1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în data de 07.09.2021, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu (ID –550757) la Serviciul Transformare digitală și inovare, Direcţia Strategii de Informatizare, Transformare digitală și inovare.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

– selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

– proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

  • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 07.09.2021, ora 10, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Piața Lucian Blaga, nr.1-3, Cluj-Napoca.

  • Perioada de depunere a dosarelor: 05. 08.2021 – 24.08.2021;

  • Data afișării anunțului: 05.08.2021;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, probă la care pot participa doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

 - Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

  - Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Matematică și științe ale naturiiMatematică

Informatică

Ştiinţe inginereştiInginerie electrică, electronică şi telecomunicaţiiInginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Ştiinţe inginereştiIngineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informatiei

Ştiinţe sociale

Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale comunicării

Sociologie

Ştiinţe politice

Științe economice

 Studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (art. 468, alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ);

 Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu –cunoștințe dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii, potrivit standardului solicitat în anunțul de concurs;

Limba engleză: nivel mediu – nivel dovedit cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1.Constituția României, republicată;

Tematică: Titlul II, Cap.I,II,III – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; Titlul III. Cap. V, Secțiunea a -II-a – administrația publică locală;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: Titlul I și titlul II ale părții a VI-a,

3 Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: Capitolul I – Principii și definiții.

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematică: Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.

5. Planul Național de Relansare și Reziliență,

Tematică: Pilonul II. Transformare digitală (p. 435-518)

https://mfe.gov.ro/pnrr/

6. HORIZON 2020 pe scurt.

Tematică: Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/default/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf

7.EUR-LEX – Acces to European Union law

Tematică: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic Și Social European şi Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025, COM(2020) 625

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625

8. EUR-LEX – Acces to European Union law

Tematică: REGULAMENTUL (UE) NR. 910/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

9.Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

Tematică: Uniunea Europeană: Ce este și ce face

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en

10. LEGE nr.455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Tematică: integral

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28985

11.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

Tematică: integral

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224709

12.https://primariaclujnapoca.ro/cetateni/centrul-de-inovare-si-imaginatie-civica/

https://bugetareparticipativa.ro/

13. www.adr.gov.ro

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, intrarea str. Moților nr.3 , et.II, camera 99.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni (str. Moților nr.7), în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro);

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate;

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; (certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale precum și nivelul de competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză)

  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; (numai pentru funcții publice de conducere);

 f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

  i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 Nota:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Papp Gabriela Simona – consilier Serviciul Resurse umane.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – Administrație – Informații publice – Concursuri posturi vacante:

Formularul de înscriere la concurs, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii, Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

1. Coordonează și organizează activitatea Serviciului de transformare digitală si inovare.

2. Verifică și semnează documentele elaborate de către salariații Serviciului de transformare digitală si inovare.

3. Întocmește și implementează, cu aprobarea primarului, proiecte de hotărâre de consiliu în sfera de activitate a Serviciului.

4. Contribuie la ducerea la îndeplinire a hotărârilor aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca încredințate Serviciului de transformare digitală si inovare.

5. Reprezintă instituția la diverse evenimente, conferințe sau workshopuri pe teme precum transformarea digitală, guvernanţa participativă, transparența decizională etc.

6. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce îi revin conform legii, regulamentului, programelor aprobate sau dispuse de primar și de raportarea asupra modului de realizare a acestora.

7. Îmbunătățeste procesele IT din Primărie; analizează cerințele departamentelor din Primărie și oferă consultanță pentru transpunerea în cerințe de sistem.

8. Identificarea, împreună cu restul personalul serviciului şi cu alte direcţii implicate, a problemelor economico-sociale ale municipiului care intră sub incidenţa asistenţei acordate prin programe UE sau a altor programe ce oferă finanţare nerambursabilă şi corelarea acestora cu Strategia de transformare digitală și inovare. Elaborarea unor prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico-socială şi supunerea acestora spre aprobare Consiliului Local.

