Rezultate afișate în 19 ianuarie 2019 08:30
2

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 12.02.2019, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor publice de execuţie vacante la Direcţia Generală de Urbanism – Direcția Urbanism:
Serviciul Urbanism:
-consilier, clasa a I-a, grad profesional superior (2 posturi)

  • selecţia dosarelor de înscriere
  •  probă scrisă
  • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 12. 02. 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Perioada de depunere a dosarelor: 07.01.2019 – 28. 01.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
– Serviciul urbanism – domeniul fundamental: “științe umaniste și artă”, ramura de știință: “arhitectură și urbanism”, domeniul de licență: “arhitectură și urbanism” specializarea: “arhitectură, proiectare și planificare urbană, urbanism și amenajarea teritoriului” ( consilier, clasa a I-a, grad profesional superior)
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani (pentru funcțiile publice de grad profesional superior);
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani (pentru funcțiile publice de grad profesional principal);
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an (pentru funcțiile publice de grad profesional asistent);
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesară (pentru funcțiile publice de grad profesional debutant);
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document emis în condițiile legii potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 (intrarea str. Petru Maior, nr.2), etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro);
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, (sectiunea Informații publice – Concursuri ocupare posturi vacante);
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1. Studiază și aplică prevederile :
Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
Ordinul Ministerului dezvoltării regionale şi locuinţe nr. 839/2009 şi nr. 1867/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
Studiază Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca (P.U.G.) și regulamentele locale aferente documentațiilor de urbanism – Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) aprobate conform legii;
toate H.G., O.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului, de urbanism şi autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii.

2. Respectă procedura de eliberare a certificatelor de urbanism stabilită de conducerea
direcţiei şi aprobată de Primarului municipiului Cluj-Napoca;

Elaborează CERTIFICATE DE URBANISM în aplicația “Infocet”:
primeşte actele repartizate de către şeful de serviciu/repartizarea aleatorie, prin intermediul secretarei direcţiei, pe bază de borderou/semnătură;
studiază documentaţiile repartizate, întocmeşte și semnează adrese de completare în termen de 5 zile, de la data înregistrării, dacă documentația nu e completă conform legislației;
elaborează certificate de urbanism; Verifică, analizează, întocmeşte şi promovează spre aprobare, doar d.p.d.v. tehnic, fără a avea atribuţii în stabilirea situaţiei juridice (neavând pregătirea juridică profesională adecvată);
la elaborarea actelor colaborează cu Biroul de Strategii Urbane pentru încadrarea corectă a imobilului în documentaţiile de urbanism (PUZ/PUD) aprobate conform legii;
pentru certificatul de urbanism, inspectorul completează fişa de identificare internă, 431, cu datele necesare şi o anexează la cerere; colegul topograf îi va transmite acestuia, pe bază de semnătură, extrasul din P.U.G. cu încadrarea imobilului în acesta în 2 exemplare; extrasul din P.U.Z./P.U.D., dacă este cazul, cu încadrarea imobilului în acesta pe care îl va prelua din directorul comun 43, inspectorul va asigura anexarea acestor anexe dar și H.C.L.+ aviz C.T.A.T.U., pe coperta dosarului când acesta este trimis spre aprobare;
un exemplar din încadrarea colegului topograf îl va anexa la dosarul beneficiarului însoțit de certificatul de urbanism emis;
este responsabil de redactarea certificatelor de urbanism în aplicaţia Infocet, completând toate câmpurile, operarea şi a prelungirii termenului de valabilitatea Certificatului de urbanism;
în cazul documentaţiilor depuse pentru continuare lucrări cu / fără modificare de soluţie, verifică existenţa unor litigii pe rol la Serviciul Juridic şi Control Urbanism (prin semnarea cererilor de către inspectorii desemnaţi), ataşând apoi eventualele sentinţe;
inspectorul se preocupă de corectarea și completarea actului întocmit, în cazul returnării de pe circuitul de semnături, în vederea emiterii acestuia în termenul prevăzut de lege – 30 de zile;
după semnarea certificatelor de urbanism de către şefii ierarhici superior, înregistrează actele ieşite de la semnat, atribuindu-le număr în aplicaţia “Infocet”, constituindu-se astfel registrul de evidenţă aferentă şi ştampilează piesele cu situația existentă din ambele exemplare de documentaţie tehnică;
Răspunde la instanţele de judecată, interogatorii;
Răspunde la sesizări – reclamații,
Elaborează adeverințe pentru schimbarea destinației cf. Legea 50/91 actualizată, art.11, lit. n) și efectuează obligatoriu deplasări pe teren pentru verificarea situaţiei de la faţa locului, conform procedurii interne ;
întocmeşte note interne către celelalte compartimente ale primăriei în vederea obţinerii de date, ori pentru transmiterea unor informaţii
Întocmește Avizul Primarului și se emite în termenul prevăzut de lege
răspunde de verificarea tuturor pieselor necesare emiterii certificatului de urbanism/ adresei O.C.P.I./ aviz primar/ achitarea taxei prevăzute de lege, în caz contrar se va returna documentația, aceste piese se vor preda complete, pe bază de borderou, către arhiva 431 și se vor păstra în arhivă în termenul prevăzut de Nomenclatorul arhivistic
predă actele Centrului de Informare Cetățeni (C.I.C.), pe bază de borderou, spre ridicare de către beneficiari;
4.Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate, de rezolvarea lor în termenul prevăzut de lege şi de dispoziţiile Primarului municipiului Cluj-Napoca;
5.Respectă disciplina la locul de muncă și programul de lucru, conform Regulamentului intern al instituţiei ;
6.Raportează şefului de serviciu stadiul lucrărilor, săptămânal sau în cazurile urgente zilnic, în vederea finalizării sarcinilor de serviciu primite;
7.Finalizează toate problemele în curs de executare, nefinalizate, în cazul în care solicită plecarea în concediul de odihnă, în delegaţie sau dacă va lipsi din alte motive, predă inspectorului care îl înlocuiește actele pe care în operare și nesoluționate și îi aduce la cunoștință problemele nesoluționate;
8.Acordă relaţii publicului, conform programului aprobat de Primarului municipiului
Cluj-Napoca;
9. Procedează la arhivarea, în condiţiile legii, cererilor, a documentaţiilor aferente, a
certificatelor de urbanism şi a adeverinţelor emise, în conformitate cu Nomenclatorul
arhivistic aprobat cu Dispoziţia primarului nr. 6456/22.12.2010 şi predă documentele,
pe bază de borderou în 2 exemplare, semnat, persoanei responsabile cu arhiva din
serviciul urbanism;
10. Deplasări pe teren pentru verificarea situației de la fața locului acolo unde se impune.
11. Face parte din comisiile în care este desemnat din partea serviciului urbanism şi comunică şefului de serviciu, respectiv serviciului, informaţiile noi.
12. Colaborează la actualizarea sau elaborarea altor regulamente de reglementare, necesare în vederea emiterii de certificate de urbanism, înaintează propuneri privind îmbunătățirea activității serviciului
13. Preia sarcinile de serviciu ale ocupantului postului nr. 6/431, când acesta este în
concediu de odihnă sau în alte situaţii neprevăzute – conform tabelului de delegări de atribuții și competență anexat;
14. Îndeplinește și alte sarcini, intervenite, în funcţie de necesităţile instituţiei, primite de la șefii ierarhici.

15. Alte prevederi:
Securitatea şi sănătatea în muncă:
salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege
Sistemul de management al calităţii:
– salariatul îşi va realiza atribuţiile ce-i revin stabilite prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.
Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.
Salariatul este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.
Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală.
Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă situaţiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.
Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.
Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.
Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.
Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic.

Anunț concurs

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul contestației

Rezultatul final