1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 22.02.2018, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie, consilier juridic, clasa a I-a, grad profesional principal (1 post) vacantă la Serviciul strategie şi dezvoltare locală, management proiecte – Direcţia Generală comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 22.02.2018, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3 (intrarea str. Petru Maior nr. 2);
Perioada de depunere a dosarelor: 19. 01.2018 – 07. 02.2018.

 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ştiinţe juridice ;
  • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – vor fi prezentate certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.
 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ, actualizată;
 7. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

 • formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro);
 • curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
 • copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
 • cazierul judiciar*;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data
şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 1. Derularea activităţii de identificare, selectare şi procurare a surselor informaţionale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne / externe de finanţare nerambursabilă.
 2. Iniţierea şi dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare locală, cu informarea prealabilă a superiorului ierarhic.
 3. Căutarea şi selectarea surselor de finanţare privind strategia locală şi dezvoltarea durabilă.
 4. Elaborarea proiectelor privind programele şi studiile, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice.
 5. Elaborarea unor prognoze orientative, studii de impact socio-economic şi programe de dezvoltare economico-socială locale, împreună cu colegii de birou şi cu alte departamente din cadrul instituţiei şi organizaţii din ţară / străinătate.
 6. Monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a municipiului, împreună cu factori interesaţi, pe domenii specifice menţionate în cadrul strategiei.
 7. Scrierea de proiecte în vederea atragerii de finanţări nerambursabile şi colaborarea cu echipele de proiect pentru realizarea managementului proiectelor accesate în calitate de aplicant.
 8. Întocmire şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic aferente serviciului/proiectelor
 9. Acordarea de asistenţa şi consultanţa juridică în cadrul tuturor etapelor de scriere/evaluare/implementare a proiectelor
 10. Întocmirea – în colaborare cu alte departamente din cadrul institutiei – temelor de proiectare, a notelor conceptuale și a caietelor de sarcini privind achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivele de investiții vizate.
 11. Participarea la licitațiile privind achizitionarea serviciilor de proiectare și/sau lucrarilor de execuție, pe competențe juridice.
 12. Monitorizarea de proiecte şi întocmirea de rapoarte intermediare şi finale narative, vizând derularea de proiecte din fonduri ale programelor UE sau a altor programe de finanţare nerambursabilă, împreună cu factorii interesaţi / compartimentele din cadrul primăriei implicate în aceste proiecte, anual sau de câte ori se solicită şi prezentarea lor la termenele stabilite de către primar / Consiliul Local sau prevăzute în contractele de finanţare a proiectelor
 13. Întocmirea deconturilor pentru fondurile alocate prin hotărâre de consiliu local şi pentru fondurile atrase din fonduri nerambursabile din programe europene şi din alte programe de finanţare nerambursabilă
 14. Acordarea de asistenţă potenţialilor beneficiari ai programelor specifice UE din rândul instituţiilor de interes local înfiinţate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate în accesarea şi implementarea unor proiecte finanţate (co-finanţate) din fonduri UE
 15. Realizarea evidenţei proiectelor derulate în municipiul Cluj-Napoca cu sprijin financiar provenit din fonduri europene; gestionarea bazei de date privind activităţile/proiectele derulate în municipiul Cluj-Napoca din fondurile nerambursabile, structurale şi / sau extracomunitare
 16. Realizarea unei evidenţe cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene. Păstrarea evidenţelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmărire a programelor UE sau a altor programe
 17. Elaborarea documentaţiei necesare în vederea punerii în aplicare a legilor, pentru realizarea competenţei autorităţii/instituţiei publice
 18. Punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative specifice autorităţii locale;
 19. Întocmirea rapoartelor de specialitate în domeniul de activitate al biroului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local
 20. Participarea la stagii de specializare şi perfecţionare profesională în ţară şi străinătate
 21. Realizarea şi gestionarea corespondenţei în format clasic şi electronic
 22. Arhivarea documentelor biroului
 23. Securitatea si sanatatea in munca – salariatul isi va desfasura activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sam precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul programului de munca;salariatul a luat cunostinta si se obliga sa respecte obligatiile ce ii revin pe linie de securitate si sanatate in munca, asa cum sunt stabilite prin lege
 24. Salariatul isi va realiza atributiile ce ii revin stabilite prin fisa postului in concordanta cu cerintele sistemului de management al calitatii implementat si certificat conform legii, existent in cadrul Primariei Municipiului Cluj-Napoca
 25. Titularul postului raspunde de indeplinirea sarcinilor si atributiilor ce revin postului, cu respectarea stricta a prevederilor legii valabile la data realizarii acestora.

Sarcinile si atributiile ce revin postului pot fi modificate sau completate in functie de modificarea cadrului legislativ in domeniu si ori de cate ori au loc reorganizari ale activitatii institutiei.