1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 08.02.2018, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacantă la la Serviciul financiar, Direcţia Economică:

 • referent, clasa a III-a, grad profesional asistent (1 post);
 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 08.02.2018, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);
Perioada de depunere a dosarelor: 05. 01.2018 – 25. 01.2018.

 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – vor fi prezentate certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.
 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Constitutia Romaniei,republicată;
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

 • formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro);
 • curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
 • copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
 • cazierul judiciar*;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data
şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 1. Identifică contribuabilul și caută obligațiile de plată în aplicațiile informatice SIMTAX TAXE, SIMTAX CONTRACTE, ESAMENZI îl informează cu privire la obligaţiile de plată şi încasează veniturile fiscale/nefiscale şi a alte sume (fără debit) datorate bugetului local.
 2. Informează contribuabilul cu privire la obligaţiile de plată inclusiv amenzi şi încasează veniturile fiscale/nefiscale şi a alte sume (fără debit) datorate bugetului local.
 3. Încasează veniturile fiscale/nefiscale şi a alte sume (fără debit) datorate bugetului local.
 4. Listează şi îndosariază borderoul de încasare dispoziția de plată către casierie împreună cu exemplarul doi din chitanţe şi chitanţele anulate.
 5. Aplică procedura în cazul încasărilor în numerar peste plafonul de 15000 euro echivalent lei și anunţă casierul central dacă au existat încasări peste plafonul de 15.000 Euro echivalent lei.
 6. Emite chitanţe prin POS cu înregistrarea corectă a datelor pe aplicaţia de taxe şi impozite locale şi efectuează toate operaţiunile necesare închiderii de zi pe echipament (POS), listează borderoul de încasare pe care îl îndosariază împreună cu taloanele aferente.
 7. Predă casierului central banii încasaţi, însoţiţi de monetarul aferent şi de borderourile de încasare şi anunţă casierul central şi/sau şeful de serviciu dacă a înregistrat plus sau minus de casă;
 8. Răspunde de utilizarea plajei de numere repartizată, pentru chitanţe;
 9. Verifică obligaţiilor de plată la bugetul local (inclusiv amenzi) şi eliberarează certificatele de atestare fiscală pentru persoane fizice;
 10. Are obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţia organului de control a tuturor documentelor contabile, evidenţelor şi a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deţine.
 11. Respectă cu stricteţe procedurile de lucru.
 12. Are obligaţia să raporteze în scris conducerii direct şi în timp util orice nereguli pe care le observă în modul de executare a sarcinilor ce revin oricărui angajat al serviciului, indiferent de funcţia pe care o deţine, dacă din cauza acestor nereguli s-au creat sau s-ar
  putea crea prejudicii.
 13. Întocmeşte situaţiile cerute şi verifică corectitudinea acestora.
 14. Răspunde de utilizarea eficientă şi păstrarea în condiţii optime a echipamentelor din dotare.
 15. 15.Cunoaşte şi respectă circuitul documentelor
 16. Arhivează documentele emise, conform procedurii
 17. Rezolvă corespondenţa repartizată
 18. Este obligat să cunoască şi să respecte Regulamentul de Ordine Interioară, a Normelor de Protecţia Muncii, a Normelor de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi alte norme interne
 19. Urmăreşte documentarea cu legislaţia specifică acestui domeniu şi pune în executare legile şi celelalte acte normative, precum şi reglementările specifice autorităţii / instituţiei publice.
 20. Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse prin Dispoziţiile Primarului, ale directorului, şefului de serviciu
 21. Atribuţiile enumerate mai sus se completează cu îndatoririle funcţionarilor publici prevăzute în Legea nr.188/1999.