Serviciul Management proiecte sociale culturale și sportive

Conducere

Moldovan Alexandru Ovidiu

Șef serviciu
Date de contact

0264 599 266


0264 596 030 /4202 / 5192 / 4230/ 4231 / 4232 Str. Moţilor nr.3, et. 1; cam. 16
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, Sala Mică.

Este subordonat directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte.

 • încurajează proiectele desfășurate de către organizații nonguvernamentale (ONG-uri), prin alocarea de fonduri nerambursabile, potrivit legislației în vigoare;
 • sprijină activitatea instituțiilor de sănătate din Municipiul Cluj-Napoca, prin alocarea de sume pentru repararea și dotarea cu aparatură medicală a spitalelor, potrivit legislației în vigoare;
 • sprijină activitățile sportive de performanță, și sporturile pentru toți, precum și activitatea structurilor sportive, potrivit legislației în vigoare;
 • asigură susţinerea culturii scrise şi audiovizuale prin proiectele finanțate de către municipalitate susținerea cultelor religioase-recunoscute conform legii prin alocarea de sume pentru lucrări de reparații, conservare și construcție, potrivit legislației în vigoare;
 • susținerea culturii tradiționale, a etnografiei și folclorului, promovarea valorilor culturale locale la nivel local, național și internațional;
 • realizarea unei colaborări optime cu persoanele fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial- asociații, fundații sau culte religioase recunoscute conform legii, cu structurile spitalicești și sportive, pe sectoare specifice serviciului;
 • corelarea politicilor Guvernului/locale cu nevoile/problemele majore specifice tinerei generaţii, în scopul atingerii unei dezvoltări social-economice şi culturale durabile. Acţiunile în domeniu au în vedere o mai bună valorificare a uneia dintre cele mai importante resurse umane: tineretul.
 • întocmirea de proiecte de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activităţi din domeniul specific (structuri sportive, fundaţii, asociaţii, culte religioase, structuri spitalicești, etc);
 • ducerea la îndeplinire a hotărârilor aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, încredințate Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive;
 • participarea la diverse manifestări culturale organizate sub egida Primăriei şi Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 • participarea la activităţi ale structurilor sportive, fundaţilor, asociaţiilor, cultelor religioase, editurilor, revistelor de cultură, etc.;
 • verificarea documentelor asumate de către beneficiari și înaintate spre decontare (facturi, chitanţe fiscale, note de recepţie, bonuri de consum, oferte de preţ etc.);
 • întocmirea documentaţiei necesare facturării sumelor alocate prin hotărâri de consiliu;
 • redactarea corespondenţei specifice cu structuri sportive, spitalicești, ong-uri, culte religioase, persoane fizice etc.;
 • preluarea corespondenţei specifice Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive;
 • înregistrarea, studierea şi repartizarea corespondenţei personalului Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive;
 • asigurarea corespondenţei cu compartimentele interne prin intermediul referatelor şi notelor interne;
 • pregătirea corespondenţei, a proiectelor de hotărâre, a altor documente specifice pentru arhivare;
 • întocmirea şi actualizarea permanentă a documentarului privind structurile sportive, fundațiile, asociațiile, a instituţiilor din domeniul religios, sport, ONG-uri, beneficiare de finanțări de la Consiliul Local;
 • întocmirea de contracte de finanţare pentru structurile sportive, spitalicești, ong-uri, culte religioase, beneficiare de finanțări;
 • întocmirea de cereri-tip de finanţare, contracte de finanţare, stabilirea unor criterii de finanţare pentru obţinerea de alocări de sume de la bugetul local (structuri sportive, spitale, fundaţii şi asociaţii, persoane fizice etc.);
 • verificarea modului de punere în aplicare de către structurile sportive, ong-uri, culte religioase, persoane fizice, a obligaţiilor din contractele de finanţare, în limitele disponibilității resurselor umane ale serviciului;
 • urmărirea realizării obiectivelor propuse de către solicitant prin cererea de finanțare și asumate prin contractul de finanțare;
 • organizarea de întâlniri periodice cu ONG-urile clujene şi a dezbaterilor pe diverse problematici comunitare;
 • îndosarierea, numerotarea şi arhivarea tuturor materialelor primite sau redactate de către Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive;
 • participarea la manifestările cultural-educative, sportive, ştiinţifice, religioase cu caracter local, naţional sau internaţional;
 • colaborarea cu publicaţia instituţiei ,,Jurnalul municipal” şi site-ul oficial al primăriei, în vederea publicării hotărârilor adoptate în şedinţele Consiliului local;
 • îndeplinirea altor sarcini primite din partea directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, viceprimarilor şi a primarului municipiului Cluj-Napoca, în vederea elaborării politicilor şi strategiilor, a programelor, studiilor, analizelor şi statisticilor, precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare realizării competenţei autorităţii publice.
 • verificarea documentelor asumate de către beneficiari și înaintate spre decontare (facturi, chitanţe fiscale, note de recepţie, bonuri de consum, oferte de preţ etc.);
 • verificarea actelor înaintate Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre;
 • participarea în calitate de membri în Consiliile de administraţie ale şcolilor, colegiilor, a grupurilor şcolare, seminarii şi grădiniţe, structuri sportive.
 • verificarea documentelor asumate de către beneficiari și înaintate spre decontare (facturi, chitanţe fiscale, note de recepţie, bonuri de consum, oferte de preţ etc.);
 • întocmeşte proiecte de hotărâre pentru şedinţele Consiliului local şi le depune la Serviciul Relaţii cu consiliul şi admnistraţie locală, după aprobarea/avizarea directorului general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Direcției Juridice, Secretarului municipiului, Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 • participă în calitate de membri în Consiliile de administraţie a şcolilor, colegiilor, a grupurilor şcolare, seminarii şi grădiniţe, structuri sportive;
 • îndeplineşte toate sarcinile atribuite de către directorul general al Direcţiei Generale Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, de viceprimari şi primarul municipiului Cluj-Napoca, în condițiile legii;
  competenţele compartimentului sunt stabilite, individual, prin fişele posturilor.
 • Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive colaborează cu toate compartimentele din cadrul direcţiei;
 • colaborează cu Direcţia Economică în vederea decontării sumelor alocate prin hotărâre;
 • colaborează cu Direcția Juridică şi Secretarul municipiului în vederea asigurării legalităţii proiectelor pregătite pentru şedinţele Consiliului local;
 • colaborează cu Comisiile de specialitate ale Consiliului local în vederea elaborării hotărârilor, a aplicării lor;
 • colaborează cu Comisiile de specialitate pentru evaluarea şi selecţionarea solicitărilor de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru structuri sportive, culte, ONG-uri, structuri spitalicești, etc;
 • colaborează, în limita competenţelor stabilite prin fişa postului, cu structuri sportive, structuri spitalicești, de cult, asociaţii şi fundaţii atât la nivel național cât și pe plan internațional, pentru desfăşurarea unor manifestări cultural-educative, sportive, religioase şi de tineret, etc.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK