Cabinetul Viceprimarului este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, subordonat direct Viceprimarului municipiului Cluj-Napoca.

Cabinetul Viceprimarului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • răspunde de buna desfăşurare a activităţii în cadrul Cabinetului Viceprimarului; – redactează documente, transmite mesaje interne prin sistemul computerizat;
 • primeşte, pregăteşte şi expediază corespondenţa;
 • organizează întâlnirile, asistă Viceprimarul în alcătuirea programului zilnic; – înregistrează şi clasează scrisorile şi cererile;
 • furnizează informaţii folosind bazele de date; asigură circulaţia informaţiilor cerute de Viceprimar;
  asigură activitaţile de protocol;
 • analizează şi sintetizează informaţiile referitoare la activitatea compartimentelor şi unităţilor coordonate de Viceprimar, în scopul realizării de rapoarte şi statistici;
 • sistematizează documentaţiile primite la Cabinet Viceprimar şi le prezintă în termen util Viceprimarului;
 • transmite documentaţiile vizate de Viceprimar către compartimentele şi unităţile coordonate;
 • urmăreşte şi controlează stadiul rezolvării lucrărilor şi răspunsurilor, în termenul legal, către petenţi, instituţii sau persoane juridice, referitoare la activitatea specifică;
 • colectează şi prelucrează date în vederea informării eficiente a Viceprimarului;
 • menţine legătura cu aparatul de specialitate al primarului, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cât şi cu alte instituţii din administraţia publică;
 • acordă informaţiile solicitate de cetăţeni, în conformitate cu prevederile legale şi cu dispoziţiile Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 • îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de către Viceprimar, în condiţiile legii.

Personalul angajat răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a compartimentului.