Compartimentul Control managerial şi managementul calităţii

Conducere

Ferencz Ștefania Gabriella

Consilier

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3. Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

asigură implementare şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul instituţiei, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice, actualizat cu completările și modificările ulterioare, precum şi coordonarea dezvoltării sistemului de management al calităţii.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 Control intern/managerial:

Dezvoltarea standardelor de control intern aprobate prin Ordinul Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015, în funcţie de particularităţile organizatorice şi funcţionale ale instituţiei.
Elaborarea programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (SCIM) şi supunerea spre dezbatere/aprobare comisiei de monitorizare şi primarului municipiului.
Urmărirea modului de realizare a activităţilor cuprinse în programul de dezvoltare a sistemului de control intern (managerial).
Centralizarea informărilor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea subsistemelor de control intern/managerial ale compartimentelor de muncă.
Întocmirea de informări/rapoarte cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, ori de câte ori este necesar.
Clasarea, păstrarea şi arhivarea documentaţiei aferente procesului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
Consilierea compartimentelor de muncă cu privire la materialele necesare a fi elaborate în procesul dezvoltării SCIM.
Propunerea unor direcţii de acţiune pentru dezvoltarea SCIM în funcţie de stadiul implementării standardelor de control intern/managerial.
Asigurarea, din punct de vedere tehnic şi metodologic, a monitorizării, organizării şi îndrumării dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
Elaborarea şi evidenţa documentaţiei necesare desfăşurării şedinţelor comisiei de monitorizare;
Asigurarea unei comunicări eficiente între comisia de monitorizare şi compartimentele instituţiei.
Participarea la şedinţele grupurilor de lucru constituite în cadrul comisiei de monitorizare.
Asigurarea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor preşedintelui comisiei de monitorizare şi primarului municipiului.
Informarea comisiei de monitorizare cu privire la rezultatele verificărilor şi a altor acţiuni derulate în cadrul compartimentelor de muncă sau la nivelul instituţiei.
Elaborarea unor proiecte de proceduri de sistem aplicabile la nivel de instituţie.
Evaluarea procedurilor operaţionale sau de sistem elaborate în cadrul instituţiei.
Sprijinirea compartimentelor de muncă ale instituţiei în identificarea/actualizarea obiectivelor specifice şi a activităţilor desfăşurate pentru realizarea acestora.
Sprijinirea compartimentelor de muncă la identificarea, evaluarea şi prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice.
Întocmirea/actualizarea registrului riscurilor la nivel de instituţie, prin agregarea datelor/informaţiilor cuprinse în registrele riscurilor de la nivelul compartimentelor de muncă.
Gestionarea sistemului de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor de rezultat/performanţă asociaţi obiectivelor specifice.
Centralizarea informărilor şi raportărilor întocmite la nivelul compartimentelor instituţiei şi entităţilor publice de subordonare locală în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015, în vederea întocmirii raportărilor periodice.
Elaborarea proiectelor situaţiilor centralizatoare şi raportărilor periodice privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial.

Managementul calităţii:

Identificarea nevoilor de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.
Identificarea şi implementarea instrumentelor de management al calităţii necesare instituţiei.
Propunerea unor măsuri şi obiective pentru dezvoltarea managementului calităţii.
Identificarea fluxurilor referitoare la informaţiile în domeniul calităţii.
Asigurarea trasabilităţii serviciilor.
Participarea la educarea şi instruirea personalului.
Elaborarea unor programe de acţiuni corective şi preventive.
Monitorizarea colectării, prelucrării şi utilizării datelor referitoare la calitate.
Coordonarea elaborării formularelor şi procedurilor sistemului calităţii.
Coordonarea identificării şi menţinerii sub control a proceselor incluse în sistemul calităţii.
Coordonarea şi monitorizarea rezolvării neconformităţilor identificate.
Evaluarea eficienţei şi eficacităţii instrumentelor calităţii.
Evaluarea eficienţei şi progreselor măsurilor adoptate pentru dezvoltarea managementului calităţii.
Evaluarea gradului de satisfacere a cerinţelor cetăţenilor prin monitorizare periodică.
Coordonarea şi monitorizarea inspecţiilor de procese şi servici.
Planificarea auditurilor interne de calitate.
Asigurarea efectuării auditurilor interne şi de certificare.
Raportarea rezultatelor auditurilor efectuate.
Monitorizarea rezultatelor implementării politicii în domeniul calităţii.

D. Responsabilităţi:

asigură, din punct de vedere tehnic şi metodologic, organizarea şi funcţionarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern (managerial);
coordonează aplicarea, în cadrul instituţiei, a prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015 şi Standardului SR EN ISO 9001/2015;
asigură realizarea programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial şi a raportărilor periodice privind stadiul implementării standardelor de control.

E. Competenţele (autoritatea) compartimentului de muncă:

urmăreşte modul de implementare a sistemului de control intern/managerial în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015 actualizat şi a sistemului de management al calităţii, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2015.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

colaborare cu toate compartimentele aparatului de specialitate al primarului, cu entităţi aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea Consiliului Local, cu Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK