Serviciul Buget și execuție bugetară

Conducere

Mădăraș Ștefania Julieta

Șef serviciu
Date de contact
0264 596 030 / 4110; 4111 serviciulbuget@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 69
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3., cam. 69.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

Are în subordine Compartimentul Buget, învăţământ preuniversitar de stat.

 • elaborarea proiectului bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, compus din bugetul local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi supunerea spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • execuţia bugetului general:
  • deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare, în limita sumelor aprobate pe destinaţiile specificate în buget pentru bugetul propriu şi pentru bugetul celorlalte instituţii sau servicii publice subordonate din bugetul local;
  • verificarea ordonanţările la plată, efectuarea plăţilor cheltuielilor, evidenţa analitică a angajamentelor bugetare şi legale, obligaţiilor de plată şi a plăţilor pentru capitolele bugetare repartizate.
 • raportarea execuţiei bugetare:
  • lunar, trimestrial şi anual se întocmesc şi centralizează situaţii financiare asupra execuţiei bugetare şi raportări în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru bugetul propriu şi pentru bugetul instituţiilor şi serviciilor publice parte componentă a bugetului general.
 • întocmirea proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, bugetul regiilor autonome de subordonare locală, contul de execuţie al bugetului general, situaţiile financiare anuale ale regiilor de subordonare locală, etc.;
 • exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni derulate prin Serviciul Buget şi execuţie bugetară;
 • aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor Serviciului Buget şi execuţie bugetară.

Elaborarea proiectului bugetului general (anual, la fiecare rectificare şi în perspectivă pentru următorii patru ani), cuprinde activitate de fundamentare şi determinare a veniturilor posibil de încasat pentru finanţarea cheltuielilor necesare a se realiza în vederea oferirii serviciilor locale ce intră în competenţa şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale. Bugetul general se supune spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi după aprobarea acestuia se repartizează pe trimestre şi se comunică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Cluj, direcţiilor din cadrul Municipiului Cluj-Napoca şi fiecărui ordonator terţiar de credite.

2. Execuţia bugetară, respectiv partea privind: deschiderile şi repartizările de credite bugetare conform Ordinului 501/2003 atât pentru bugetul propriu cât şi pentru unităţile subordonate, verificarea ordonanţărilor de plată, plata cheltuielilor, evidenţa analitică a angajamentelor bugetare şi legale, a obligaţiilor de plată şi a plăţilor pentru următoarele capitole de cheltuieli:

 • pentru cheltuielile de capital sursa: buget local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local:

51 – Autorităţi publice;

61 – Ordine publică şi siguranţă naţională;

65 – Învăţământ;

66 – Sănătate;

67 – Cultură, recreere şi religie;

68 – Asigurări şi asistenţă socială;

70 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică;

74 – Protecţia mediului;

81 – Combustibili şi energie;

84 – Transporturi

 • pentru bunuri şi servicii – buget local:

67 – Cultură, recreere şi religie;

70 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică;

74 – Protecţia mediului;

83 – Agricultură, Sivicultură;

84 – Transporturi.

 • pentru subvenţii şi transferuri- buget local:

67 – Cultură, recreere şi religie;

68 – Asigurări şi asistenţă socială;

70 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică;

81 – Combustibili şi energie;

84 – Transporturi

 • dobânzi şi rate de capital -buget local:

51 – Autorităţi publice;

55 – Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi;

70 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică;

84 – Transporturi.

 1. verificarea, prezentarea pentru aprobare la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului a Proiectelor de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi evidenţa acestora;
 2. verificarea existenţei creditelor bugetare disponibile în cazul propunerii de angajare a cheltuielilor;
 3. verificarea ordonanţărilor la plată dacă acestea:
  • au fost emise corect, corespund cheltuielilor angajate şi suma este exactă;
  • cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;
  • există credite bugetare disponibile şi completează ordonaţările cu disponibilul înaintea şi după efectuarea plăţii;
  • documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;
  • numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte.
 4. plata cheltuielilor, după verificarea prealabilă a respectării următoarelor condiţii:
  • cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate;
  • există toate documentele justificative care să justifice plata;
  • semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate să exercite atribuţiile ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare, potrivit legii;
  • beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat;
  • suma datorată beneficiarului este corectă;
  • documentele de angajare şi ordonanţare au primit viza de control financiar preventiv;
  • documentele sunt completate cu datele cerute de formular;
  • alte condiţii prevăzute de lege.
 5. evidenţa analitică a angajamentelor bugetare – contul 8066;
 6. evidenţa analitică a angajamentelor legale- contul 8067;
 7. evidenţa analitică a obligaţiilor de plată şi a plăţilor, conturile 401.01, 401.03-Furnizori, 403Efecte de plătit, 405- Efecte de plătit pentru active fixe şi 7702- Finanţarea de la bugetele locale;
 8. evidenţa analitică a plăţilor pe fiecare contract încheiat;
 9. evidenţa garanţiilor reţinute pe fiecare contract încheiat şi deblocarea garanţiilor respective şi a instrumentelor de garantare conturile 8050 şi 8049;
 10. evidenţa analitică a crediteloe de angajament aprobate şi a creditelor de angajament angajate conturile 8071 şi 8072.

3. Raportarea Execuţiei Bugetare:

 • raportări lunare:
  1. execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (în colaborare cu Serviciul Contabilitate);
  2. execuţia cheltuielilor din finanţările rambursabile interne şi execuţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local (în colaborare cu Serviciul Contabilitate);
  3. execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (Instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, Casa de Cultură a municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de Ajutor social şi pensiune, Centrul Bugetar de administrare creşe, Direcţia de Asistenţă socială şi medicală, Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor);
  4. monitorizarea cheltuielilor de personal pentru ordonatorii terţiari şi centralizarea la nivelul ordonatorului principal de credite;
  5. situaţia privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ- teritorială;
  6. centralizarea şi verificarea corelaţiilor referitoare la situaţia plăţilor restante şi a bilanţului prescurtat pentru ordonatorii terţiari de credite.
 • raportări trimestriale:
  1. centralizarea şi verificarea corelaţiilor pentru situaţiile financiare anuale şi trimestriale pentu ordonatorii terţiari de credite;
  2. întocmirea şi verificarea unor componente ale situaţiilor financiare anuale şi trimestriale care ţin de atribuţiile Serviciului Buget şi execuţie bugetară.

4. Întocmirea proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, bugetul regiilor autonome de subordonare locală, contul de execuţie al bugetului general, situaţiile financiare anuale ale Municipiului Cluj-Napoca şi ale regiilor de subordonare locală, etc.

5. Exercitarea contolului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni derulate prin Serviciul Buget şi execuţie bugetară:

 1. angajamentele legale şi bugetare;
 2. deschiderilor şi repartizărilor de credite bugetare;
 3. modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate;
 4. ordonanţării cheltuielilor.

6. Asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor Serviciului Buget şi execuţie bugetară şi rezolvă corespondenţa repartizată.

 • realizarea corectă a lucrărilor încredinţate;
 • transmiterea corectă a datelor privind întocmirea situaţiilor financiare;
  respectarea instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice privind întocmirea bugetului general.
 • realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • documente şi informaţii primite de la compartimentele din Primărie şi de la unităţile subordonate: note justificative privind deschiderile şi repartizarea de credite din bugetul local, documente justificative pentru efectuarea de plăţi din bugetul general, note de fundamentare privind întocmirea bugetului general, note interne.
 • documente şi informaţii transmise altor compartimente din Primărie, unităţilor subordonate şi în exterior: informări, răspusuri la note interne, programe de activitate, referate şi proiecte de hotărâri ale Consiliului local, comunicarea sumelor aprobate prin buget.
 • relaţii cu Trezoreria, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, B.C.R.Cluj, diverşi furnizori cu care Municipiul Cluj-Napoca are relaţii contractuale.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK