: 339927) Serviciul Financiar, Direcţia Economică.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

– selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

– proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 24.11.2021, ora 10, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Piața Lucian Blaga, nr.1-3, Cluj-Napoca;

Perioada de depunere a dosarelor: 22.10. 2021 – 10.11.2021;

Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

3.1. Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

3.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

3.2.1.Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

3.2.2 Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

3.2.3 Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu – dovedit cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I și titlul II ale părții a VI-a

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea contabilităţii nr. 82 din 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste
7. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioaretitlul VII.

Tematică:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Cunoașterea formelor de discriminare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Cunoașterea și respectarea legislației în vigoare. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziilor

5. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Organizarea și conducerea contabilității

Cadrul general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

Contabilitatea Trezoreriei statului și a instituțiilor publice

6. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste

– Operațiuni de încasări și plăți în numerar

– Gestionarea mijloacelor banești și alte valori

Acordarea de avansuri în numerar şi decontarea lor

Evidența şi păstrarea numerarului

Controlul respectării disciplinei de casa

7. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

– regimul juridic al contravențiilor

8. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare

– Măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

9. Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare titlul VII

– Colectarea creanţelor fiscale.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3 , etajul 2, camera 99

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări precum și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

  e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

      g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Nota:

  Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

    Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

   Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

1. Identifică contribuabilul și caută obligațiile de plată în aplicațiile informatice SIMTAX și ESAMENZI

2. Informează contribuabilul cu privire la obligaţiile de plată inclusiv amenzi şi încasează veniturile fiscale/nefiscale şi a alte sume (fără debit) datorate bugetului local.

3. Listează şi îndosariază borderoul de încasare, dispoziția de plată către casierie împreună cu exemplarul doi din chitanţe şi chitanţele anulate.

4. Aplică procedura în cazul încasărilor în numerar peste plafonul de 10.000 euro echivalent lei și anunţă casierul central dacă au existat încasări peste plafonul de 10.000 Euro echivalent lei.

5. Emite chitanţe prin POS cu înregistrarea corectă a datelor pe aplicaţia de taxe şi impozite locale şi efectuează toate operaţiunile necesare închiderii de zi pe echipament (POS), listează borderoul de încasare pe care îl îndosariază împreună cu taloanele aferente.

6. Predă casierului central banii încasaţi, însoţiţi de monetarul aferent şi de borderourile de încasare şi anunţă casierul central şi/sau şeful de serviciu dacă a înregistrat plus sau minus de casă;

7. Răspunde de utilizarea plajei de numere repartizată, pentru chitanţe;

8. Verifică obligaţiile de plată la bugetul local (inclusiv amenzi) şi eliberarează certificatele de atestare fiscală pentru persoane fizice, cu respectarea procedurii;

9. Are obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţia organului de control a tuturor documentelor contabile, evidenţelor şi a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deţine.

10. Respectă cu stricteţe procedurile de lucru.

11. Are obligaţia să raporteze în scris conducerii direct şi în timp util orice nereguli pe care le observă în modul de executare a sarcinilor ce revin oricărui angajat al serviciului, indiferent de funcţia pe care o deţine, dacă din cauza acestor nereguli s-au creat sau s-ar putea crea prejudicii.

12. Întocmeşte situaţiile cerute şi verifică corectitudinea acestora.

13. Răspunde de utilizarea eficientă şi păstrarea în condiţii optime a echipamentelor din dotare

14. Rezolvă corespondenţa repartizată

15. Pune în executare legile şi celelalte acte normative, precum şi reglementările specifice autorităţii / instituţiei publice;

16. Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse prin Dispoziţiile Primarului, ale directorului, şefului de serviciu Atribuţiile enumerate mai sus se completează cu îndatoririle funcţionarilor publici prevăzute în OUG . nr. 57/2019;

17. Securitatea şi sănătatea în muncă:

– salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.

– salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege

18. Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.

19. Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.

20. Salariatul răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit funcţiei pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate.

21. Salariatul are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici.

22. Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.

23. În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei primite de la superiorii ierarhici, salariatul răspunde în condiţiile legii.

24. Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.

25. Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.

26. Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic.

27. Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului/biroului/compartimentului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunț concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Rezultatul soluționării contestației

Rezultatul interviuului