Administrator public

Conducere

Șurubaru Gheorghe

Administrator public
Date de contact
0264 596 030 / 2155; 2130 administratorpublic@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 82
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr.3, cam. 82.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • eficientizarea managementului în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 •  soluționarea problemelor legate de serviciile de care trebuie să beneficieze comunitatea în domeniile: infrastructură urbană, ecologie și mediu, situații de urgență;
 •  coordonarea proiectelor Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat și din alte surse.

I. Obiectivele privind asigurarea desfășurării în condiții de performanță a activității administratorului public sunt:

1. Asigurarea desfășurării activității în condiții de eficiență și eficacitate a aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și în mod special a compartimentelor funcționale pe care le coordonează, după cum urmează:

Direcția Tehnică:

 • coordonează activitatea privind realizarea obiectivelor de investiții;
 •  monitorizarea reglementării circulației vehiculelor și pietonilor în Municipiul Cluj-Napoca, acordare avize necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru construcții civile cu diverse destinații, urmărirea lucrărilor la rețele edilitare;
 • coordonează activitatea privind achizițiile publice în scopul realizării programelor de lucrări publice la nivelul Municipiului Cluj-Napoca;
 •  monitorizarea programului de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații ale drumurilor și podurilor precum și consolidării de teren care afectează drumurile sau podurile din Municipiul Cluj-Napoca;
 •  asigurarea desfășurării activității specifice cimitirelor aflate în patrimoniul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • coordonarea activității din hale și piețe aflate în administrarea Municipiului Cluj-Napoca;
 •  monitorizarea reparațiilor curente la imobile aflate în proprietatea statului român, reparații curente la unități de invățământ preuniversitar de stat, iluminat public, întreținere, fațadizări.

Direcția Ecologie urbană și spații verzi:

 •  organizarea activităților de salubritate stradală, menajeră, deszăpezire, pavoazare, deratizare, dezinsecție, dezinfecție, întreținere și decolmatare cursuri de apă pe raza Municipiului ClujNapoca, întreținere și vidanjare toalete publice, amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, toaletare arbori în declin fiziologic, întocmire documentații și avize pentru realizarea proiectelor de cadastru verde, casa verde, energia verde, implementarea AQUIS-ului comunitar privind protecția mediului, administrare pășuni și fond forestier din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

Coordonarea activității Serviciului Situații de urgență.

2. Coordonează proiectele Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse.

II. Pentru îmbunătățirea activității la nivelul instituției, administratorul public:

 1.  Propune soluții pentru îmbunătățirea funcționării aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.
 2. Face propuneri referitoare la asigurarea și managementul resurselor umane, financiare, tehnice si/ sau materiale ale Primariei municipiului Cluj-Napoca, pe care le gestioneaza în limita competențelor ce ii sunt delegate de Primarul municipiului Cluj-Napoca.
 3. Propune planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor Primăriei municipiului ClujNapoca.
 4. Asigură gestionarea și utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Cluj-Napoca.
 5.  Face propuneri privind repartizarea clară a responsabilităților între compartimentele de muncă a aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.
 6.  Coordonează activitatea Compartimentului monitorizare lucrări de infrastructura din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca.
 • să ducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii de performanță stabiliti în anexa la contractul de management
 •  să îndeplinească atribuțiile delegate de către primar, în limitele impuse de către acesta;
 •  coordonarea mai multor compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate prevazute în anexa la contractul de management;
 •  coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate și/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
 • atribuții referitoare la relatia cu Consiliul local pentru realizarea obiectivelor prevăzute în anexa la contractul de management;
 •  orice alte atribuții în domenii specifice instituției și postului, încredințate de către primar și/sau Consiliul local prin act administrativ și care nu contravin legii.
 • dispune cu privire la ducerea la îndeplinire a atribuțiilor conferite de lege primarului, care-i sunt delegate administratorului public, inclusiv calitatea de ordonator de credite stabilite prin dispoziție a primarului, în condițiile legii.
 •  colaborează cu toate compartimentele de muncă din aparatul de specialitate al primarului, cu serviciile publice din subordinea Consiliului local, cu regiile și intreprinderile publice organizate la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, în condițiile legii.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK