0

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de promovare în clasă grad profesional imediat superior celui deţinut, în data de 26 noiembrie 2019, orele 10,00 (proba scrisă) pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Locul de desfășurare al concursului de promovare în clasa – Primăria municipiului Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 3, Sala de Sticlă.

Funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formã de învãţãmânt superior de lungã sau de scurtã duratã în specialitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, trebuie sã prezinte diploma de absolvire sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste absolvirea unei forme de învãţãmânt superior de lungã ori de scurtã duratã, precum şi o cerere de înscriere la concursul de promovare în clasã inregistrată la Registratura instituţiei, în termen de 5 zile de la data afişãrii.

Dosarul de concurs va cuprinde :

a)formularul de înscriere pentru promovare

b)-copia după diploma de absolvire sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste absolvirea unei forme de învãţãmânt superior de lungã ori de scurtã duratã;

c)– copia după actul de identitate.

Copiile vor fi însoţite de documentele în original (diploma/adeverinţa şi cartea de identitate), în vederea verificării conformității de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

  1. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Probele stabilite pentru concurs/examen:  selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviu.

Formularul de înscriere pentru promovare (se descarcă de pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – ADMINISTRAȚIE- Informații publice-Concursuri pentru ocupare posturi – Funcții publice, Promovare).

1.Direcția Generală Poliția locală Direcţia Ordine Publică şi Trafic Rutier,

I. Serviciul Ordine şi Siguranţă Publică :

1. Constituția Romaniei, republicată;

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III – Titlul I, II, III și IV (art. 75-169), Partea VI – Titlul I (art. 365-368), Titlul II – Cap. I (art. 369-382), Cap. II (art. 383-393), Cap. V (art. 412-463), Cap. VI (art. 464-486), Cap. VIII (art. 490-501), Cap. IX (art. 502-527), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/ 2000, republicată și actualizată, aprobată prin Legea nr. 48/2002 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

4. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

7. Legea 60/1991(**republicată**)(*actualizată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată

8. Legea 61/1991,(**republicată**)(*actualizată*), pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

II. Serviciul Control Trafic Rutier

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea a III-a, (Titlul I, Titlul III, Titlul IV, Titlul V,) Partea VI -Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fondurile publice (Titlul I, Titlul II, Cap. I, II, V, VI, VIII, IX, X),cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, aprobată prin Legea nr. 48/2002 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

7. O.U.G. nr. 195/2002 rep., privind circulaţia pe drumurile publice;

8. HG. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr 195 /2002 rep., privind circulaţia pe drumurile publice

2.Direcția de evidență a persoanelor

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea VI -Statutul funcționarilor

publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului

plătit din fondurile publice (Titlul I, Titlul II, Cap. I, II, V, VI, VIII, IX, X), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanța nr. 137/2000 (*republicată*) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

4. Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, actualizată;

5. Hotărârea de Guvern nr.1337/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, actualizată.

Anunț concurs

Rezultatul selecției dosarelor de concurs comisia 1

Rezultatul selecției dosarelor de concurs comisia 2

Rezultatul probei scrise – comisia 1

Rezultatul probei scrise – comisia 2

Rezultatul interviului – comisia 1

Rezultatul interviului – comisia 2

Rezultatul final – comisia 1

Rezultatul final – comisia 2