Direcția Ecologie urbană și spații verzi

Conducere

Pleșa Viorel

Date de contact

0264 431 753, 0264 336 234


0264 596 030 / 4432 Str. Moţilor nr. 3, cam. 28
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, cam. 1 și 2.

Este subordonat primarului, viceprimarilor și în coordonarea administratorului public* al municipiului Cluj-Napoca.

 • întocmeşte programe de lucrări pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevăzute conform contractelor si caietelor de sarcini privind aparatele de joacă, aparatelor de fitness;
 • întocmeşte acte şi documente specifice derulării procedurilor de achiziţie publică: referate, note justificative etc.;
 • întocmeşte Planul anual de achiziţii pe care-l propune Serviciului Achizitii publice;
 • întocmeşte rapoarte ale procedurii şi comunicări privind rezultatul procedurii etc.;
 • întocmeşte fişe de date în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie;
 • întocmeşte răspunsuri la clarificări primite din partea posibililor ofertanţi;
 • întocmeşte puncte de vedere în urma contestării procedurilor de achiziţie publică;
 • întocmeşte acte şi note interne necesare pentru a răspunde solicitărilor din partea altor compartimente;
 • întocmeşte răspunsuri la diverse cereri provenite de la cetăţeni;
 • întocmeşte proiecte de hotărâre privind desfăşurarea achiziţiilor publice;
 • asigurarea punerii în aplicare a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a dispoziţiilor primarului, a viceprimarilor, a administratorului public, cu care se încredinţează spre îndeplinire Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi;
 • organizarea și verificarea/recepţionarea lucrărilor de:
  • salubrizare stradală;
  • deszăpezire;
  • salubrizare menajeră;
  • încărcat şi transportat deşeuri din zonele de agrement;
  • deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;
  • tratarea şi întreţinerea câinilor fără stăpân;
  • neutralizare cadavre animaliere;
  • pavoazare;
  • întreţinere WC-urilor publice;
  • amplasare şi vidanjarea toaletelor ecologice;
  • reparaţii şi întreţinere aparate de joacă pentru copii şi dotări urbane;
  • doborât arbori în declin fiziologic în sistem alpinism utilitar;
  • amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă şi dotări urbane;
  • protejarea zonelor verzi prin montarea de garduri metalice;
 • urmărește întreţinerea şi decolmatarea cursurilor de apă de pe raza Municipiului Cluj-Napoca;
 • urmărește activitățile de întreţinere şi decolmatare recipienţi stradali efectuate de Compania de Apă Someș S.A.;
 • întocmirea planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului;
 • amenajare şi întreţinere parcuri şi zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joacă pentru copii;
 • întocmirea și actualizarea registrului de spaţiilor verzi;
 • verifică, acordă documentaţii, avize privind realizarea proiectelor de cadastrul verde, casa verde, energia verde;
 • urmărește implementarea AQUIS – lui comunitar privind probleme de protecţia mediului;
 • întocmirea documentaţiilor privind reabilitarea unor parcuri şi zone verzi;
 • elaborarea planurilor de acţiune privind protecţia aerului, apelor de suprafaţă şi subterane;
 • rezolvă toate problemele de competenţa direcţiei conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi răspunde în termen legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice şi juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului ClujNapoca;
 • întocmește documentele necesare privind administrarea pașunilor aflate în proprietate și monitorizează modul în care administratorul respectă legislația silvică aflată în vigoare;
 • ia masuri privind buna administrare a fondului forestier aflat în proprietate.
 • întocmește programe de lucrări pentru activitățile specifice;
 • asigură verificarea lucrărilor specifice prin inspectorii de specialitate desemnați conform fișei postului și modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale;
 • verifică îndeplinirea indicatorilor stabiliți în baza contractelor încheiate;
 • întocmirea caietelor de sarcini pentru licitaţii/achiziții;
 • urmăreşte executarea contractelor încheiate la nivelul compartimentului;
 • întocmeşte baza de date privind sesizările cetăţenilor municipiului, a societăţilor comerciale, regiilor autonome, răspunde acestor sesizări, propune şi urmăreşte execuţia lucrărilor solicitate de către cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca pentru activitățile specifice;
 • întocmeşte referate şi proiecte de hotărâre şi urmăreşte ducerea lor la îndeplinire după adoptarea acestora;
 • asigură întocmirea informărilor către cetăţeni prin conferinţele de presă, dezbateri publice şi întâlniri cu asociaţiile de locatari/proprietari;
 • asigură punerea în executare a legilor şi actelor normative în vigoare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispoziţiilor primarului cu care a fost încredinţat;
 • asigură condiţiile necesare desfăşurării licitaţiilor, rezolvând în acelaşi timp eventualele contestaţii;
 • întocmeşte contractele de execuţie sau achiziţie pentru obiectivele care au fost licitate comunicând celor interesaţi rezultatele;
 • colaborează, după caz, cu proiectantul sau executantul obiectivelor de investiţii pentru realizarea acestora în condiţii optime;
 • urmăreşte modul de realizare a obiectivelor de investiţii cuprinse în programului anual de investiţii;
 • urmăreşte stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiţii stabilind împreună cu executantul lucrărilor, graficul de execuţie în concordanţă cu sumele alocate prin buget;
 • întocmeşte documentele necesare pentru efectuarea plăţilor la obiectivele de investiţii în derulare (execuţie lucrări, proiectare, expertize, achiziţii) şi le înaintează pentru plată către Direcţia Economică;
 • pune în executare legi şi acte normative;
 • reprezintă interesele instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară sau străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul instituţiei;
 • respectă cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
 • elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
 • aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • constituie şi predă pentru păstrare dosarul achiziţiei publice către compartimentul de specialitate;
 • participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate atat în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cât şi din cadrul regiilor autonome şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, atunci când este numit;
 • se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice pentru buna desfăşurare a activităţiilor direcţiei;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul primăriei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea lucrărilor de investiţii;
 • întreprinde toate acţiunile necesare pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiţii;
 • întocmeşte proiecte de hotărâre pe care le supune aprobării Consiliului local al municipiului ClujNapoca;
 • organizează și verifică activităţile/recepția lucrărilor de:
  • salubrizare stradală: urmărirea activităţii de salubrizare stradală care constă în: măturat manual şi mecanic a carosabilului şi a trotuarelor, întreţinerea curăţeniei, spălatul şi stropitul stăzilor, curăţat rigole, montarea coşurilor pentru deşeuri stradale, colectarea şi transportarea deşeurilor voluminoase, încărcat şi transportat rampe clandestine.
  • deszăpezire: urmărirea activităţii de deszăpezire care constă în: înlăturarea zăpezii de pe partea carosabilă cu mijloace mecanizate, curăţarea manuală a zăpezii din pieţe şi de pe trotuare, combaterea poleiului prin împrăştierea materialului antiderapant mecanizat şi manual, evacuarea zăpezii şi gheţii, spargerea lentilelor şi podurilor de gheaţă apărute pe căile de acces.
  • salubrizare menajeră: urmărirea activităţii de salubrizare menajeră care contă în:
  • colectarea şi transportarea deşeurilor menajere de către societăţile care prestează serviciul de salubrizare menajeră în Municipiul Cluj – Napoca,
  • stabilirea amplasamentelor pentru amenajare de noi puncte gospodăreşti, propuneri de modernizare şi reparare la punctele gospodăreşti existente,
  • organizează şi se verifică colectarea selectivă a materialelor reciclabile (hârtie carton, PET-uri, sticlă) precum şi colectarea deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice,
  • eliberarează avize de principiu pentru colectarea deşeurilor reciclabile de către agenţii economici.
  • deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie: urmărirea activităţăţii de deratizare şi dezinsecţie a dominiului public și privat al Municipiului Cluj – Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice, precum şi deratizarea dezinsecţia şi dezinfecţia unităţilor de învăţământ şcolare şi preşcolare.
  • încărcat şi transportat deşeuri din zonele de agrement: urmărirea activităţii de colectat, încărcat şi transportat deşeuri din zonele de agrement.
  • ecarisaj: urmărirea activităţii de prindere, întreţinere şi tratare câini fără stăpân de pe domeniul public conform Legii nr. 227/2002, privind gestionarea câinilor fără stăpân.
  • neutralizare cadavre animaliere;
 • urmărirea lucrărilor de întreţinere, curăţare şi decolmatare şi regularizarea cursurilor de apă aflate în administrarea Municipiului Cluj-Napoca. – în colaborare cu Compania de Apă Someş S.A., pe baza unui program urmărește executarea lucrărilor de curăţare şi decolmatare a recipienţilor de colectare a apelor pluviale.
 • coordonează activitatea de întreținere, reparare și modernizare a WC-urilor publice aflate în administrarea R.A.D.P. Cluj -Napoca.
 • coordonarea activităților de amplasare şi vidanjarea toaletelor ecologice:
  • stabilirea amplasamentelor pentru montarea toaletelor ecologice;
  • urmărirea activităţii de întreţinere şi vidanjare a acestora;
  • urmărirea amplasării unor toalete ecologice cu prilejul organizării diferitelor manifestării publice.
 • se ocupă de planul de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului: întocmește, urmărește și implementează realizarea planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiental.
 • elaborarează planurile de acţiune privind protecţia aerului;
 • menţine permanent legături cu cetăţenii oraşului, Poliţia Rutieră, societăţile de transport, regiile deţinătoare de reţele edilitare etc.;
 • acordă avize solicitate legal în limita competențelor;
 • amenajare şi întreţinere parcuri şi zone verzi, zonele verzi aferente locurilor de joacă pentru copii;
 • asigură reparaţiile şi întreţinerea aparatelor de joacă pentru copii şi dotări urbane;
 • coordonează activitatea de doborâre a arborilor aflați în declin fiziologic, în sistem alpinism utilitar;
 • amenajarea şi modernizarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de aparate de joacă şi dotări urbane;
 • asigură protejarea zonelor verzi prin montarea de garduri metalice;
 • întocmirea și actualizarea registrului de spaţii verzi;
 • eliberează documentaţii, avize privind realizarea proiectelor de cadastrul verde, casa verde, energia verde;
 • urmărește implementarea AQUIS – lui comunitar privind probleme de protecţia mediului;
 • întocmește documentaţiile privind reabilitarea unor parcuri şi zone verzi;
 • rezolvă toate problemele de competenţa direcţiei conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi răspunde în timp legal solicitărilor adresate de către persoanele fizice şi juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului ClujNapoca.
 • operează modificările legislative conform prevederilor legale.
 • întocmirea programului anual de investiţii al direcţiei;
 • organizarea şi asigurarea condiţiilor necesare licitării tuturor obiectivelor de investiţii cuprinse în programul de investiţii;
 • urmărirea realizării acestor obiective;
 • întocmirea programelor anuale de lucrari si verificarea modului de realizare;
 • decontarea lucrărilor executate;
 • recepţia obiectivelor de investiţii finalizate;
 • rezolvarea în timp legal a problemelor persoanelor fizice şi juridice care se adresează direcţiei, aplică legile şi actele normative în vigoare privind activitatea specifică și asigură aplicarea hotărârilor;
 • de asemenea asigură relaţiile cu publicul şi evidenţa activităţilor specifice prin serviciile specializate din cadrul compartimentului.
 • aplică în conformitate cu împuternicirea primită din partea primarului prevederile legislaţiei specifice în domeniu;
 • organizează şi supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor legate de direcţie, asigurând întocmirea în termen a actelor pe care apoi le supune atenţiei administratorului public, viceprimarului, primarului sau Consiliului local municipiului Cluj-Napoca;
 • conducerea de activităţi, proiecte, programe;
 • evaluarea, revizuirea şi propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;
 • formulări de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;
 • estimarea, asigurarea şi gestiunea financiară, tehnică, materială;
 • soluţionează problemele constate conform competenţelor compartimentului sau propune soluţii de rezolvare a problemelor de către alte compartimente de muncă din cadrul primăriei, a altor unităţi subordonate sau care colaborează cu primăria precum şi persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului, după caz.

Relaţii interne:

 • colaborează cu direcţiile şi compartimentele din cadrul primăriei primind şi furnizând informaţii specifice direcţiei, care contribuie în foarte mare măsură la rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii sau acelea pe care le constată inspectorii pe teren şi sunt de competenţa acestora;
 • primeşte şi transmite informaţii specifice activităţii compartimentelor de activitate.

Relaţii de reprezentare:

 • când este cazul de participare în cadrul unor comisii, prin dispoziţii ale primarului.

Relaţii de control:

 • faţă de regii, agenţii prestatori de servicii, persoanele fizice autorizate, societăţi comerciale cu care are contracte încheiate.

Relaţii externe:

Relaţii cu unităţi din exterior:

colaborează cu:

 • regiile autonome (Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, Regia Autonoma a Domeniului Public), Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
 • diferite societăţi comerciale cu care are încheiate contracte de lucrări, servicii, produse, contracte de colaborare;
  toate unităţile de învăţământ, grădiniţele din municipiu;
 • Inspecţia de Stat în Construcţii;
 • Comitetul Județean pentru situaţii de urgenţă ,,Avram Iancu”;
 • Direcţia de Sănătate Publică;
 • S.C. Eon Gaz România;
 • S.C. Electrica SA;
 • S.C.TeleKom România;
 • Agenția Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
 • Poliţia Municipală, Poliția Rutieră;
 • Guvernul României, diferite ministere;
 • Judecătoria Cluj;
 • Tribunalul Cluj-Napoca;
 • Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;
 • Garda Națională de Mediu;
 • Agenția pentru Protecția Mediului;
 • Direcţia Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
 • Compania de Apă Someş S.A.;
 • Jandarmeria Română;
 • Consiliul Judeţean;
 • Instituţia Prefectului Judeţului Cluj;
 • Curtea de Conturi a României;
 • Administrația Națională Apele Române;
 • Institutul de Sănătate Publică prof. dr. Iuliu Moldovan;
 • Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi.
 • persoane fizice și juridice, etc.

Furnizează informaţii privind activitatea compartimentului, a modului de rezolvare a sesizărilor populaţiei etc. Primeşte informaţii privind problemele de interes pentru activitatea direcției.

Un capitol aparte şi foarte important este constituit de relaţiile cu populaţia municipiului:

 • primește, verifică şi răspunde la sesizările, sugestiile şi reclamaţiile populaţiei pe teme din cele mai variate, în funcție de specificul activităților:
  • depozitări de deşeuri, puncte gospodareşti;
  • câini comunitari;
  • neutralizare cadavre animaliere;
  • salubrizare stradală, salubrizare menajeră;
  • spaţii verzi;
  • fondul forestier și pășuni aflate în proprietatea primăriei;
  • dezinsectie, deratizare, dezinfectie;
  • decolmatari;
  • tăieri de arbori, toaletare, întreţinere zone verzi;
  • toalete publice, ecologice – poluare;
  • distrugerea spaţiilor verzi;
  • canalizare recipienţi stradali;

Sesizările, sugestiile și reclamațiile se primesc pe diverse canale de informaţie:

 • reclamaţii scrise;
 • internet, site-ul ,,domnule primar”, faceebook;
 • telefonice pe telefonul 984;
 • reclamaţii verbale făcute direct la sediul primăriei;
 • reclamaţii primite prin intermediul presei (presa scrisă, televiziune, posturi de radio).

Comunicarea informaţiilor în interiorul instituţiei se face prin:

 • INFOCET, sistemul integrat de gestiune al documentelor, e-mail; – note interne;
 • referate;
 • informări;
 • programe de activitate lunare şi anuale.

Comunicarea informaţiilor în exterior se face prin adrese primite şi expediate colaboratorilor, telefonic, prin fax, e-mail.

Comunicarea cu populaţia se face prin:

 • reclamaţii scrise, telefonice, verbale, fax, „ domnule primar.ro” primite din partea populaţiei;
 • răspunsuri scrise și transmise pe poștă, internet, informaţii transmise verbal cetăţenilor de către inspectorii serviciului, în funcţie de situaţie.
 • relaţiile cu presa scrisă şi audio-video care primeşte informaţiile solicitate direct sau prin intermediul Biroului Mass-media în funcţie de dispoziţiile primite pe cale ierarhică în această privinţă.

* Prin Dispoziția nr. 3102/2016, se delegă administratorului public unele atribuții conferite de lege primarului, pe durata mandatului primarului municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

Atribuțiile de coordonare a unor compartimente de muncă din aparatul de specialitate al primarului, astfel:

Direcția Ecologie urbană și spații verzi:

 • organizarea activităților de salubritate stradală, menajeră, deszăpezire, deratizare, dezinsecție, dezinfecție, întreținere și decolmatare cursuri de apă pe raza municipiului Cluj-Napoca, întreținere și vidanjare toalete publice, amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, toaletare arbori în declin fiziologic, întocmire documentații și avize pentru realizarea proiectelor de cadastru verde, casa verde, energia verde, implementarea AQUIS-ului comunitar privind protecția mediului, administrare pășuni și fond forestier din proprietatea municipiului ClujNapoca.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate, administratorul public va semna actele și documentele întocmite de Direcția Ecologie urbană și spații verzi.

Prin Dispoziția nr. 3668/2016 se delegă calitatea de ordonator principal de credite, administratorului public din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu drept de a semna în numele ordonatorului principal de credite, documentele privind execuția bugetului agregat al municipiului Cluj-Napoca, fără condiții de limită, pe durata mandatului primarului municipiului Cluj-Napoca.

Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe atribuții delegate, actele sale efectuate în legatură cu acestea fiind întru totul valabile, administratorul public exercitându-și atribuțiile în numele primarului, nu în numele funcției pe care o deține.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK