1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro ) organizează concurs de recrutare, în data de 06.01.2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) vacantă la Serviciul Transformare digitală și inovare, Direcţia Strategii de Informatizare, Transformare digitală și inovare.

  • Selecţia dosarelor de înscriere
  • Proba scrisă
  • Interviul
  • Perioada de depunere a dosarelor: 24.11.2021 –13.12.2021;

  • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 06.01.2022, ora 10, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Piața Lucian Blaga, nr.1-3, Cluj-Napoca;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

 Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

6. LEGE Nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice.

7. Strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca, 2021, disponibilă la adresa https://digitalcluj.fspac.online/.

8. IIBA Global Business Analysis Core Standard, Version 3, 2017, publicaţie disponibilă la https://publications.iiba.org/public/IIBA_Global_BusinessAnalysis_CoreStandard.pdf.

9. Tehnologii php, mysql, javascript, html, css. Documentaţie: http://www.w3schools.com/

Tematica:

1. Constituția României, republicată; Tematică: Titlul II, Cap. I, II, III – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Titlul III, Cap.V, Secțiunea a II-a – administrația publică locală.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Tematică: Titlul I și titlul II ale părții a VI-a.

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Tematică: Capitolul I – Principii și definiții.

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare; Tematică: Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.

5. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; Tematică: Art. 1 – Art. 38.

6. Legea nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice; Tematică: Capitolul I și Capitolul II.

7. Strategia de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca, 2021, disponibilă la adresa https://digitalcluj.fspac.online/; Tematică: integral.

8. IIBA Global Business Analysis Core Standard, Version 3, 2017, publicaţie disponibilă la https://publications.iiba.org/public/IIBA_Global_BusinessAnalysis_CoreStandard.pdf; Tematică: integral.

9. Tehnologii php, mysql, javascript, html, css. Documentaţie: http://www.w3schools.com/.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2, camera 99

        a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro);

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări: (certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competențe informatice precum și cel de competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză)

  e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

        g) cazierul judiciar;

    h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Nota:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1. Asigură interfața între departamentele funcționale din Primărie și departamentul de implementare a proiectelor de dezvoltare a sistemelor informatice – Direcția Strategii de Informatizare, Transformare digitală şi inovare.

2. Analizează nevoile utilizatorilor aplicațiilor informatice și cerințele lor, descrie arhitectura de sistem, situația existentă și cum se dorește a fi in viitor.

3. Oferă suport pentru toate fazele unui proiect, inclusiv în perioada de testare.

4. Asistă departamentele din Primărie în atingerea obiectivelor cu ajutorul sistemelor informatice.

5. Îmbunătățeste procesele IT din Primărie.

6. Analizează cerințele utilizatorilor, organizează și participă la interviuri și întâlniri de lucru pentru a determina cerințele funcționale și non-funcționale.

7. Analizează cerințele departamentelor din Primărie și oferă consultanță pentru transpunerea în cerințe de sistem.

8. Validează analiza de proiect cu toți membrii echipei de proiect. Se asigură că toate cerințele se regăsesc în documentul de analiză.

9. Oferă consultanță pentru analiza de impact și design făcute de către dezvoltatori externi, asigurându-se că cerințele utilizatorilor sunt respectate.

10. Analizează procesele IT din punct de vedere procedural și propune soluții de optimizarea a acestora.

11. Analizează diagramele de proces, asigurandu-se că acestea sunt optimizate și în conformitate atât cu stardardele IT, cât și cu procedurile interne.

12. Participă la procesul de îmbunătățire a proceselor IT apărute în urma analizelor post implementare.

13. Concepe și dezvoltă digramele de proces pentru procesele nou apărute în departamentul IT.

14. Propune, crează și implementează formulare/documente predefinite care să ajute în activitatea IT (diagrame de proces, proceduri, documentații etc).

15. Analizează din punctul de vedere al proceselor de sistem funcționarea în parametrii optimi a rețelei de calculatoare și a software-ului instalate pe echipamentele din primărie.

16. Efectuează analize de sistem împreună cu angajați din alte departamente și în cazul proiectelor complexe care depasesc resursele Direcţiei Strategii de Informatizare, cu specialiști externi.

17. Reprezintă persoana de contact pentru alte departamente în ceea ce privesc procesele departamentului de IT.

18. Participă la achiziționarea și testarea aplicațiilor informatice.

19. Participă la recepția calitativă a soluțiilor software achiziționate pentru toate departamentele primăriei.

20. Efectuează activităţi de analiză în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice locale.

21. Asigură suport pentru elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora.

22. Face recomandări privind îmbunătățirea proceselor curente

23. Se asigură de respectarea SLA-urilor agreate.

24. Îmbunătățeste procesele IT din Primărie; analizează cerințele departamentelor din Primărie și oferă consultanță pentru transpunerea în cerințe de sistem.

25. Identificarea, împreună cu restul personalul serviciului şi cu alte direcţii implicate, a problemelor economico-sociale ale municipiului care intră sub incidenţa asistenţei acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanţare nerambursabilă şi corelarea acestora cu Strategia de transformare digitală și inovare.

26. Asigurarea sprijinului necesar procesului de implementare eficientă și transparentă a fondurilor europene (sau a altor tipuri de finanţări) atrase de către municipalitate, în colaborare cu toate departamentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

27. Iniţierea, coordonarea şi/sau implementarea unor proiecte în domeniul transformării digitale, al societăţii informaţionale şi interoperabilităţii sistemelor informatice, în condiţiile legii, inclusiv monitorizarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea rezultatelor obţinute.

28. Colaborarea cu mediul academic, cu instituţii de învăţământ, cu societatea civilă, cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu organizații relevante în vederea derulării unor proiecte legate de transformarea digitală şi a unor proiecte de inovare.

29. Colaborarea cu mediul academic, cu instituţii de învăţământ, cu societatea civilă, cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu organizații relevante pentru evaluarea nevoilor de digitalizare și conceperea sau proiectarea unor soluții funcționale pentru serviciile publice, creând astfel bazele eficientizării și debirocratizării activității, crescând totodată deschiderea și transparența serviciilor publice.

30. Colaborarea cu mediul academic, cu instituţii de învăţământ, cu societatea civilă, cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu organizații relevante pentru a sprijini digitalizarea serviciilor publice de educație şi pentru a crește capacitatea de reziliență a serviciului public în perioade de criză.

31. Dezvoltarea unor proiecte de transformare digitală şi a unor proiecte de inovare în Municipiul Cluj-Napoca, într-un cadru de dialog şi participare, într-un cadru de co-creare a serviciilor publice digitale, asigurând transparenţa şi flexibilitatea.

32. Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor cu caracter personal, conform PS22 – Prelucrarea datelor cu caracter personal.

33. Desfăşoară munca la domiciliu respectând atribuţiilor aferente postului, în conformitate cu prevederile procedurii de sistem PS-38 Munca la domiciliu.

34. Salariatul îşi va realiza atribuţiile ce îi revin prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat conform legii, existent în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Alte prevederi:

– Participă la asigurarea securizării informațiilor și datelor prelucrate de către angajații din cadrul instituției, precum și a sistemelor de comunicare electronică.

– Participă la elaborarea procedurile/regulamentele specifice activității și asigură comunicarea acestora angajaților din cadrul insituției.

– Acordă interes permanent pentru noutățile legislative specifice domeniului de activitate.

– Asigură monitorizarea și dezvoltarea serviciilor IT din cadrul instituției.

– Asigură inventarierea aplicațiilor implementate în cadrul instituției.

– Răspunde de executarea eficientă şi de calitate a lucrărilor încredințate în cadrul serviciului, finalizarea acestora la termenele stabilite prin proceduri sau prin alte acte normative.

– Contribuie la respectarea normelor legale privind secretul și confidențialitatea datelor și informațiilor în cadrul serviciului; păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin exercitarea atribuţiilor.

– Răspunde de exactitatea datelor furnizate.

– Răspunde pentru corectitudinea documentelor întocmite.

– Contribuie la dezvoltarea aplicațiilor informatice conform specificațiilor elaborate, în regie proprie sau cu firme de specialitate.

– Contribuie la elaborarea strategiei de backup a sistemelor IT din primărie.

Securitatea şi sănătatea în muncă:

– Salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.

– Salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege.

– Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.

– Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.

Îndeplinirea atribuţiilor

– Salariatul răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit funcţiei pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate.

– Salariatul are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici.

– Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.

– În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei primite de la superiorii ierarhici, salariatul răspunde în condiţiile legii.

– Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.

– Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.

– Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic.

– Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului/biroului/compartimentului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunț