Serviciul Situaţii de urgenţă

Conducere

Tanța Simion Gavril

Consilier
Date de contact

0264 439 218


0264 596 030 / 1011 Str. Moţilor, nr. 3, cam. 21
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3, cam. 21.

Este subordonat directorului executiv al Direcţiei de Administrare şi Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea administratorului public*.

Serviciul Situaţii de Urgenţă (S.S.U.) fiinţează în baza H.C.L. nr. 67/28.02.2006 având ca misiune de bază preîntâmpinarea, reducerea şi eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora.

 • scopul activităţii îl reprezintă protecţia populaţiei, mediului şi a bunurilor şi valorilor;
 • misiunea şi scopul se îndeplinesc prin activitatea de prevenire,
 • formele activităţii de prevenire sunt: controlul, asistența tehnică de specialitate, verificarea şi informarea preventivă, înștiințarea, avertizarea și alarmarea populației, prin mijloace specifice.
 • identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul municipiului;
 • întocmirea planurilor de analizã şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenţã sau în domeniul de activitate;
 • culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilã;
 • planificarea şi organizarea activitãţilor de pregãtire a populaţiei şi a salariaţilor privind protecţia civilã;
 • organizarea cooperãrii şi a colaborãrii privind protecţia civilã;
 • organizarea evacuãrii în caz de urgenţã civilã;
 • informarea şi pregãtirea preventivã a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusã, mãsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţã;
 • organizarea şi asigurarea stãrii de operativitate şi a capacitãţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţã şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;
 • înştiinţarea autoritãţilor publice şi alarmarea populaţiei Municipiului Cluj-Napoca, în situaţii de protecţie civilã;
 • protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
 • asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei din Municipiul Cluj-Napoca, în situaţii de protecţie civilã;
 • organizarea, executarea și coordonarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilã;
 • constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnicomateriale specifice;
 • Menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de alarmare a populaţiei din Municipiul Cluj-Napoca, conform Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile;
 • Menţinerea în stare de operativitate a adăposturilor publice de protecţie civilă din municipiu, conform prevederilor Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile;
 • asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi prevenirea situaţiilor de urgenţă, la nivelul Municipiului Cluj-Napoca;
 • identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale, prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;
 • informarea oportună a factorilor de decizie privind identificarea potenţialilor factori de risc ce pot genera situaţii de urgenţă;
 • conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;
 • informarea populaţiei privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă;
 • identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă pe teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca;
 • culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă;
 • informarea şi pregătirea prevenitivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele (resursele) de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
 • înştiinţarea autorităţilor publice şi locale privind potenţiala apariţie a unor situaţii de urgenţă, precum şi monitorizarea şi participarea la gestionarea acestora;
 • identificarea măsurilor pentru protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi artistice, precum şi a mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă;
 • participarea la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
 • administrează, gestionează și utilizează mijloacele tehnice de primă intervenție aflate în dotarea serviciului.
 • S.S.U. asigură punerea în practică a dispoziţiilor primarului privind acţiunile specifice prevenirii situaţiilor de urgenţă, având la bază investirea personalului de specialitate, cu exerciţiul autorităţii publice;
 • la nivelul S.S.U. se întocmeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul Municipiului Cluj-Napoca supus spre aprobare Consiliului local, precum şi alte documente de planificare şi coordonare a activităţilor de prevenire, monitorizare şi intervenţie înainte, pe timpul sau ulterior manifestării factorilor de risc/sau a situaţiilor de urgenţă;
 • din analiza factorilor de risc identificaţi, conform concluziilor ce rezultă, se întocmesc Graficul de control şi Graficul de informare publică având la bază Programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei, asociaţii de proprietari evidenţei operatorilor economici din subordinea Consiliului local şi instituţiile publice din sectorul de competenţă;
 • programul de măsuri este întocmit de către şeful S.S.U. sub formă grafică, desfăşurat pe un an calendaristic, aprobat de primar. Pe baza lui se desfăşoară activităţile de control, verificare şi informare preventivă a populaţiei;
 • în urma acestor activităţi, analizându-se concluziile, se propun primarului măsurile legale ce se impun pentru prevenirea apariţiei unor noi factori de risc sau situaţii de urgenţă;
 • pe timpul monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă, personalul S.S.U. face parte din Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (şeful serviciului) şi din Centrul Operativ cu activitate temporară la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, desfăşurând activităţi specifice de sprijin, informare şi coordonare;
 • S.S.U. asigură îndeplinirea ordinelor şi dispoziţiilor pe linie de specialitate transmise de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe baza rezoluţiilor preşedintelui Comitetului Local, respectiv Primarul municipiului Cluj-Napoca.
 • Conform legislaţiei în vigoare-în principal OMAI nr. 718/2005 şi OMAI nr. 160/2007, din punct de vedere teritorial, sectorul de competenţă al S.S.U. este identic cu teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca;
 • în acest sector, competenţa de a derula activităţi specifice de către S.S.U. se reflectă în prevederile ,,Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile pentru situaţii de urgenţă”;
 • S.S.U. are competenţa să rezolve şi/sau să participe la soluţionarea petiţiilor cetăţenilor. Pentru aceasta, execută verificarea la faţa locului, această activitate având ca urmare întocmirea unei note de constatare. Aceasta stă la baza recomandărilor privind soluţionarea legală a petiţiilor;
 • S.S.U. execută dispoziţiile primarului municipiului Cluj-Napoca şi participă la activităţile comune aparatului de specialitate al acestuia;
 • verificarea respectării legislaţiei de protecţie civilă – de către proprietarii sau administratorii imobilelor – în ceea ce priveşte administrarea corespunzătoare a adăposturilor publice de protecţie civilă precum şi a sirenelor de alarmare a populaţiei şi a echipamentelor conexe acestora.
 • respectării legii;
 • ierarhizării;
 • colaborării;
 • responsabilităţii;
 • implicării active;
 • autosesizării şi iniţierii demersurilor legale pentru rezolvarea oportună a problemelor nou apărute.

Relaţii funcţionale: cu toate serviciile din cadrul primariei.

Relaţii de control: pe linie de prevenire și apărării împotriva incendiilor la societăţile comerciale și agenții economici care funcționează în spații proprietatea municipalității, asociații de proprietari, școli, grădinițe, creșe, alte obiective situate pe domeniul public sau de interes public.

Relaţii de reprezentare: participarea în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului.

Relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: Regia Autonomă a Domeniului Public, Compania de Apă Someş S.A., Instituţia Prefectului judeţului Cluj, I.S.U.J.”Avram Iancu” Cluj, alte entități cu responsabilități în domenii de activitate în care pot apare factori de risc potențiali generatori de situații de urgență.

Relaţii cu persoane fizice: pe timpul participării la activități de rezolvare a petițiilor cetățenilor.

* Potrivit prevederilor „Dispoziției Primarului nr. 3102/2016 privind delegarea unor atribuții conferite de lege primarului și a unor atribuții de coordonare a aparatului de specialitate, administratorului public„, conform art. 1, pct. 1, la lit. b) se delegă acestuia ” luarea măsurilor pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență„, la lit.c se delegă”luarea măsurilor pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din următoarele domenii: – situațiile de urgență „, art. 1, pct. 2 este stabilită „coordonarea activității” Serviciului Situații de urgență, iar potrivit art. 2 administratorul public va semna actele și documentele întocmite de către Serviciul Situații de urgență.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK