Legea nr. 350/2001 actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.

Art. 2.1 În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, în coordonarea Primarului Municipiului Cluj-Napoca, se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism (denumită în continuare „CTATU”) , ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef.

Art. 3.1 Membrii comisiei sunt specialişti atestați din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, respectiv arhitecți/urbaniști cu experiență în domeniul urbanismului, specialiști în elaborarea de părţi din documentaţii de amenajare a teritoriului sau de urbanism (amenajare peisagistică, protejarea și dezvoltarea patrimoniului construit, sociologie urbană și demografie, economie urbană, căi de comunicații și transporturi) și reprezentanți ai administrației publice locale. Secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef.

Art. 3.2. Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia se aprobă de consiliul local,  la propunerea primarului, pe baza nominalizărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef, cu asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, potrivit legii. Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membri nu pot fi desemnaţi mai mult de două mandate.

Art. 3.3  Pentru evitarea conflictelor de interese, la începerea mandatului, membri comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă ca, pe perioada exercitării mandatului, să nu încheie sau să nu execute contracte de achiziţii publice cu autoritatea publică locală din a cărei comisie fac parte şi să se abţină de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au participat la elaborarea unei documentaţii depuse spre avizare la comisia din care fac parte.

Art. 3.4 Orice modificări în componenţa Comisiei sau în regulamentul de  funcţionare se pot face doar cu aprobarea Consiliului local al municipiului.

Art. 3.5 Pentru creşterea eficienței activității, CTATU va funcționa în plen sau/şi în subcomisii (comisia operativă de urbanism și comisia de estetică urbană), cu secretariat propriu, având în componență membri titulari şi invitați.

A. Atribuțiile Comisiei de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Art. 4.1 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului local.

Art. 4.2 Categorii de lucrări ce vor fi analizate de comisie:

A. Documentații de urbanism și amenajare a teritoriului

A) Planuri de Amenjare a Teritoriului (metropolitan);

B) Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent;

C) Planuri Urbanistice Zonale și regulamente aferente;

D) Planuri Urbanistice de Detaliu și regulamentele aferente;

E) Studii și proiecte de circulaţie;

F) Studii de fezabilitate;

G) Studii și strategii de dezvoltare urbană;

H) Studii de fundamentare și/sau inițiere aferente documentațiilor de

Urbanism/amenajare a teritoriului;

I) Teme de proiectare pentru investiţiile administraţiei publice locale în domeniul

Urbanismului şi amenajării teritoriului;

J) Teme pentru concursuri de urbanism, amenajarea teritoriului şi arhitectură,

Organizate de administraţia locală pentru obiective de interes public;

L) Alte proiecte de interes municipal, la recomandarea Arhitectului Şef.

B . Documentații având ca obiect:

A) teme de proiectare pentru investițiile majore ale Primăriei Municipiului Cluj-

Napoca la  solicitarea direcțiilor inițiatoare din Primărie

B) teme pentru concursuri de arhitectură, concursuri de idei

C) lucrări de construire, modernizare, consolidare ce urmează a se executa în zonele

Protejate și spațiile publice

C. Documentații în vederea obținerii avizului de inițiere

Art. 4.3. Comisia semnalează Consiliului local disfuncționalități apărute în structura urbană (incompatibilități funcționale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii urbane, a morfologiei spațiale, afectarea patrimoniului construit etc.) Și înaintează propuneri Consiliului local de întocmire a unor documentații care să conducă la diminuarea sau înlăturarea disfuncționalităților.

B. Atribuțiile Comisiei Operative (CO)

Art. 4.4. Analiza preliminară a documentațiilor de urbanism depuse de petenți în vederea promovării și dezbaterii în C.T.A.T.U. Analiza preliminară urmărește modul de  încadrare în planurile de nivel superior, fundamentarea soluției și calitatea acesteia.

Art. 4.5 Propune restituirea documentațiilor necorespunzătoare din punct de vedere urbanistic sau neaprofundate suficient, solicitând completări (piese scrise și desenate suplimentare) și/sau modificări.

Art. 4.6 Analizarea  proiectelor importante supuse consultării comisiei de către Arhitectul Șef, prin interpretarea documentațiilor de urbanism în vigoare.

C. Atribuțiile Comisiei de Estetică urbană (CEU)

Art. 4.7 Conform prezentului regulament CEU are următoarele atribuții

A) analizează şi fundamentează emiterea Avizului Arhitectului Șef pentru:

  • lucrări de artă monumentală, amenajări ambientale, amenajări peisagere, mobilier stradal, diverse alte lucrări în spațiile publice;
  • activitatea de publicitate în conformitate cu Regulamentul de publicitate: panotaj stradal şi pe construcții, bannere, meshuri;
  • propunerile de fațadizare/refațadizare în special pe zona centrală şi arterele principale de circulație;
  • volumetrii și studii de culoare, după caz;

B) Propune restituirea documentațiilor necorespunzătoare din punct de vedere estetic sau neaprofundate suficient, în vederea modificării, completării sau corelării.

Art. 5.1 Activitatea CTATU se desfășoară în ședințe lunare/bilunare la convocarea secretarului acesteia sau în funcție de volumul de lucru ori la solicitarea Arhitectului Șef.

Art. 5.2 Propunerea ordinii de zi se face de către secretariatul CTATU după verificarea documentațiilor din punct de vedere al metodologiei de elaborare,  a conținutului cadru și după analiza preliminară a acestora în CO. Ordinea de zi se aprobă de către Primar și va fi făcută publică prin postarea pe site-ul insituției cu cel puțin trei zile înainte de ședință.

Art. 5.3. Membrii comisiei au obligația de a studia în prealabil documentațiile supuse avizării pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calității și legalității acestora până la data ședinței. Documentațiile incluse pe ordinea de zi a ședintei pot fi transmise în format  electronic membrilor comisiei, la solicitarea acestora, pe adresele de e-mail furnizate.

Art. 5.4 Convocarea membrilor comisiei, a proiectanților și, după caz, a beneficiarilor, se face telefonic sau e-mail prin grija secretariatului.

Art. 5.5 Lucrările ședințelor CTATU sunt conduse de Arhitectul Șef, ce verifică întrunirea cvorumului. Comisia funcționează în prezența a cel puțin 1/2 +1  din numărul membrilor în funcție. La ședințele la care participă primarul/viceprimarul acesta va conduce ședința.

Art. 5.6 Secretariatul comisiei consemnează prezența membrilor care vor semna în registrul de procese verbale, întocmește procesul-verbal de ședință, redactează avizele Arhitectului Șef fundamentate de punctul de vedere al comisiei și adresele de comunicare a concluziilor ședințelor CTATU.

Art. 5.7  Secretariatul întocmește fișe tehnice pentru documentațiile supuse dezbaterii. Fișele vor fi puse la dispoziția membrilor comisiei și prezentate în plen, urmând ca după prezentarea lucrărilor să se dea cuvântul membrilor comisiei care pot face precizări, observații, recomandări sau să adreseze întrebări proiectantului. În procesul verbal se consemnează luările de cuvânt.

Art. 5.8.  Concluziile dezbaterilor în CTATU se iau prin consens, iar în cazul în care nu există consens, decizia aparține Arhitectului Șef, aspecte care vor fi consemnate în procesul verbal al ședinței.

Art. 5.9 În baza fundamentării tehnice a CTATU se întocmește Avizul Arhitectului Șef, care poate fi favorabil, de consultare, de inițiere. Concluziile rezultate în urma dezbaterilor din CTATU se formulează în scris și se comunică petenților, sub semnătura arhitectului șef.

Art. 5.10. Participarea la ședințe a membrilor comisiei este obligatorie. Absențele motivate sau nemotivate se consemnează în procesul-verbal.

Art. 5.11. Solicitarea de participare la ședințe a unor invitați de specialitate sau a unor reprezentanți din partea unor instituții, intră în competența secretariatului, la solicitarea președintelui.

Art. 5.12 Documentațiile avizate vor fi monitorizate, operate în baza de date și făcute publice prin afișarea pe site-ul instituției a avizului și ulterior a hotărarii de aprobare a acestuia.

Art. 6.1 Activitatea CO se desfășoară în ședințe săptămânale sau bilunare, funcție de importanța și numărul lucrărilor de analizat.

Art. 6.2 Propunerea ordinii de zi va fi făcută de secretariatul CO după verificarea documentațiilor din punct de vedere al conținutului-cadru/categoriei solicitării și se aprobă de președintele CO.

Art. 6.3 Comisia funcționează în prezența a cel puțin 1/2+1 din numărul membrilor, secretariatul consemnând prezența membrilor. Membri CO semnează la sfârșitul ședinței  în procesul-verbal de ședință.

Art. 6.4 Prezentarea lucrărilor se face de către secretariat sau în anumite cazuri de către proiectanți. După prezentare se dă cuvântul membrilor comisiei care pot face precizări, observații și recomandări. În procesul verbal se consemnează luările de cuvânt.

Art. 6.5. Concluzia dezbaterii, formulată de președinte, se consemnează în procesul-verbal de ședință. În urma analizei preliminare în CO, documentațiile sunt promovate spre a fi dezbătute în plenul CTATU sau se formulează o adresă  petenților în vederea completării și/sau modificării documentațiilor. Răspunsurile CO se redactează de secretariatul comisiei și se semnează de către Arhitectul Șef.

Art. 7.1  Activitatea CEU se desfășoară în ședințe săptămânale sau bilunare, în funcție de importanța și numărul lucrărilor de analizat.

Art. 7.2 Propunerea ordinii de zi va fi făcută de secretariatul CEU după verificarea documentațiilor din punct de vedere al conținutului/categoriei solicitării și se aprobă de președintele CEU.

Art. 7.3 Comisia funcționează în prezența a cel puțin 1/2+1 din numărul membrilor, secretariatul consemnând prezența membrilor. Secretariatul consemnează prezența membrilor , iar aceștia semnează la sfârșitul ședinței în procesul-verbal de ședință.

Art. 7.4 Prezentarea lucrărilor se face de către secretariat sau în anumite cazuri de către proiectanți.

Art.7.5 După prezentare se dă cuvântul membrilor comisiei care pot face precizări, observații și recomandări. În procesul verbal se consemnează luările de cuvânt.

Art. 7.6 Concluzia dezbaterii, formulată de președinte se consemnează în procesul-verbal de ședință.

Art. 7.7 În urma concluziei favorabilă CEU se emite Avizul Arhitectului Șef. Concluzia nefavorabilă, observațiile și recomandările se formulează ca adresă prin care se răspunde petentului. Răspunsurile CEU se redactează de secretariatul comisiei și se semnează de către Arhitectul Șef.