Rezultate afișate în 8 martie 2019 09:00
2

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 26.02.2019, pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie vacante la Direcția Generală Poliția Locală:
– polițist local, clasa a III-a, grad profesional asistent (2 posturi ) – Serviciul Inspecție comerciala – Direcția Inspecție și Control – Direcția Generală Poliția Locală.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • proba scrisă
  • interviu.

Data, ora, locul și locația desfășurării probei scrise: 26. 02. 2019, ora 11 la Colegiul Tehnic „Napoca”, str. Taberei, nr. 3, Cluj – Napoca;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 14. 01.2019 – 04. 02.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat (polițist local, clasa a III-a, grad profesional asistent)
– cerințe specifice: permis de conducere categoria B;
aviz psihologic;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; (polițist local, clasa a III-a, grad profesional asistent).

Cunoștințe operare calculator – nivel începător – atestat in conditiile legii prin document (diploma/certificat/atestat) potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
6.Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanța Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Hotărârea de Guvern nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Legea nr.12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2009 privind reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj – Napoca (https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-150-din-2009/);
11.Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea și executarea serviciului de transport public local în regim de taxi, Anexa, Capitolul IV – Răspunderi și sancțiuni. (https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-109-din-2010/).

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la secțiunea Administrație – Informații publice – concursuri posturi vacante;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale prevăzut în anunțul de concurs;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
i)permis conducere categoria B;
j) aviz psihologic.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1.Ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.
2. Verifică activitatea de comercializare a produselor desfăşurată de către operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare.
3. Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, aprobărilor, documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
4. Verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor/tarifelor, a categoriei de calitate a produselor şi serviciilor, respectarea standardelor de calitate, exactitatea cântăririlor şi a măsurătorilor produselor comercializate şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli ce intră în competenţa altor autorităţi.
5. Verifică respectarea normelor legale privind reclama şi comercializarea produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice.
6. Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, reclamaţiile, sesizările şi notele de audienţă repartizate de către şeful ierarhic.
7. Verifică respectarea normelor legale privind activitatea de taximetrie.
8. Verifică respectarea prevederilor legale privind transportul intrajudeţean şi interjudeţean de persoane, respectarea staţiilor aprobate pentru îmbarcarea şi debarcarea călătorilor.
9. Verifică respectarea de către comercianţi a orarului de funcţionare aprobat de autoritatea publică locală.
10. Transmite înştiinţări şi verifică respectarea măsurilor dispuse pentru restricţionarea desfacerii băuturilor alcoolice în apropierea stadioanelor, a altor locuri de desfăşurare a competiţiilor sportive, precum şi în vecinătatea locurilor de desfăşurare a adunărilor publice sau a altor evenimente, în baza adreselor primite de la Jandarmerie.
11. Verifică respectarea normelor legale privind activitatea atelierelor de întreţinere şi reparaţii auto.
12. Efectuează verificări la comercianţii care au solicitat eliberarea acordului de funcţionare, ale căror dosare urmează să fie analizate în comisia constituită în acest scop, precum şi respectarea cerinţelor impuse prin acordurile eliberate, conform atribuţiilor serviciului.
13. Verifică respectarea normelor legale privind vânzările cu reducere de preţ.
14. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni prin întocmirea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor pentru încălcarea normelor de comerţ stabilite prin legi, hotărâri şi ordonanţe, ordonanţe de urgenţă ale guvernului, hotărâri ale consiliului local, conform abilitării. Urmăreşte respectarea măsurilor complementare dispuse prin acestea.
15. Dă dispoziţii obligatorii, în scris, persoanelor fizice şi juridice controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate. Urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse.
16. Răspunde de ducerea la îndeplinire a atribuţiilor permanente şi temporare, a dispoziţiilor primite pe cale ierarhică, privind activităţile de comerţ şi prestări servicii desfăşurate pe raza municipiului Cluj-Napoca.
17. Efectuează activităţi de ordine şi siguranţă publică în legătură directă cu atribuţiile serviciului privind protecţia populaţiei împotriva activităţilor ilicite care pot pune în pericol siguranţa cetăţenilor (comercializarea de substanţe cu efecte psihotrope şi halucinogene, obiecte pirotehnice, produse alimentare neomologate sau cu termenul de valabilitate expirat, băuturi alcoolice contrafăcute etc.). La solicitarea şefilor ierarhici şi în situaţii speciale participă la dispozitive de ordine şi siguranţă publică.
18. Efectuează serviciul în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale în care nu se lucrează, conform programării.
19. Sprijină în activitatea de control: Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Cluj, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj, Direcţia Regională de Metrologie Legală Cluj-Napoca, Registrul Auto Român, precum şi alte autorităţi cu atribuţii de control.
20. Aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind activitatea asociaţiilor de proprietari.
21. Întocmeşte rapoarte solicitate de către şeful de serviciu sau de către conducere.
22. Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul de care răspunde.
23. Respectă programul de lucru, disciplina, regulamentul de ordine interioară cu privire la prezenţa la serviciu, folosirea eficientă a timpului de muncă, fumat, consumul de băuturi alcoolice şi contractul colectiv de muncă.
24. Zilnic, informează şeful de serviciu despre toate constatările din controalele efectuate.
25. Sesizează dispeceratul Poliţiei locale cu privire la neregulile constatate în teren care intră în competenţa altor servicii (cerşetori, persoane fără adăpost, distrugeri ale dotărilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului, starea carosabilului etc.).
26. În timpul serviciului poartă obligatoriu uniformă, cu excepţia cazurilor în care şeful serviciului dispune altfel.
27. Întocmeşte rapoarte zilnice şi săptămânale de activitate, precum şi orice alte rapoarte solicitate de către şeful ierarhic.
28. Se adresează politicos reprezentanţilor mass-media, iar pentru problemele solicitate îi îndrumă către Biroul Mass-media al instituţiei, informând şeful direct, de îndată, cu privire la aceste aspecte.
29. Sarcini de serviciu in calitate de conducator auto:
XXXI. respecta cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;
inainte de a pleca in misiune are obligatia sa verifice starea tehnica a autovehiculului pe care il conduce;
atat la plecare cat si la sosirea din cursa verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele. Dupa verificare intocmeste un proces-verbal de constatare, pe care il semneaza si il prezinta sefului direct.
efectueaza ingrijirea zilnica a autovehiculului;
nu pleaca in misiune în situația în care constata defectiuni/nereguli ale autovehiculului si isi anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
preia foaia de parcurs pentru ziua respectiva si preda celui care il schimba completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), bonuri de carburant anexate la foaia de parcurs;
mentine starea tehnica corespunzatoare a autovehiculului avut in primire;
parcheaza autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectand regulile de parcare;
comunica imediat sefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulatie in care este implicat;
are obligatia sa nu schimbe pozitia autovehiculului implicat in accident, pana la sosirea organelor politiei si sa asigure pastrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca rezultat moartea, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii vreunei persoane sau daca accidentul constituie infractiune sau s-a produs ca urmare a unei infractiuni;
nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;
utilizeaza dispozitivele speciale(sonore si luminoase) in interventie si misiuni ordonate(ex insotire la activitati sportive,culturale etc ) .
in situatia in care patrularea este intrerupta pentru deplasarea imediata la un eveniment semnalat sau pentru o activitate cu caracter de urgenta, vor fi puse in functiune simultan semnalele acustice si luminoase.
Folosirea sirenei fara girofar, interzisa.
Semnalele mijloacelor speciale de avertizare luminoasa pot fi folosite si fara a fi insotite de cele sonore.
Nu se folosesc semnalele luminoase sau sonore in interes personal.
30. Pe timpul executării serviciului, polițistului local îi este interzis:
– să părăseasca zona sau misiunea stabilită fără aprobarea şefului de serviciu, a ofiţerului de serviciu sau a şefului de dispozitiv/responsabilului de misiune;
– să încredinţeze altor persoane mijloacele tehnice din dotare;
– să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
– să poarte discuţii cu cetăţenii în afara de cele impuse de natura serviciului.
31. Poliţistul local are următoarele drepturi, conform Legii 155/2010 republicată:
– să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
– să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
– să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;
– să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului mijloacele de apărare şi intervenţie din dotare;
– să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
– să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
– să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală.
32. Poliţistul local este obligat, conform Legii 155/2010 republicată:
– să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor prevăzute de Constituţia României, republicată şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
– să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
– să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
– să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
– să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
– să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;
– să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;
– să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;
– să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
– să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.
33. Are obligaţia de a se prezenta la sediul instituţiei sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către şeful de serviciu şi/sau primarul municipiului Cluj-Napoca.
Salariatul trebuie să comunice şefului compartimentului de muncă numărul de telefon mobil sau fix la care poate fi apelat la orice oră.
34. Alte atribuții:
Securitatea şi sănătatea în muncă:
XXXII. salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
XXXIII. salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege
Sistemul de management al calităţii:
– salariatul îşi va realiza atribuţiile ce-i revin stabilite prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.
Salariatul este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală.
Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă situaţiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.
Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.
Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.
Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.
Semnează pentru întocmit şi redactat documentele pe care le întocmeşte şi redactează, după care le predă şefului de serviciu.
Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului documentele întocmite și redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunț concurs