Art.1.

(1) Prezentul regulament stabileşte modul de autorizare şi desfăşurare a activității de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca.

(2) Regulamentul este întocmit în baza prevederilor următoarelor acte normative:

 • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață, republicată, aprobată prin Legea nr. 650/2002;
 • Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață;
 • Hotărârea Consiliului local Cluj-Napoca nr. 383/2007 privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism – avizul nr. 8702/06.06.2007 referitor la amenajarea teraselor pe domeniul public;
 • Hotărârea Consiliului local Cluj-Napoca nr. 150/2009 privind reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • Hotărârea Consiliului local Cluj-Napoca nr. 170/2009 privind reglementarea activităŃii de comerț stradal, desfăşurată la gherete, tonete, panouri publicitare mobile, suporți etc;
 • Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal;
 • Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice.

Art.2. Prin comerț stradal, în sensul prezentului regulament, se înțelege activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare în standuri, gherete, chioşcuri, tonete, terase şi alte obiecte de mobilier stradal amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului, pe o perioadă determinată, în locuri aprobate de către Primăria municipiului Cluj- Napoca.

Art.3. În sensul prezentului regulament termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

 • Tonetă – tarabă, stand mic la care se vând flori, legume, fructe etc.;
 • Chioşc – construcție mică, prevăzută cu o fereastră mobilă, prin care sunt vândute ziare, reviste, cărți, țigări etc.;
 • Gheretă – construcție din materiale uşoare, amplasată în regim provizoriu şi demontabil unde sunt vândute produse alimentare şi nealimentare;
 • Terasă de alimentație publică – un loc special amenajat, cu mese pentru servirea consumatorilor cu produse de alimentație publică;
 • Dozator – aparat standardizat destinat comercializării de suc, cafea, lapte, înghețată, pop corn etc.,
 • Vitrină frigorifică, ladă frigorifică – aparat frigorific destinat expunerii mărfurilor.
Art.4. Activitatea de comerț stradal pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca se desfăşoară de către comercianți persoane fizice sau juridice în baza contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal pentru terenul proprietate publică sau privată a municipiului Cluj-Napoca ocupat de mobilierul stradal. La baza contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal va sta dispoziŃia primarului, acordul primarului exprimat în baza Legii nr. 60/1991, republicată sau certificatul de urbanism, după caz. În cazul în care este necesară eliberarea autorizației de construire în baza Legii nr. 50/1991, republicată, contractul de închiriere va fi obținut anterior emiterii autorizației de construire.

Art.5. (1) În vederea eliberării contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal, comercianții vor depune la Primăria municipiului Cluj-Napoca un dosar plic, cu următoarele documente (în copie xerox):

 1. cerere tip în original cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită eliberarea contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal;
 2. certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului şi certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile;
 3. actele de constituire a persoanei fizice autorizate/persoanei juridice;
 4. plan de situație, cu încadrarea în zonă a amplasamentului solicitat la scara 1:500;
 5. certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcția de impozite şi taxe locale, care să ateste achitarea obligațiilor fiscale.

(2) Pentru prelungirea contractului de închiriere este necesar acordul Consiliului local şi sunt necesare actele precizate la pct. (1) lit. a), b), e) şi certificatul de urbanism pentru amplasarea mobilierului, unde este cazul, conform Legii nr. 50/1991, republicată.

Art.6. Eliberarea contractelor de închiriere/abonamentelor de comerț stradal de către autoritatea
administrației publice locale se efectuează cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament şi a prevederilor legale în vigoare.

Art.7. (1) Este interzisă cedarea folosinței spațiilor şi a amplasamentelor aprobate pentru desfăşurarea activității de comerț stradal pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Activitatea de comerț stradal va fi desfăşurată de către titularul contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal.

Art.8. (1) Comisia tehnică de urbanism şi de amenajare a teritoriului va stabili, în baza inventarului întocmit de Direcția Poliția Comunitară, amplasamentele pe care este permisă desfăşurarea de activități comerciale pe domeniul public şi privat al municipiului, în termen de 6 luni de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

(2) Pe raza municipiului Cluj-Napoca amplasamentele aprobate de Comisia tehnică de urbanism şi de amenajare a teritoriului vor fi scoase la licitație publică cu strigare potrivit procedurii ce urmează a fi adoptată printr-o hotărâre ulterioară.

În zona protejată, modelele de mobilier stradal vor fi stabilite de către Comisia tehnică de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

În cartierele municipiului, cu excepŃia zonei protejate, sunt acceptate următoarele tipuri de mobilier
stradal:

 • tonete şi chioşcuri al căror model va fi stabilit prin caietul de sarcini al licitației;
 • gherete cu dimensiuni cuprinse între 6 mp. şi maxim 18 mp., construite integral din tâmplărie PVC şi aluminiu.

Obiectele de mobilier comercial stradal, care se află pe locații neaprobate de Comisia tehnică de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau care aparțin altui comerciant decât adjudecatarul licitației ori care nu respectă modelul aprobat sau prevăzut în caietul de sarcini al licitației, vor fi îndepărtate de proprietarii acestora în termen de maxim 7 zile de la primirea somației, pe propria cheltuială sau, în caz de refuz, eliberarea amplasamentului va fi realizată de către RADP, cu recuperarea cheltuielilor aferente de la proprietarul mobilierului de comerț stradal.

(3) Adjudecatarii licitațiilor organizate conform prevederilor al. (1) vor face demersurile necesare pentru obținerea documentațiilor de urbanism conform Legii nr. 50/1991, republicată.

La emiterea autorizației de construire, Direcția Urbanism şi dezvoltare urbană poate face observații referitoare la dimensiunile, formatul şi estetica mobilierului existent.

(4) Pe lângă mijloacele cerute de legislația în vigoare pentru aducerea la cunoştință publică a prezentului regulament, Primăria municipiului Cluj-Napoca va notifica în scris toți actualii titulari ai amplasamentelor care vor fi licitate în vederea prezentării la licitație.

Art. 9. Prin excepție de la procedura licitației publice cu strigare, pot fi eliberate contracte de închiriere sezonieră pentru desfăşurarea activităților de alimentație publică la terase provizorii, în următoarele condiții:

 • să facă dovada deținerii unui spațiu comercial cu destinație de alimentație publică la o distanță de maxim 20 m; spațiul comercial va deține acord de funcționare şi grup social propriu;
 • amplasamentul să aibă certificat de urbanism şi avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 • societatea comercială să prezinte toate documentele prevăzute la art. 5 al. (1).

Autorizațiile de construire sunt emise anual. Contractele de închiriere sunt întocmite pe perioada sezonieră (valabilitatea autorizației de construcție), iar tarifele sunt stabilite de comisia de prețuri şi tarife din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Terasele vor fi mobilate respectând prevederile Hotărârii nr. 383/ 2007.

Art. 10. Amplasamentele vor fi selectate astfel încât să nu perturbe traficul rutier şi pietonal, să nu afecteze spațiile verzi şi zonele cu monumente istorice sau arhitecturale.

Art. 11. Vor fi emise abonamente de comerț stradal la ocazii speciale (sărbători religioase, festivaluri, sărbători populare, târguri), pentru comercializarea de produse specifice, precum şi în cazul comercializării produselor agricole de sezon, în limita amplasamentelor aprobate prin dispoziție a primarului sau prin acordul primarului exprimat în baza Legii nr. 60/1991, republicată, pe o perioadă care nu va depăşi 4 luni în cursul unui an calendaristic.

Art.12. Eliberarea acordurilor pentru spectacole, manifestări promoționale, publicitare, culturale sau sportive va fi făcută pe o perioadă care nu va depăşi 30 de zile, după obținerea prealabilă a aprobărilor prevăzute de lege.

Art.13. Este permisă autorizarea pe raza municipiului Cluj-Napoca a autovehiculelor de tip comercial destinate comercializării de produse alimentare, cu condiția ca acestea să dețină toate avizele şi autorizațiile impuse de legislația sanitară în vigoare, precum şi avizul Comisiei municipale de sistematizare a circulației.

Art.14. Este interzisă amplasarea cu scopul de a desfăşura activități de comerț, pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, a rulotelor de orice tip, precum şi desfăşurarea următoarelor activități: casă de amanet, jocuri de noroc şi comercializarea de substanțe interzise prin lege sau nocive pentru sănătate, sau confecții, încălțăminte de tip second hand, iar pentru zona protejată şi alte destinații stabilite de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Art.15. Comercianților care au debite sau amenzi contravenționale neachitate nu li se vor mai prelungi abonamentele de comerț stradal sau contractele de închiriere pentru teren, până la achitarea tuturor obligațiilor financiare față de Primăria municipiului Cluj-Napoca în termen de maxim 10 de zile de la notificare. În caz contrar, acestea vor fi reziliate.

Art.16. Pentru terenul ocupat în baza contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal, sunt percepute taxele datorate de persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau permanent locurile publice, conform legislației în vigoare. Cuantumul taxelor este stabilit în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.17. Comercianții care desfăşoară activități de comerț stradal au următoarele obligații:

 1. Să desfăşoare activități de comerț stradal cu respectarea normelor privind:
  1. igiena şi sănătatea publică;
  2. protecția consumatorilor;
  3. proveniența şi calitatea mărfurilor;
  4. utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;
  5. liniştea şi ordinea publică;
  6. protecția muncii.
 2. Să respecte următoarele cerințe, privind activitatea la punctul de lucru autorizat:
  1. să inscripționeze mobilierul stradal cu: denumirea firmei, sediul social, numărul autorizației de construire, numărul abonamentului de comerț stradal pentru terenul ocupat;
  2. să dețină la punctul de lucru abonamentul de comerț stradal pentru terenul ocupat, precum şi toate autorizațiile, aprobările şi avizele stabilite prin lege necesare funcționării;
  3. să întrețină în mod corespunzător mobilierul stradal, curat atât în interior cât şi în exterior, fără să fie îndoit sau distrus, modificat (prelungit cu improvizații de tip aripi rabatabile, suporți, acoperit cu prelate sau folii de plastic, etc.);
  4. să respecte ordinea şi liniştea publică, să păstreze curățenia în perimetrul amplasamentului şi să nu creeze disconfort vecinătăților;
  5. să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Comercianții vor încheia contracte pentru prestări servicii de salubrizare cu agenți economici specializați şi vor asigura dotarea punctelor de lucru cu recipienți standardizați pentru colectarea deşeurilor şi cu toalete ecologice, după caz.
  6. să nu depoziteze produsele destinate comercializării direct pe caldarâm;
  7. să nu depoziteze ambalaje şi alte obiecte similare în imediata vecinătate a locului de desfăşurare a activității;
  8. să respecte condițiile stabilite prin abonamentul de comerț stradal pentru terenul ocupat;
  9. să respecte obiectul de activitate aprobat, conform autorizațiilor şi abonamentului de comerț stradal pentru terenul ocupat;
  10. să utilizeze personal calificat pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare şi pentru activitatea de alimentație publică;
  11. să respecte condițiile stabilite prin autorizația de construire (amplasament şi tip de mobilier);
  12. să respecte prevederile actelor normative în vigoare privind activitatea de comerț stradal;
  13. să respecte prevederile actelor normative în vigoare privind amenajarea şi funcționarea teraselor de alimentație publică;
  14. să dețină la locul de desfăşurare a activității următoarele documente:
   • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului şi certificat constatator;
   • acord de funcționare şi aprobarea de orar eliberat de Primăria municipiului ClujNapoca, pentru activitățile care necesită acest acord;
   • contract de închiriere/abonament de comerț stradal pentru teren;
   • autorizația de construire pentru amplasarea mobilierului, împreună cu documentația tehnică aferentă, vizată spre neschimbare;
   • plan de situație cu încadrarea în zonă a amplasamentului;
   • contract pentru prestări servicii de salubritate;
   • act de identitate al vânzătorului;
   • să dețină acte de proveniență a mărfii comercializate.
  15. Să respecte orarul de funcționare aprobat de Primăria municipiului Cluj-Napoca, după caz.
  16. În caz de interes public declarat de primărie, titularul contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal îşi asumă obligația de a elibera amplasamentul fără alte pretenții.
  17. Să comercializeze, la solicitarea primăriei, fără perceperea unui comision, tichete de parcare sau alte asemenea şi să afişeze materiale de informații publice.

Art. 18. Amplasamentele licitate pe zonele pietonale, conform Hotărârii nr. 580/2007 şi a Hotărârii nr. 325/2008, nu fac obiectul prezentului regulament.

Art. 19. Nerespectarea dispozițiilor prezentului Regulament se sancționează conform Hotărârii nr. 150/2009 a Hotărârii nr. 191/2009, precum şi a altor prevederi legale în vigoare.