Serviciul Contabilitate

Conducere

Petrice Dorina

Șef serviciu
Date de contact

0264 501 505


0264 596 030 / 4121; 4122; 4120 serviciulcontabilitate@primariaclujnapoca.ro str. Moților nr. 3 cam. 70, 72
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea:

Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, et. 2, cam.70, 72.

Este subordonat directorului executiv al direcţiei.

 • asigură aplicarea legislaţiei de specialitate în vederea furnizării informaţiilor financiar contabile privind patrimoniul public şi privat, sursele de finanţare, execuţia de casă a bugetului local pe structura clasificaţiei bugetare.

Conduce evidenţă contabilă pe următoarele secţiuni:

 • conturi de capitaluri;
 • conturi de active fixe;
 • conturi de stocuri;
 • conturi de terţi;
 • conturi la Trezoreria statului şi bănci comerciale;
 • conturi de cheltuieli;
 • conturi de venituri şi finanţări;
 • conturi speciale.

Atribuţii principale ale Serviciului Contabilitate :

 • verifică documentele justificative înaintate de către Direcţia de Administrare, alte compartimente din instituţie şi efectuează plăţi reprezentând achiziţii de bunuri şi servicii, suportate din bugetul local, de la capitolul ” 51.02”Autorităţi executive”;
 • verifică încadrarea în creditele bugetare aprobate şi deschise şi calculează disponibil rămas de angajat înaintea efectuării cheltuielilor pe fiecare subdiviziune bugetară şi operează în modulul „Angajamente şi ordonanţări, la capitolul ” 51.02”Autorităţi executive”;
 • conduce evidenţa sumelor alocate prin Hotărâri ale Consiliului local şi informează Serviciul Relaţii cu consiliul şi administraţie locală, la solicitarea acestuia, despre modul de ducere la îndeplinire a acestor hotărâri, privind alocări de sume de la capitolul ” 51.02”Autorităţi executive”;
 • întocmeşte şi transmite extrase de cont pentru confirmarea soldurilor la furnizorii achitaţi din capitolul “51.02″Autorităţi executive”;
 • operează în modulul „Casă, bancă, parteneri” plăţile efectuate pe obiective de invenstiţii, având ca sursă de finanţare bugetul local, credite interne;
 • verificarea zilnică a extraselor de cont primite de la Trezorerie împreună cu documentele justificative anexate;
 • verifică, contabilizează în modulul „Gestiune” notele de recepţie, bonurile de consum, procesele verbale de recepţie a mijloacelor fixe, primite de la Direcţia de Administrare sau în cazul achiziţionării de active fixe corporale sau necorporale, de la alte compartimente din instituţie;
 • verificarea, contabilizarea consumurilor de materiale, obiecte de inventar, carburanţi pe baza BCF-urilor, a bonurilor de consum;
 • verificarea jurnalelor de TVA, primite de la Serviciul Rate, chirii, tarife şi preţuri şi virarea sumelor la bugetul statului până la data de 25 a lunii următoare;
 • verificarea notelor contabile privind înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar, efectuarea de corecţii, pe baza documentelor primite de la casieria centrală, respectiv registre de casă împreună cu centralizatoarele de încasări şi deconturile de plăţi, foi de vărsământ, pe tipuri de impozite şi taxe, referate pentru restituiri de sume achitate în plus;
 • efectuarea viramentelor la bugetul local şi bugetul statului pentru sumele încasate din vânzarea spaţiilor comerciale;
 • efectuarea viramentelor la bugetul local şi Consiliul judeţean din sumele încasate pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone;
 • calcularea şi înregistrarea lunară pe cheltuieli a amortizării activelor fixe corporale şi necorporale folosind metoda amortizării liniare;
 • verifică concordanţa soldurilor dintre Balanţa contabilă de verificare din „SICO” cu balanţele de verificare analitice de la Direcţia Impozite şi taxe locale şi Serviciul Rate, chirii, tarife şi preţuri;
 • comunică valoarea de inventar, personelor juridice, în vederea stabilirii impozitului pe clădiri pentru spaţiile închiriate şi colaborează cu Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, în acest sens;
 • colaborează cu Direcţia Tehnică şi Serviciul Buget şi execuţie bugetară pentru stabilirea corectă, în funcţie de plăţile efectuate pe surse de finanţare, a valorii activelor fixe corporale în curs care sunt finalizate şi urmează să fie înregistrate ca şi active corporale;
 • valorificarea inventarierii bunurilor domeniului public şi privat prin compararea cantităţilor şi valorilor scriptice şi faptice şi înregistrarea diferenţelor rezultate, conform proceselor verbale ale subcomisiilor de inventariere şi a listelor de inventariere. Întocmeşte procesul verbal al comisiei centrale de inventariere şi înaintează spre aprobare directorului economic şi conducătorului instituţiei;
 • întocmește situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale conform Normelor metodologice emise de către Ministerul Finanţelor Publice şi transmiterea acestora la termenele stabilite;
 • pregăteşte, pentru predare la arhiva generală a instituţiei, documentele justificative, pe termene de păstrare şi întocmeşte un inventar în acest sens.
 • vizând calitatea lucrărilor încredinţate spre efectuare;
 • respectarea instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Publice privind aplicarea Monografiei contabile, a Planului de conturi pentru instituţii publice.
 • realizarea sarcinilor de serviciu cu respectarea legislaţiei aplicabile.
 • documente şi informaţii primite de la compartimentele din Primărie: documente justificative pentru efectuarea de plăţi din bugetul local, note interne, procese verbale ale subcomisiilor de inventariere cu privire la inventarierea patrimoniului public şi privat;
 • documente şi informaţii transmise altor compartimente din Primărie şi în exterior: informări, răspunsuri la note interne, programe de activitate, referate şi proiecte de hotărâri ale Consiliului local;
 • instrumente de plată pentru Trezorerie, situaţii financiare lunare, trimestriale, anuale, depuse la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj, somaţii şi extrase de cont pentru confirmarea soldurilor de creanţe şi datorii.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK