Serviciul Audit public intern

Conducere

Cojocnean Veronica

Șef serviciu
Date de contact

0371 698 504


5223 auditintern@primariaclujnapoca.ro Piața Unirii nr. 1, cam. 35
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Îmbunătăţirea managementului instituţiei, prin:

 • activităţi de asigurare efectuate în scopul de a furniza o eventuală independenţă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă;
 • activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de conducere şi monitorizare a activităţilor instituţiei în atingerea obiectivelor sale.
 1. Atribuţiile compartimentului de muncă sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 (republicată) privind auditul public intern şi ale HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern (aplicarea normelor generale de audit public intern, ghidul procedural, carta auditului intern), după cum urmează:
  1. elaborarea normelor metodologice specifice instituţiei, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);
  2. elaborarea proiectului planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de trei ani și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern la nivelul instituţiei (primăriei);
  3. efectuarea de misiuni de audit public intern (de regularitate, sistem sau performanţă) asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiei, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului local;
  4. auditarea, cel puţin o dată la trei ani, a următoarelor activităţi (fără a se limita la acestea):
   • activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;
   • plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;
   • administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale;
   • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;
   • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;
   • alocarea creditelor bugetare;
   • sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;
   • sistemul de luare a deciziilor;
   • sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
   • sistemele informatice.
  5. informarea structurii teritoriale a U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
  6. raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din misiunile de audit efectuate;
  7. elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern;
  8. în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice şi structurii de control intern abilitate;
  9. verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi iniţierea de măsuri corective necesare, în cooperare cu conducătorii entităţilor publice în cauză.
 2. Efectuarea de misiuni de consiliere în conformitate cu Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
 3. Efectuarea altor acţiuni dispuse de conducătorul instituţiei.
 • îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor specifice compartimentului;
 • îndeplinirea obiectivelor instituţiei.
 • independenţă deplină în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege pentru realizarea misiunilor de audit intern.
 • din punct de vedere funcţional, compartimentul este, potrivit prevederilor legale, în directa subordonare a conducătorului instituţiei (primar);
 • relaţiile funcţionale ale compartimentului se stabilesc cu toate structurile (compartimente, birouri, servicii şi direcţii) din instituţie, de la care primeşte informaţiile solicitate în desfăşurarea misiunilor de audit cuprinse în fişele posturilor salariaţilor, proceduri de lucru, alte documente specifice activităţii fiecărui compartiment;
 • informaţiile transmise către compartimentele din instituţie sunt conţinute de documentele specifice misiunilor de audit: notificări, minute ale şedinţelor de deschidere şi închidere ale misiunilor, fişe de identificare şi analiză a problemelor (FIAP-uri), proiecte ale rapoartelor de audit, rapoarte de audit, alte documente care fac obiectul corespondenţei cu aceste structuri;
 • serviciul audit public intern primeşte şi transmite celorlalte compartimente din instituţie şi alte informaţii cuprinse în note interne, referate etc.
 • relaţiile de control constau în efectuarea de misiuni de audit asupra tuturor activităţilor care se desfăşoară în cadrul instituţiei conform planului anual sau de misiuni cu caracter excepţional (adhoc) dispuse de către conducătorul instituţiei;
 • în cadrul relaţiilor de reprezentare, în efectuarea misiunilor de audit, compartimentul de audit reprezintă conducătorul instituţiei;
 • pe plan extern, relaţiile serviciului audit public intern se stabilesc cu autorităţi şi instituţii publice:
  • entităţi publice de subordonare locală (regii autonome, instituţii publice), persoane juridice de drept public finanţate de la bugetul local, alte autorităţi publice centrale şi locale;
  • persoane juridice private;
  • asociaţii şi fundaţii care beneficiază de fonduri de la bugetul local, societăţi comerciale partenere (colaboratoare);
  • organizaţii internaţionale
  • organizaţii partenere sau organisme prin care se derulează fonduri structurale comunitare.
 • Compartimentul de audit public intern solicită şi primeşte de la entităţile din exterior informaţiile pe care le consideră relevante în desfăşurarea misiunilor de audit, conţinute în documentele pe care acestea le întocmesc în activitatea de gestionare a fondurilor din bugetul local (statut, organigramă, fişele posturilor salariaţilor, regulamente de organizare şi funcţionare, balanţe şi bilanţuri privind activitatea desfăşurată, documente financiar-contabile, angajamente legale etc.).
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK