Direcţia Economică

Conducere

Moigrădan Olimpia

Director executiv
Date de contact

0264 594 878


0264 596 030 / 4100; 4109 directiaeconomica@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 73, 74
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

 • Primăria municipiului Cluj-Napoca:
 • str. Moţilor nr. 3, et. 2, cam. 31, 39, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
 • str. Moţilor nr. 7, et. 1, ghişeele nr. 19, 20, 21, 22;
 • Piaţa Unirii nr. 1, et. 1, sala 15, ghișeele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
 • Primăria Manăştur, casierie;
 • Primăria Marăşti, casierie;
 • Primăria Iris, casierie;
 • Primăria Someşeni, casierie;
 • Primăria Grigorescu, casierie;
 • Primăria Zorilor, casierie.

Direcţia Economică este subordonată Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • prelucrarea informaţiilor financiar contabile privind întocmirea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Cluj-Napoca compus din bugetul local, bugetul împrimuturilor interne, bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul veniturilor proprii şi subvenţii, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
 • furnizarea informaţiilor financiar contabile privind patrimoniul public şi privat;
 • întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia de casă, fluxurile de trezorerie, rezultat patrimonial, situaţia activelor şi datoriilor, situaţia acţiunilor deţinute în numele Statului Român la societăţile comerciale, contul de execuţie a creditelor interne, conturile de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, situaţia raportării datoriei publice locale.
 • efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi depunerea/ridicarea numerarului la/de la trezorerie;
 • plata unor cheltuieli de judecată, excutare, sau a altor cheltuieli rezultate din titluri executorii;
 • acordarea de avansuri pentru cheltuieli materiale şi deplasare şi verificarea deconturilor;
 • efectuarea tuturor operațiunilor necesare plății drepturilor salariale personalului aparatului de specialitate a primarului – cap. 51, personalului Direcției de Evidență a persoanelor – cap. 54 și personalului Direcției Generale Poliția locală – cap. 61;
 • asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea furnizării informaţiilor financiar contabile privind patrimoniul public şi privat, sursele de finanţare, execuţia de casă a bugetului local pe structura clasificaţiei bugetare;
 • realizarea veniturilor in conformitate cu prevederilor bugetare, capitolul venituri din inchirieri si concesiuni;
 • elaborarea proiectului bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca, compus din bugetul local, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi supunerea spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • execuţia bugetului general:
  • deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare, în limita sumelor aprobate pe destinaţiile specificate în buget pentru bugetul propriu şi pentru bugetul celorlalte instituţii sau servicii publice subordonate din bugetul local;
  • verificarea ordonanţările la plată, efectuarea plăţilor cheltuielilor, evidenţa analitică a angajamentelor bugetare şi legale, obligaţiilor de plată şi a plăţilor pentru capitolele bugetare repartizate.
 • raportarea execuţiei bugetare:
 • întocmirea și centralizarea lunar, trimestrial şi anual a situaţiilor financiare asupra execuţiei bugetare şi raportări în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru bugetul propriu şi pentru bugetul instituţiilor şi serviciilor publice parte componentă a bugetului general.
 • întocmirea proiectelor de hotărâri legate de: bugetul general, bugetul regiilor autonome de subordonare locală, contul de execuţie al bugetului general, situaţiile financiare anuale ale regiilor de subordonare locală etc.;
 • exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni derulate prin Serviciul Buget şi execuţie bugetară;
 • aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea realizării atribuţiilor Serviciului Buget şi execuţie bugetară.
 • realizarea corectă a lucrărilor încredinţate;
 • transmiterea corectă a datelor privind întocmirea situaţiilor financiare;
 • respectarea instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice privind întocmirea bugetului general;
 • îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligaţiilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • conducerea evidenţei contabile în afara bugetului: angajamente bugetare şi legale, ordonanţarea plăţilor pentru cheltuielile de personal;
 • efectuarea plăţilor cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare, angajamentele bugetare și legale;
 • gestiunea numerarului la casierii şi la casieria centrală;
 • cunoaşterea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a normativelor interne în domeniu;
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor gestionate;
 • răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea actelor emise;
 • respectarea instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice privind aplicarea Monografiei contabile, a Planului de conturi pentru instituţii publice;
 • certificarea realitatii, exactitatii si legalitatii sumelor inregistrate in toate documentele generate de activitatea de incasare si urmarire a veniturilor din exploatarea domeniului public si privat al municipiului precum si din exploatarea fondului imobiliar de stat.
 • exercitarea controlului financiar preventiv;
 • efectuarea controlului inopinat la casieriile din subordine;
 • realizarea sarcinilor de serviciu cu respectarea legislaţiei aplicabile;
 • competente stabilite prin dispozitie a primarului;
 • realizarea cu profesionalism a sarcinilor de serviciu cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • se primesc documente justificative de la toate compartimentele din Primărie privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • se primesc notele de fundamentare de la Ordonatorii terţiari de credite şi regiile de subordonare locală;
 • se transmit prevederile bugetare aprobate pe compartimente din cadrul Primăriei;
 • colaborarea cu toate compartimentele de muncă cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului instituţiei;
 • colaborarea privind aplicarea OMF nr. 1792/2002 prind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice;
 • se transmit prevederile bugetare ordonatorilor terţiari de credite şi regiilor de subordonare locală;
 • se transmit situaţiile financiar contabille către Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Cluj-Napoca, Instituţii de credit, Ministerul finanţelor publice, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, Institutul Naţional de Statistică.

Misiunea şi scopul Direcţiei Economice se realizează prin intermediul celor 5 compartimente de muncă.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK