Rezultate afișate în 31 octombrie 2018
1

Serviciul Strategii de informatizare organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie.

 Denumirea postului vacant:

inspector de specialitate, grad profesional IA

Condiţii generale și specifice prevăzute în fișa postului:

Postul – inspector de specialitate, grad profesional IA vacant la Serviciul Strategii de informatizare

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii de licenţă:

– domeniul informatică, specializarea informatică, informatică aplicată;

– domeniul calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea calculatoare;

– domeniul inginerie şi management, specializarea inginerie economică în domeniul electric, electronic şi management;

– domeniul cibernetică, statistică şi informatică economică, specializarea informatică economică.

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Inspector de specialitate, grad profesional IA vacant la Serviciul Strategii de informatizare.

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

2. Legea nr. 215/23.04.2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Windows Server 2003 pentru administratori : ghid practic Autor: Nelson Ruest; Danielle Ruest; Ovidiu Slavu Editura: București : All, 2004.

4. MCSE 70-215 – Windows 2000 server Autor: Dennis Maione; Simona Preda; Titi Preda Editura: Bucuresti : Teora, 2002.

5. MCSE 70-216 – Windows 2000 : infrastructura retelelor Autor: Dave Bixler; Larry Chambers; Joseph Phillips; Mihai Manastireanu Editura: Bucuresti : Teora, 2001.

6. MCSE 70-217 – Windows 2000 : infrastructura serviciilor de catalog Autor: Damir Bersinic; Rob Scrimger; Mihai Manastireanu Editura: Bucuresti : Teora, 2001.

7. MCSE: Windows 2000 : directory services administration : examenul 70-217 : ghid de studiu Autor: Anil Desai; James Chellis; Madalina-Aimee Erighin Editura: Bucuresti : All Educational, 2001.

8. Retele de calculatoare Autor: Andrew S Tanenbaum Editura: Bucuresti : Byblos, 2003.

9. Retele de calculatoare Autor: Sorin Popa, informatician. Editura: Craiova : Universitaria, 2010.

10. Retele de calculatoare pentru incepatori Autor: Joe Habraken; Doru-Sorin Voin Editura: Bucuresti : All, 2002.

11. Bazele retelelor de calculatoare : manual pentru administrarea retelelor LAN si WAN ; Autor: Silviu Petrescu; Anca Petrescu Editura: Bucuresti : Teora, 1999.

12. Retele locale de calculatoare : proiectare si administrare Autor: Adrian Munteanu; Valerica Greavu Serban Editura: Iasi ; Bucuresti : Polirom, 2006.

13. Retele de comunicatii intre calculatoare Autor: Ion Banica Editura: Bucuresti : Teora, 1998.

14. Retele de calculatoare si aplicatii Autor: Adrian Brezulianu; Eduard Mihailescu; Alexandru Toderita Editura: Iasi : Politehnium, 2010.

15. Retele de calculatoare : depanare si modernizare Autor: Terry William Ogletree; Liviu Craciun, traducator; Cristian Mocanu; Florin Moraru Editura: Bucuresti : Teora, 2001.

16. SQL pentru incepatori Autor: Ben Forta Editura Teora, Bucuresti, 2002 22. SQL – Dialecte DB2, Oracle si Visual FoxPro Autor: Marin Fotache Editura Polirom, Iasi, 2001

17. Site-ul official al Apache: http://www.apache.org

18. Site-ul official al PHP: http://www.php.net

19. Site-ul official al MySQL: http://www.mysql.com

20. Site-ul official al Microsoft: http://www.microsoft.com

21. Administrarea bazelor de date MySQL prin PHP: http://www.phpmyadmin.net

22. http://www.w3schools.com

23. www.redhat.com

 Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) document care să ateste nivelul cunoştinţelor de operare pe calculator, conform cerinţelor din anunţul de concurs;

i) document care să ateste nivelul de cunoaştere al unei limbi de circulatie internaţională, conform cerinţelor din anunţul de concurs.

* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Serviciul Resurse umane – camera 99, etajul 2).