9. Participarea la elaborarea planului integrat de dezvoltare urbană – propuneri privind integrarea europeană a municipiului Cluj-Napoca.

10. Monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de transformare digitală și inovare a municipiului, împreună cu factori interesaţi, pe domenii specifice menţionate în cadrul strategiei.

11. Evaluarea impactului proiectelor derulate şi comunicarea acestuia conducerii, finanţatorilor şi partenerilor de proiect.

12. Stabilirea relațiilor de parteneriat în vederea absorbției fondurilor europene (sau a altor tipuri de finanţări) destinate transformării digitale şi/sau unor proiecte de inovare.

13. Asigurarea sprijinului necesar procesului de implementare eficientă și transparentă a fondurilor europene (sau a altor tipuri de finanţări) atrase de către municipalitate, în colaborare cu toate departamentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

14. Iniţierea, coordonarea şi/sau implementarea unor proiecte în domeniul transformării digitale, al societăţii informaţionale şi interoperabilităţii sistemelor informatice, în condiţiile legii, inclusiv monitorizarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea rezultatelor obţinute.

15. Colaborarea cu mediul academic, cu instituţii de învăţământ, cu societatea civilă, cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu organizații relevante în vederea derulării unor proiecte legate de transformarea digitală şi a unor proiecte de inovare.

16. Colaborarea cu mediul academic, cu instituţii de învăţământ, cu societatea civilă, cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu organizații relevante pentru evaluarea nevoilor de digitalizare și conceperea sau proiectarea unor soluții funcționale pentru serviciile publice, creând astfel bazele eficientizării și debirocratizării activității, crescând totodată deschiderea și transparența serviciilor publice.

17. Colaborarea cu mediul academic, cu instituţii de învăţământ, cu societatea civilă, cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu organizații relevante pentru a sprijini digitalizarea serviciilor publice de educație şi pentru a crește capacitatea de reziliență a serviciului public în perioade de criză.

18. Dezvoltarea unor proiecte de transformare digitală şi a unor proiecte de inovare în Municipiul Cluj-Napoca, într-un cadru de dialog şi participare, într-un cadru de co-creare a serviciilor publice digitale, asigurând transparenţa şi flexibilitatea.

19. Îndeplinirea sarcinilor primite din partea primarului Municipiului Cluj-Napoca, în vederea elaborării politicilor şi strategiilor, a proiectelor, programelor, studiilor şi analizelor, precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare realizării competenţei autorităţii publice.

20. Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor cu caracter personal, conform PS22 – Prelucrarea datelor cu caracter personal.

21. Salariatul îşi va realiza atribuţiile ce îi revin prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat conform legii, existent în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Alte prevederi:

– Participă la asigurarea securizării informațiilor și datelor prelucrate de către angajații din cadrul instituției, precum și a sistemelor de comunicare electronică.

– Participă la elaborarea procedurile/regulamentele specifice activității și asigură comunicarea acestora angajaților din cadrul insituției.

– Acordă interes permanent pentru noutățile legislative specifice domeniului de activitate.

– Asigură monitorizarea și dezvoltarea serviciilor IT din cadrul instituției.

– Asigură inventarierea aplicațiilor implementate în cadrul instituției.

– Răspunde de executarea eficientă şi de calitate a lucrărilor încredințate în cadrul serviciului, finalizarea acestora la termenele stabilite prin proceduri sau prin alte acte normative.

– Contribuie la respectarea normelor legale privind secretul și confidențialitatea datelor și informațiilor în cadrul serviciului; păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin exercitarea atribuţiilor.

– Răspunde de exactitatea datelor furnizate.

– Răspunde pentru corectitudinea documentelor întocmite.

– Contribuie la dezvoltarea aplicațiilor informatice conform specificațiilor elaborate, în regie proprie sau cu firme de specialitate.

Anunț concurs

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final