Terenuri împădurite situate pe teritoriul administrativ al municipiului, în extravilan.
Având în vedere principiile dezvoltării durabile, nevoia conservării calităţii mediului, a stabilizării terenului, este obligatorie conservarea şi protejarea pădurilor aflate în imediata vecinătate a oraşului.
Proximitatea zonelor locuite, ce determină un aflux important de persoane ce caută recreerea, petrecerea timpul liber, drumeţia pe teritoriul acestora, generează o vulnerabilitate suplimentară, ce impune instituirea unor reglementări mai stricte şi detaliate de utilizare, care să vină în completarea prevederilor Codului Silvic.
Subzone:
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni / fânaţe în interiorul zonelor împădurite.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE
Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin PUZ, indiferent de evoluţia legislaţiei din domeniul forestier. Prezentul Regulament se va aplica în corelare cu Codul Silvic.

B. SERVITUȚI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICȚII
Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG – planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă” şi în RLU – Cap. 2 – Terenuri şi Zone cu Regim Special şi Cap. 3 – Condiţii Generale Privitoare la Construcţii.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele marcate în PUG (a se vedea planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă”).
În cazul elaborării PUZ, în cadrul acestuia se vor stabili locaţii concrete şi servituţile de utilitate publică aferente pentru trama stradală de interes local, infrastructura edilitară, spaţiile verzi etc, conform programului urbanistic stabilit prin Avizul de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef). Emiterea Autorizației de construire pentru alte lucrări decât cele de utilitate publică, pe terenurile afectate de o servitute de utilitate publică, este interzisă.
Suprafețele de teren grevate de servituți de utilitate publică vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC
Nu e cazul.

Se va aplica lista utilizărilor / activităţilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE
Exploatare în regim silvic.
Reţele magistrale, căi de comunicaţie, reţele de telecomunicaţii, alte lucrări de infrastructură. S_VPf/ps – Subzonă de păşuni / fânaţe în interiorul zonelor împădurite – se conservă utilizarea actuală.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
Acces auto numai pentru exploatare în regim silvic.
Realizarea inelului sudic al municipiului pe traseul marcat în planşa 3.2. „Reglementări Urbanistice – Unităti Teritoriale de Referintă” – UTR Tr – cu condiţia ca proiectul să parcurgă şi să se conformeze în totalitate procedurilor legale privitoare la scoaterea din fondul forestier a suprafeţelor destinate obiectivelor de utilitate publică.
Subzone:
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni / fânaţe în interiorul zonelor împădurite
Se recomandă / admite schimbarea destinaţiei păşunilor în fânaţe.
S_Vpa – Subzona pădurilor cu rol de agrement – Terenuri împădurite din intravilan incluse ca subzone în cadrul unor zone verzi de mari dimensiuni – parcuri cu funcţiuni complexe. Se reglementează conform UTR Vp.

3. UTILIZĂRI INTERZISE
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Sunt interzise orice fel de construcţii, permanente sau definitive, de orice natură şi cu orice destinaţie.
Este interzisă împrejmuirea pădurii sau a unor părţi ale acesteia, indiferent de structura de proprietate.
Este interzis accesul oricăror tipuri de autovehicule, (autoturisme, autoutilitare, autocamioane, motociclete, motorete, ATV etc), altele decât cele pentru exploatare în regim silvic şi întreţinere.
Sunt interzise lucrări de terasamente şi sistematizare verticală.
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni / fânaţe în interiorul zonelor împădurite
Sunt interzise orice alte utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi 2.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI
Nu e cazul.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Nu e cazul.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Nu e cazul.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Nu e cazul.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE
Se consevă actuala reţea de drumuri de exploatare.
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului şi autorizaţiei de construire, eliberate de administratorul acestora.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Sunt interzise accesul şi parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor împădurite.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Nu e cazul.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Nu e cazul.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR
Nu e cazul.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Se consevă ca atare pădurea. Exploatarea se va face în regim silvic.

14. ÎMPREJMUIRI
Nu sunt admise împrejmuiri, indiferent de structura de proprietate.

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
P.O.T. = 0 %
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni/fânaţe în interiorul zonelor împădurite
P.O.T. = 0 %

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
C.U.T. = 0
S_VPf/ps – Subzonă de păşuni/fânaţe în interiorul zonelor împădurite
C.U.T. = 0