1. Organizatorul licitaţiei/negocierii (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail): Primăria Municipiului Cluj-Napoca, str. Calea Moților nr. 1-3, tel/fax: 0264.431.753, email: mihai.neacsu@primariaclujnapoca.ro

  2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 06.09.2019, ora 11.00.

  3. Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii (adresa completă): str. Calea Moților nr. 1-3/Primăria Mun. Cluj-Napoca/sala de sticlă.

  4. Tipul licitaţiei: deschisă, cu strigare.

  5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii: Licitația este organizată și se va desfășura conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. 715/2017 și H.C.L. nr. 631/01.08.2019.

  6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 04.09.2019, orele 11.00/str. Calea Moților nr. 1-3/Primăria Mun. Cluj-Napoca/cam. 28-compartiment Păduri și pășuni. Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației, pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul organizatorului și pe website-ul: www.produselepadurii.ro.

  7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere 04.09.2019, orele 11.00.

  8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul https://primariaclujnapoca.ro/ .

  9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie/negociere 2351 mc, din care:

  a) pe natură de produse:

LOTUL 1, total volum =1959 mc:

1. APV 704 Rosala UP I Baisoara volum brut 573 mc.

2. APV 642P Rosala UP I Băișoara fost UP III Bocu volum brut 639 mc.

3. APV 644P Rosala UP I Băișoara fost UP III Bocu volum brut 195 mc.

4. APV 668P Rosala UP I Băișoara fost UP II Bocu volum brut 214 mc.

5. -APV 842P-Ac I-Primăria Cluj-Napoca, UP I Băișoara, volum brut 338 mc

Nota: Produsele de la Lotul 1 fac obiectul vânzării catre un singur agent economic fiind suprapuse, natura produsului : DOBORATURI I.

LOTUL 2-total volum =392 mc:

1. APV 643P Roșala II UP III Bocu volum brut 33 mc.

2. APV 667 Muntele Săcel UP III Bocu volum brut 125 mc.

3. APV 646P Muntele Săcel UP III Bocu volum brut 88 mc.

4. APV 647P Muntele Săcel II UP III Bocu volum brut 146 mc.

Pe specii:

Lotul 1:

Molid – 1959 mc

Lotul 2:

Molid – 33 mc

Brad – 51 mc

Fag – 233 mc

Carpen – 8 mc

Gorun(L) – 31 mc

Plop tremurator – 9 mc

Cires păsăresc – 5 mc

Paltin de munte – 22 mc

  b) pe specii şi grupe de specii:

Molid = 1992 mc;Brad= 51 mc; Fag= 233 mc; Carpen = 8 mc; Gorun = 31 mc; Plop tremurător = 9 mc; Cireș păsăresc = 5 mc; Paltin de munte = 22 mc.

  10. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare , stabilit prin caietul de sarcini , din culpă exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar , atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferentă.

Garanția de contractare reținută în condițiile alin(5) nu se restituie operatorului economic în următoarele situații:

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa operatorului economic.

b) nu a constituit garanția de bună execuție la data încheierii contractului.

c) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia.

d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art. alin (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic , republicată cu modificările ulterioare , pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Documentația integrală privind desfășurarea licitației și partizile scoase la licitație se pot obține de la sediul Primăriei Cluj-Napoca str. Moților nr. 3 , persoană de contact ing.Ocean Raul tel. fix 0264 431753 , mobil . 0771 490531.

  11. Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.

  12. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii, începând cu data de: 02.09.2019/orele 11.00.

  13. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii (persoane de contact, numere de telefon şi fax, e-mail):

  Organizator,

  ing.Ocean Raul tel. fix 0264 431753 , mobil . 0771 490531.

ADMINISTRATOR PUBLIC                                                  DIRECTOR EXECUTIV

GHEORGHE ȘURUBARU                                                      VIOREL PLEȘA