1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de promovare, în data de 01.03.2018, pentru ocuparea,
pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de conducere, vacantă la Direcția Juridică:

 • Șef serviciu – Serviciul juridic, legislație, contracte.
 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 01. 03. 2018, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);
Perioada de depunere a dosarelor: 01. 02.2018 – 20. 02.2018

 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
  •  să fie absolvenţi de studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, şi anume studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 2 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 5. Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945– 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea contenciosului administrativ, nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Codul Civil – Legea nr.287/2009, republicată – (drepturile reale corespunzătoare proprietății publice, contractul de vânzare, contractul de locațiune, contractul de împrumut, contractul de donație, contractul de schimb, contractul de societate, contractul de mandat);
 11. Legea nr.114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs se verifică de secretarul comisiei de concurs (cam. 99, et. II) și se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj- Napoca.

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 ( se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției
  ( www.primariaclujnapoca.ro);
 2. curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Informatii publice – concursuri ocupare posturi vacante;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul administrativ.
  Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 1. Coordoneaza si indruma intreaga activitate a serviciului, in scopul realizarii la termen si din punct de vedere calitativ a sarcinilor ce revin fiecarui salariat din subordine.
 2. Primeste si distribuie corespondenta serviciului si stabileste termene pentru solutionarea acesteia.
 3. Verifica, periodic, activitatea personalului din subordine.
 4. Participa la sedintele organizate de catre primarul municipiului Cluj-Napoca, precum si la sedintele organizate de catre secretarul municipiului Cluj-Napoca.
 5. Intocmeste si semneaza pontajele salariatilor serviciului.
 6. Intocmeste fisa individuala de instructaj PSI si de protectia muncii pentru fiecare salariat al serviciului in parte, face instructajul periodic, aducand la cunostinta acestora toate adresele sau actele normative in acest sens.
 7. Urmareste si vegheaza la disciplina de serviciu, punctualitatea, profesionalismul si comportamentul salariatilor din subordine.
 8. Urmareste respectarea Regulamentului de ordine interioara in cadrul Serviciului.
 9. Propune sanctionarea salariatilor din subordine, potrivit legii, atunci cand se impune.
 10.  Colaboreaza cu toti sefii serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, in vederea bunei indepliniri a activitatilor curente.
 11. asigură cunoaşterea şi aprofundarea legislatiei in vigoare precum si modificarile si completarile care ar putea sa apara;
 12. urmareste activitatea de cunoastere si de aplicare a legislatiei incidente domeniului de activitate, completarile, modificarile actelor normative cu aplicabilitate in administratia
  publica locala si aparitia noii legislatii in domeniu;
 13. pe baza actelor normative in vigoare, redacteaza instructiuni, circulare, etc., avand caracter intern si menite sa expliciteze sensul anumitor acte normative sau sa alinieze
  practica interna a institutiei la exigentele acestor acte normative;
 14. atunci cand este solicitat participa la negocierea unor contracte, conventii, protocoale, etc. si, pe langa asistenta de specialitate, participa la redactarea actelor ce vor fi incheiate, urmarind continuu punerea in concordanta a scopurilor si obiectivelor institutiei cu cele ale partenerilor dar cu stricta respectare a prevederilor legale;
 15. raspunde de realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in termen a lucrarilor repartizate de catre conducerea Primariei, respectiv primar, viceprimari, secretar sau solicitate de catre alte institutii, ori de catre directiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel incat sa sporeasca increderea in instituia Primariei si a celor care o reprezinta, prin pastrarea secretului de serviciu, a confindentialitatii informatiilor sau documentelor de care ia cunostinta in exercitarea functiei;
 16. colaboreaza la redactarea proiectelor de hotarare si a altor reglementari specifice institutiei in vederea acordarii vizei de legalitate;
 17. solutioneaza cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului, inaintate de conducere sau solicitate de directiile/serviciile din cadrul aparatului de specialitate;
 18. raspunde de calitatea si legalitatea lucrarilor efectuate si a actelor intocmite, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
 19. intocmeste referate, proiecte de dispozitii si proiecte de hotarari in probleme ce intra in competenta de solutionare a Serviciului juridic, legislatie, contracte;
 20. participa la activitatea comisiilor infiintate prin dispozitii ale primarului municipiului Cluj-Napoca si din care a fost propus sa faca parte de catre seful Serviciului juridic, legislatie, contracte;
 21. avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic repartizate in acest sens de catre directorul executiv al Directiei Juridice;
 22. colaboreaza cu toate celelalte directii/servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru rezolvarea solicitarilor primite din sfera de competenta a acestora;
 23. asigura relatiile cu publicul si acorda consultanta juridica cetatenilor aflati in audienta la Primarie pe diferite probleme;
 24. semestrial, intocmeste un raport cu privire la acordarea consultantei juridice, consiliere, cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor, reclamatiilor, sesizarilor adresate de cetateni primarului, viceprimarului, Consiliului local;
 25. respecta strict programul de lucru si regulamentul de ordine interna aprobat de conducerea Primariei;
 26. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor;
 27. respecta procedurile operationale aprobate de catre primarul municipiului Cluj-Napoca, Statutul consilierului juridic si Codul deontologic al consilierului juridic;
 28. asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului de muncă;
 29. elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea asigurării dezvoltării SCIM a nivelul structurii din care fac parte
 30. Identifică riscurile asociate activităţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice structurii din care fac parte
 31. Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor specifice.
 32. Propune măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează şefului ierarhic spre avizare
 33. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de angajator;
 34. neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa ori intarzierea in indeplinirea atributiilor stabilite, nerespectarea limitelor de competenta, atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala dupa caz.