Terenuri cu destinaţie agricolă – livezi – situate pe teritoriul administrativ al municipiului, în extravilan.
Având în vedere principiile dezvoltării durabile, nevoia conservării calităţii mediului, a stabilizării terenului, este obligatorie conservarea şi protejarea livezilor aflate în imediata apropiere a oraşului.
Criterii economice şi ecologice impun păstrarea terenurilor de producţie pomicolă în proximitatea oraşului, capabile să aprovizioneze, din resurse locale şi pe trasee scurte pieţele locale de produse agricole.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Este interzisă introducerea în intravilan şi urbanizarea acestei categorii de terenuri. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin P.U.Z.
Orice construcţii şi amenajări admisibile în zonă (construcţii şi amenajări pomicole, construcţii anexe pentru exploataţii pomicole) se vor amplasa şi realiza pe baza unor P.U.Z. sau P.U.D., după caz.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG – planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 – Condiţii Generale Privitoare la Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”).
În cazul elaborării PUZ, în cadrul acestuia se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spaţiile verzi etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef). Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este interzisă.
Prin excepție, pentru imobilele existente grevate de o servitute publică, până la aplicarea acesteia, pot fi autorizate lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor cum ar fi: lucrări de întreținere curentă, modificări interioare sau schimbări de destinație, lucrări cu caracter provizoriu: panouri de afisaj, firme și reclame, lucrări de consolidare.
Suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC
Nu e cazul.

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Exploataţii pomicole – livezi.
Reţele magistrale, căi de comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii, alte lucrări de infrastructură.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Pepiniere pomicole, cu condiţia ca ternurile pe care acestea se înfiinţează să nu fie ocupate cu livezi productive.
Construcţii anexe şi amenajări pentru exploataţii pomicole, cu următoarele condiţii:
(a) să adăpostească activităţi dedicate nemijlocit şi exclusiv exploataţiei pomicole;
(b) suprafaţa minimă a exploataţiei va fi de 2 ha;
(c) parcela va avea acces dintr-un drum public sau de exploatare (direct sau prin servitute);
(d) folosinţa agricolă va fi înscrisă în actele de proprietate – livadă, pomet;
(e) terenul va fi înscris în registrul agricol;
(f) exploataţia pomicolă va fi înregistrată juridic;
(g) în cadrul exploataţiei va fi delimitată o zonă de anexe / gospodărire în care pot fi amplasate construcţiile şi amenajările, restul terenului conservându-şi destinaţia de livadă. Această zonă va reprezenta maximum 5% din suprafaţa totală a exploataţiei pomicole;
(f) exploataţia pomicolă va fi înregistrată juridic;
(g) în cadrul exploataţiei va fi delimitată o zonă de anexe / gospodărire în care pot fi amplasate construcţiile şi amenajările, restul terenului conservându-şi destinaţia de livadă. Această zonă va reprezenta maximum 5% din suprafaţa totală a exploataţiei pomicole.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Pentru construirea de anexe şi amenajări, parcela delimitată în acest scop în interiorul exploataţiei pomicole va reprezenta maximum 5% din suprafaţa acesteia.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Construcţiile de orice tip se vor retrage faţă de aliniament cu minimum 6 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Construcţiile de orice tip se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu minimum 6 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Amplasarea clădirilor unele faţă de altele în cadrul aceleiaşi parcele se va face, funcţie de caracteristicile şi destinaţia acestora, cu respectarea distanţelor impuse de normele PSI şi sanitare.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se vor utiliza de regulă drumurile publice şi de exploatare existente. Noi drumuri de exploatare pot fi realizate pe baza unor studii teritoriale de organizare funcţională materializate în P.U.Z.
Se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului şi autorizaţiei de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staţionarea autovehiculelor se va asigura numai în interiorul proprietăţilor / parcelelor.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Pentru anexe ale exploataţiei pomicole regimul maxim de înălţime va fi (S/D)+P.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului şi se va subordona nevoii de încadrare în peisaj.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Realizarea echipării edilitare necesare pentru asigurarea funcţionării în conformitate cu normele în vigoare privind igiena şi protecţia mediului a exploataţiilor pomicole este obligatorie. Este interzisă deversarea apelor uzate şi pluviale în pâraie. Acestea vor fi gestionate în interiorul exploataţiilor pomicole. Deşeurile de orice natură vor fi gestionate / evacuate în conformitate cu normele în vigoare.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se conservă, ca regulă generală, actuala structură a folosinţei terenurilor – livadă.
Eliminarea / tăierea pomilor fructiferi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care apare ca necesară înnoirea totală sau parţială a fondului pomicol. In acest caz tăierea pomilor fructiferi existenţi se va efectua numai în coordonare cu plantarea puieţilor.

14. ÎMPREJMUIRI
În cazul în care sunt necesare împrejmuiri, acestea vor fi de tip transparent şi adaptate rolului funcţional.

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
Livezi, pepiniere:
POT max = 0% Pentru construcţii anexe ale exploataţiilor pomicole:
POT max = 10% – se raportează la suprafaţa zonei dedicate anexelor (max 5% din suprafaţa totală a exploataţiei agricole)

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
Livezi, pepiniere:
CUT max = 0
Pentru construcţii anexe ale exploataţiilor pomicole:
CUT max = 0,2 – se raportează la suprafaţa zonei dedicate anexelor (max 5% din suprafaţa totală a exploataţiei agricole)