Anunț 24.08.2020

ANUNŢ DE VÂNZARE

PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

STR. DECEBAL NR. 12, DEMISOL, AP. 1 JUDEŢUL CLUJ

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 550/2002 actualizată, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor locale precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local şi a Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 391/2019, nr. 402/2019 şi nr. 428/2019.

I.Denumirea şi sediul vânzătorului:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3.

II. Individualizarea spaţiului supus vânzării:

Spaţiul comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 12, Et. demisol ap. 1, înscris în C.F. colectiv nr. 270389-C1, C.F. individual nr. 270389-C1-U5, nr. topografic 9830/2/1/I, cu suprafața utilă conform cărţii funciare 56,90 mp., este compus din 1 cameră, 1 bucătărie, 2 depozite, 1 wc, cu p.i.c. de 16,57/100.

III. Locul, data şi ora începerii licitaţiei:

Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3, Sala de sticlă

Data: 25.08.2020

Ora: 14:00

IV. Numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relaţii suplimentare:

Cătălina Gherasim, tel. 0264.596.030, interior 5166.

V. Documentele necesare pentru participarea la licitaţie

Cererea de înscriere în vederea participării la licitația publică cu strigare se va depune până la data de 20.08.2020, ora 12:00 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7, la care se se vor anexa următoarele documente:

a) Pentru societăţi comerciale:

1. Copie după certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

2. Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

3. Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

4. Declaraţie autentică notarială pe propria răspundere a reprezentatului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale:

1.Copie după actul de identitate şi de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

2. Copie de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent.

De asemenea, la cerere se vor anexa în copie: – dovada achitării taxei de participare;

– dovada achitării garanţiei de participare.

Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite duce la descalificarea ofertantului respectiv, el nemaifiind luat în calcul la numărul ofertanților care participă la licitaţie.

VI. Garanţia de participare la licitaţie:

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 16.800 lei.

Aceasta include şi costul caietului de sarcini, publicitatea, cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului şi se depune la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca, sau prin virament în contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, până în data de 20.08.2020 ora 10:00.

Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâştigători în termen de 10 zile de la data desfăşurării licitației, la cerera acestora. Ofertantul declarat câştigător va pierde garanţia de participare la licitaţie dacă după declararea lui ca şi câştigător renunţă să cumpere spaţiul sau nu achită preţul de adjudecare integral în termen de 30 de zile de la data procesului verbal de adjudecare. Neplata preţului de adjudecare de către câştigător, în termen de 30 de zile de la data procesului de adjudecare duce la: anularea tuturor formelor de licitaţie, a procesului verbal de adjudecare, pierderea garanţiei şi pierderea bunului adjudecat, licitaţia urmând a fi repetată.

VII. Taxa de participare la licitaţie

Taxa de participare la licitaţie în valoare de 500 lei se achită la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau prin virament în contul nr. RO92TREZ21621360250XXXXX, până la data de 20.08.2020 ora 10:00.

VIII. Caietul de sarcini 

Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002

Preşedinte Constantin Ioan Tomoş

Anunț